Friday, July 31, 2015

నరునికి మాతామహి

 బందరు కోతి!  బందరు కోతి!  
] బందరు కోతి!బందరు కోతి!
ఎక్కడి నుండి వచ్చితివి?
ఏందీ నీ కథ, కొంచెం చెపుమీ! ||

బందరు కోతికి కోపం వచ్చి, 
మూతి ముడుచుకుని కూర్చుంది:
అసలే మూతి కొంచెం వక్రం; ఆపై 
ఇంతటి అలుకా! రామ్ రామ్! ||

"రామ్!రామ్!"రామ శబ్దమును వినగానే; 
అలుక, కినుకలు మటుమాయం!
చటుకున వచ్చి వద్దకు చేరీ, 
మొదలెట్టింది బాతాఖానీ, మాట కచేరీ! 

చెట్టులు ఎక్కీ; కొమ్మలు దుమికీ; 
ఆకుల మాటున నక్కినది; 
ఆటలు ఎన్నో ఆడింది! 

మనకు నేర్పినది "కోతి కొమ్మచ్చి" 
నరునికి స్వయాన 'మాతామహీ!||

 చెట్ల ఊడలను పట్టుకు 
దూకుచు, దుముకుచు, దేకుచు, 
గంతులు వేయుచు కోతి చేరెను 

తిరుమల కొండలు; 
దర్శించుకొనెను శ్రీ బాలాజీని! 
"గోవిందా! శ్రీ గోవిందా!" అని 
నామ జపమును చేసినది  ||

తిరుమల లడ్డూ, వడ ప్రసాదం 
కొంచెం భాగం తినెను వానరం
తక్కిన స్వీటును తక్కినవారికి  
పంచి ఇచ్చెను మిగుల ప్రేమతో! ||

======================

మనకు నేర్పినది "కోతి కొమ్మచ్చి"
నరునికి స్వయాన 'మాతామహీ!||
Thursday, July 30, 2015

మేలిముసుగు సుందరి

మేలిముసుగులోనికి ; 
ఎనలేని సౌందర్యము ; 
పోతపోసినారెవ్వరో!?||
  ఎవ్వరే అందాలరాశి? 
  ఎవరే? ఇంకెవరే? – 
     || ఇంకెరు ఔతారు, 
       ఆమె మా రాధమ్మ!||

        నీల నీలి యమునా వాహినిలో
  నల్లా నల్లని నీట సాగేను పడవ; 


  హైలెస్స ఎత్తుగా తెరచాప - 
        ఆ అవస్తారముల; 
          వెనుక నిలబడి; 
                 తొంగిచూచునది ఎవరమ్మా? 
     || ఇంకెరు ఔతారు, 
       ఆమె మా రాధమ్మ!||

        ఎవ్వరే లావణ్య వారాశి? 
             ఎవ్వరే ఆ అందాలరాశి? 
  అట ఎవరమ్మా? 
            ఏమి ఆ వివరము? 
        || ఇంకెరు ఔతారు, 
                ఆమె మా రాధమ్మ!||

  మెరుపులను మోసేటి మేఘముల పోలిక;
  పరదాలు అందాలరాశి మూటలాయేను; 
              కరదీపిక వేరుగా; కావాలా ఏమిటి?
              ఆ నిండుచందమామను 
                   మన కన్నుల నింపుకొనగ! || 

****************************************

    Total Pageviews  ; Sparkline 32,260

Sunday, July 26, 2015

కదంబతరువున ఏనుగు బొమ్మ

దూర్వాసమున్ని పరమేశుని పూజించిన 
ప్రసాద ఫలమైన పుష్పహారాన్ని దేవేంద్రునికి ఇచ్చాడు. 
ఐరావతమునెక్కి ఉన్న దేవేంద్రుడు నిర్లక్ష్యుడౌతూ, 
ఆ దండని ఏనుగుకు ఇచ్చాడు. 
ఐరావతం దానిని తొండముతో విసిరింది. 
దుర్వాసముని కోపానికి గురైన ఇంద్రుడు 
స్వయంభూ ఐరావతేశ్వరస్వామిని పూజించి, శాపవిముక్తుడు ఐనాడు.
ఇంద్రుని వాహనమైన ఐరావతమునకు కూడా శాపవిముక్తి కలిగింది.  
అందువలన కదంబ వృక్షము (యొక్క చెక్క)లో 
ఐరావత స్వరూపమున గుడిలో వెలసినది.
శ్రీలక్ష్మీదేవి సోదరి జ్యేష్ఠాదేవి.ఆమె కుమారుడు రిషభుడు, 
కుమార్తె   అగ్నిమధ / మాత. 
(Rishaban and daughter Agnimadha).
మధురై వద్ద "ఐరావతీశ్వర కోవెల" లో వీరి విగ్రహాలు ఉన్నవి. 

***********************************

ఐరావతీశ్వరర్ కోవెల; ఆనయూర్ పట్టణము, ] తిరు అగ్నీశ్వరం -  ప్రాచీన నామము ; 
మూలదేవులు: /; అగ్నీశ్వరన్ ఉదయ ;
స్థల వృక్షం "బిల్వము / మారేడుచెట్టు.   
***********************************

SrIlakshmIdEwi sOdari jyEshThAdEwi.aame kumaaruDu rishabhuDu, kumaarte   agnimadha(#Rishaban and daughter Agnimadha#).
madhurai wadda "airaawatiiSwara kOwela" lO wiiri wigrahaalu unnawi. 
duurwaasamunni paramESuni puujimchina prasaada phalamaina pushpahaaraanni dEwEmdruniki ichchADu. airaawatamunekki unna dEwEmdruDu nirlakshyuDautuu, aa damDani Enuguku ichchaaDu. airaawatam daanini tomDamutO wisirimdi. durwaasamuni kOpaaniki guraina imdruDu swayam bhuu airaawatESwaraswaamini puujimchi, SApawimuktuDu ainaaDu.  

**************************************

కోణమానిని తెలుగు ప్రపంచం
Pageview chart 60092 pageviews - 1020 posts, last published on Jul 24, 2015 - 7 followers
అఖిలవనిత
Pageview chart 32169 pageviews - 790 posts, last published on Jul 23, 2015
Telugu Ratna Malika
Pageview chart 4504 pageviews - 127 posts, last published on Jun 22, 2015

Thursday, July 23, 2015

మృదులభాషిణీ! భక్త కల్పవల్లీ!


శ్రీ కర- శ్రీ యుత- శ్రీ పరిపూర్ణా! 
శ్రీ రవళీకృత మృదులభాషిణీ! భక్త కల్పవల్లీ! 
మా పూజలు గైకొనవమ్మా! జననీ!   || శ్రీ కర || 

సురుచిర హాసిని! వీణా రవళీ వినోదినీ! 
లావణ్య మోదినీ! భావకారిణీ! 
అతులిత రాగ విహారిణీ! దేవీ!   || శ్రీ కర ||

అంబా శాంభవి! జ్యోత్స్నా భాసిని!                   
సౌందర్యాలయ మూర్తీ! జననీ!
కరుణా వీక్షణ తేజోభాసిని! దేవీ!   || శ్రీ కర || 

***********************************

కోణమానిని తెలుగు ప్రపంచం
Pageview chart 59944 pageviews - 1019 posts, last published on Jun 29, 2015 - 7 followers

అఖిలవనిత
Pageview chart 32117 pageviews - 789 posts, last published on Jun 28, 2015

Telugu Ratna Malika
Pageview chart 4501 pageviews - 127 posts, last published on Jun 22, 2015