Wednesday, November 30, 2016

మాధవ మనోల్లాసినీ!

మలయ శీతల సమీరముల ; 
మాలతి  రావే!
తరుణి లలాటమ్మున ; 
తిలకముగా వరలుమా!

వరమది నీకెపుడో ; 
లభియించెను రతి ద్వారా!
పుష్పధనుడిక వేడుకొనును
నిను శరమున చేరమనీ!
తన సుమ శరమున చేరమనీ!
కవీంద్రుల కావ్యముల
విరిసిన మహరాణీ!
క్రిష్ణ రాధికా ప్రణయాలకు
సుగంధముల చాందినీ!
మాధవ మనోహ్లాదినీ!

******************;  

malaya SItala samIramula ; 
       maalati  rAwE!
taruNi lalATammuna ; 
     tilakamugaa waralumA! ||

waramadi neekepuDO ; 
labhiyimchenu rati dwaaraaa!
pushpadhanuDika wEDukonunu
ninu Saramuna chEramanii!
tana suma Saramuna chEramanii!
kawiimdrula kaawyamula
wirisina maharANI!
krishNa raadhikaa praNayaalaku
sugamdhamula chaamdinI!
maadhawa manOhlaadinii!

******************************;
మాధవ మనోహ్లాదినీ!/ మాధవ మనోల్లాసినీ! [bhaawuka] ;-

Sunday, November 13, 2016

కృష్ణలహరి

మమత అంటే
  వెతలు అంటూ
      అర్ధం తెలిపావు!
వెతలకు  నే
   భాష్యమౌదు
        సంతసమ్ముతో! ;  ||
;
ఎదను ప్రేమగాయమాయెను!
కృష్ణా! అది, చరిత =
  జీవ కాయమాయెను!
    జీవన కావ్యమాయెను! ;  ||

వేణు రవము ;
వినబడదు రవ్వంతైనా!
కంకణాల రవళి
సడి లేదు, అణువంతైనా! ;  ||
;
యమునా నది సైకతాల ;
 కితకితలేవి?
   నాటి కితకిత లేవీ? ;
నందనవని పులకింతలు
    నిశ్చలమాయేను ;
        నేడు శూన్య మాయెను ;

క్షణ మాత్రంలోనే
ఇంతటి పరిణామాలా? ;
వైపరీత్యములు -
వలపుకు తుది గమ్యాలా? ;  || ;

▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼

 kRshNalahari ;-
mamata amTE
  wetalu amTU
     ardham telipAwu!
wetalaku  nE
   BAshyamaudu
        samtasammutO! ;  ||
;
edanu prEmagaayamaayenu!
kRshNA! adi, charita =
  jeewa kaayamaayenu!
    jIwana kAwyamAyenu! ;  ||

wENu rawamu ;
winabaDadu rawwamtainA!
kamkaNAla rawaLi
saDi lEdu, aNuwamtainA! ;  ||
;
yamunaa nadi saikataala ;
 kitakitalEwi?
   nATi kitakita lEwI? ;
namdanawani pulakimtalu
    niSchalamAyEnu ;
        nEDu SUnya mAyenu ;

kshaNa mAtramlOnE
imtaTi pariNAmAlaa? ;
waipareetyamulu -
walapuku tudi gamyaalaa? ;  ||

▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼ ▼▼▼▼
కృష్ణలహరి ;-

 [ పాట 91 ; బుక్ పేజీ 96  , శ్రీకృష్ణగీతాలు ]

చిరుగాలి

వేణువులో చోటు దొరికి ;
సంభ్రమమున చిరు గాలి ;
అటు ఇటు నటు నటనమాడెను,
నాట్యమాడెను ;  ||

తన ప్రతి కదలిక రాగమై ;
వసుధపైన పరుచుకొనగ ;
విభ్రమమున తేలి ఆడె ;  ||

ధరణి పైన అణువణువు;
చేతనమే నింపుకొనెను ;
కన్నయ్యా! నీ కొరకే ;
ఈ రాధిక జననము ;  ||
;
వంశీ హృదయ కుటీరమున ;
కృష్ణ రమ్య నామము ;
ధ్యానము, మననము ;
అనుక్షణము మెసవెడి ;
మధుర సుధా పానము ;  ||
;
మురళిలోన నర్తించెడు ;
గాలిహేల ధన్యము!
నీల మోహనాంగుని హృత్ ;
నివసినియౌ రాధ చరిత సార్ధక్యము ;
ఈ రాధ విరళ చరితము -
ప్రతి పదము సార్ధక్యము ;  ||


▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼
;
wENuwulO chOTu doriki ;
samBramamuna chiru gaali ;
aTu iTu naTu naTanamADenu,
nATyamADenu ;  ||

tana prati kadalika raagamai ;
wasudhapaina paruchukonaga ;
wibhramamuna tEli ADe ;  ||

dharaNi paina aNuwaNuwu;
chEtanamE nimpukonenu ;
kannayyA! nI korakE ;
ii raa dhika jananamu ;  ||

wamSI hRdaya kuTIramuna ;
kRshNa ramya naamamu ;
dhyaanamu, mananamu ;
anukshaNamu mesaweDi ;
madhura sudhA pAnamu ;  ||

muraLilOna nartimcheDu ;
gaalihEla dhanyamu!
nIla mOhanAguni hRt ;
niwasini yau
raadha charita saardhakyamu ;
ii raadha wiraLa charitamu -
prati padamu saardhakyamu ;  ||

▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼

 [ పాట  90 ; బుక్ పేజీ 95   , శ్రీకృష్ణగీతాలు ]  ; 

లావణ్య

వంశీ కృష్ణుడు అల్లన నూదగ ;
వెదురు వేణువై విరిసినది ;
పూర్వ పుణ్య ఫల మెంతటిదో యని ;
రసాలము చాల తల్లడిల్లినది ; ;  ||

గోపీ రమణుని వక్షమె శయ్య!
అట, రాధిక నిలిచిన మణుల హారము:
ఎన్ని జన్మల తపో ఫలమనుచు ;
గోపికలందరు మల్లడి పడిరే!  ||

==============================;

                          laawaNya ;-

wamSI kRshNuDu allana nuudaga ;
weduru wENuwai wirisinadi ;
puurwa puNya phala memtaTidO yani ;
rasaalamu chaala tallaDillinadi ; ;  ||

gOpee ramaNuni wakshame Sayya!      
aTa, raadhika nilichina maNula haaramu:
enni janmala tapO phalamanuchu ;
gOpikalamdaru mallaDi paDirE!  ||

 [ పాట 89 ; బుక్ పేజీ 94  , శ్రీకృష్ణగీతాలు ]

అనురాగ బాటలలో

ప్రశ్న : ఏటి అలల మిలమిల ;
శీతాంశు కిరణమ్ముల ; ;
కేల ఇంత గిలిగింతలు!?;

జవాబు: వింత లేదు ఇందు సుంత! ;
చెలి చూపులు సోకినంత;
కలిగినదా వింత!
గిలిగింత, పులకింత! ;

ప్రశ్న: సుప్త జలద మభ్యున్నత ;
జాగృతిని పొంది, లేచి ;
తొలకరుల చిరు జల్లుల ;
ఉద్వర్తనములు ఏల చేయు? ;

జవాబు: వింత లేదీ వర్తనమున ;
చెలి చూపుల పొలుపు సోక ;
శిలకైనను మత్తు వదులు!  ||

ప్రశ్న:మందముగా ఉన్న వసుధ ;
హడావుడిగ లేచి ,
ఏల - విలువ గల వస్త్రములు ;
ధరియించెను హడావుడిగ;
ఏల కలిగె నింత సందడి? ఈ సందడి?

