Wednesday, April 22, 2009

Kovela

భక్తులకు రహదారి


నీల మేఘ శ్యామా! శ్రీ వేంకట గిరిధామా! 
నీ భక్తుల విన్నపము లాలించి 
మా కొఱకు వేంచేయుమ! 
ఈ భువి స్వర్గము అవునుగా! 

నా మానసము - కోనేటి తీరము 
ఇట తోటను వెలసినవీ 
నీ భావన లత లంతట, అహహా! 
విరి జపముల తావులంట! 

నీ ఊసుల మకరందము 
తొణికి ఎడద దారులన్ని 
అందముగా తీర్చిఉంచిన 
నీ నడకకు రహదారి 

Views (84

No comments:

Post a Comment