జవాబు : -
పునరుక్తి దోషములు
         పదే పదే వలదు, వలదు!
నాదు హృదయ సామ్రాజ్ఞీ!
        నీదు ఆగమనమ్ముల హేల ;
మరుత్ తంత్రీ గమకములై ;
    అను 'రాగ' మార్గముల పైన ;
          సాగినవీ మును ముందుకు! :

 =============== ;

                anuraaga bATalalO ;-

praSna : ETi alala milamila ;
SItAmSu kiraNammula ; ;
kEla imta giligimtalu!?;

jawaabu:
wimta lEdu imdu sumta;
cheli chuupulu sOkinamta;
kaliginadaa wimta!
giligimta, pulakimta! ;

praSna: supta jalada mabhyunnata ;
jaagRtini pomdi, lEchi ;
tolakarula chiru jallula ;
udwartanamulu Ela chEyu? ;

jawaabu: wimta lEdii wartanamuna ;
cheli chuupula polupu sOka ;
Silakainanu mattu wadulu!  ||

praSna:- mamdamugaa unna wasudha ;
haDAwuDiga lEchi ,
Ela - wiluwa gala wastra -mulanu ;
dharimchenu, haDAwuDiga;
Ela kalige nimta samdaDi? I samdaDi?

jawaabu : -
punarukti dOshamulu
padE padE waladu, waladu!
naadu hRdaya saamraaj~nI!
needu aagamanammula hEla ;
marut tamtrI gamakamulai ;
anu 'raaga ' maargamula
paina ; saaginawee munu mumduku! :
;
 [ పాట 88  ; బుక్ పేజీ 93  , శ్రీకృష్ణగీతాలు ]   [ పాట 88  ; బుక్ పేజీ 93  , శ్రీకృష్ణగీతాలు ]

నీ ఆగమనమ్మే ఆశ్రమమ్మై

వాసంత ఋతు రుతుములను ; 
సూర్య చంద్ర కరద్వయ మొగ్గి ; 
వినుచుండును నీలాలనింగి ;  || 

నళినాక్షీ! 
నీ మువ్వల గలగలలు సోకనట్టి ; 
నాదు శ్రవణమ్ములకు గ్రహణమ్ము ; 
సోకినదిదియె విధి రీతి!;  || 

మగువ!నీదు అలికిడైన కానరాని ; 
తరు వల్లరులు లిల రాలెను, వాడి పోయి;  || 

తరళాక్షీ! తరలిరమ్ము! 
నాదు 'వలపు దేవత 'కు ; 
నీ ఆగమనమ్మె - 
       ఆశ్రయమొసగెడు ; 
సతత హరిత ఆశ్రమమ్ము అగును! ; 
ఈ కన్నని చిరు చెమటల 
కరిగినదీ చంద్రశిల! 

శశివదన రాధికా! ;; 
నా గాధ - నీ రాకయే! ; 
నీ రాకయే నా వాసంత గాధ! 

==========================;

               nee aagamanammE ASramammai :- 

waasamta Rtu rutumulanu ; 
suurya chamdra karadwaya moggi ; 
winuchumDunu niilaala nimgi ;  || 

naLinaakshii! 
nee muwwala galagalalu sOkanaTTi ; 
naadu SrawaNammulaku grahaNammu ; 
sOkinadidiye widhi reeti!;  || 

maguwa!
nIdu alikiDaina kaanaraani ; 
taru wallarulu lila raalenu, wADi pOyi;  || 

taraLAkshI! taralirammu! 
nAdu 'walapu dEwata 'ku ; 
nee aagamanamme - 
     ASrayamosageDu ; 
satata harita ASramammu agunu! ; 
ii kannani chiru chemaTala 
kariginadii chamdraSila! 

SaSiwadana rAdhikaa! ;; 
naa gaadha - nee raakayE! ; 
nee raakayE naa waasamta gaadha!
;
 [ పాట 87 ; బుక్ పేజీ 92  , శ్రీకృష్ణగీతాలు ]
;

Thursday, November 10, 2016

నెమలిపురి

రాధామాధవ రాసకేళి ఇట!
ప్రేమ మాధురిలో ప్రకృతి తనిసెను ;  ||

నీలమోహనుని మేని రంగును ;
పుణికి పుచ్చుకొంటిననీ, ఇంత గర్వమా!?
                                 నీకింత గర్వమా!?;
 నింగిలోన నీవు ఉరుముచుండేవు;
           దర్పమ్ముతో ఓ కారుమేఘమ్మా!? ;  ||

మేఘ శ్యాముని నీలి ముంగురుల ;
ముడుచుకుని ఉంటిననీంత అహమేల!?
బృందావనిలో , నెమలి పురిలోన
మెరసిపోయేవు ;ఓ బర్హి పింఛమా!? ;  ||
;
రాసవినోదీ జుంటి పెదవి పయి;
మరల మరల తాకుచుంటినని ; నీకంతటి నిక్కా!?
కుంజ వనములో మలయమారుతముతో ;
స్వర సుధా రవళిమవై ;
కిల కిలమని నవ్వేవు ఓ చిన్నారి మురళీ!;

===================================;
                     nemalipuri ;-

raadhaamaadhawa raasakELi iTa!
prEma maadhurilO prakRti tanisenu ;  ||

neelamOhanuni mEni ramgunu ;
puNiki puchchukomTinanii, imta garwamaa!?
                                 niikimta garwamaa!?;
 nimgilOna niiwu urumuchumDEwu;
           darpammutO O kaarumEGammA!? ;  ||

mEGa Syaamuni nIli mumgurula ;
muDuchukuni umTinaniimta ahamEla!?
bRmdaawanilO , nemali purilOna merasipOyEwu ;
O barhi pimCamA!? ;  ||
;
raasawinOdI jumTi pedawi payi;
marala marala taakuchumTinani ; niikamtaTi nikkaa!?
kumja wanamulO malayamaarutamutO ;
swara sudhaa rawaLimawai ;
kila kilamani nawwEwu O chinnaari muraLI!;  ||

  [ పాట  86 ; బుక్ పేజీ   91 , శ్రీకృష్ణగీతాలు ] 
;

ఎదురు తెన్నులు

మదన సదనము మూగబోయెను ;
బృందావన మిట చిన్నబోయెనే!
బృందావిహారి జాడ లరయక :  ||

కుంజవిహారీ అడుగుల దారిని ;
విరిసే మొలకలు పరితపించినవి ;
మురిసే మొలకలు పరితపించినవి ;
            మరి మరి మరి మరి వేడుచున్నవి-
                స్వామీ! రావా రావా వేగమె అనుచును ;   ||

యదుకుల తిలకుని రమ్మని వేడుచు ;
కమ్మని తావుల కుముద బృందము ;
సోలిపోయినవి, ఎదురుతెన్నులలో మరి! ;
            మరి మరి మరి వేడుచున్నవి-
                స్వామీ! రావా రావా వేగమె అనుచును ;:  ||
;
 ==================;
 ;            eduru tennulu ;-

madana sadanamu muugabOyenu ;
bRmdAwana miTa chinnabOyenE!
bRmdAwihAri jADa larayaka :  ||

kumjawihaaree aDugula dArini ;
wirisE molakalu paritapimchinawi ;

murisE molakalu paritapimchinawi ;
                 mari mari mari mari wEDuchunnawi- swaamii!
                      raawaa raawaa wEgame anuchunu ;:  ||

yadukula tilakuni rammani wEDuchu ;
kammani taawula kumuda bRmdamu ;
sOlipOyinawi, edurutennulalO mari! ;
mari mari mari wEDuchunnawi-
swaamii! raawaa raawaa wEgame anuchunu ;:  ||
;
[ పాట 85 ; బుక్ పేజీ 90  , శ్రీకృష్ణగీతాలు ]

మావి చిగురులు

మందార పుష్పము మాధుర్య మధువుతో ;
తొణుకు చున్నాదే, ఏ తేటి కోసమో!?;
గున్న మావి చివురు తోరణమ్ముల తోడ ;
నూగుచున్నాదే - ఏ పికము కోసమో!? :   ||
;
యమున అలలు ; వెన్నెలమ్మ తోడ ;
త్రుళ్ళుచున్నాయి ; ఏ జలధి కోసమో!?:   ||
ముగ్ధ రాధిక - విరహ వేదనల తోటి ;
వేగుచున్నది నేడు - ఏ రాజు కోసమో!? :   ||
;
ఆ మురళి మోహనుడు, నేడింక రాడేమొ యనుచు ;
ఇదె వత్తునంటూ వేడుకల తేలింతు నంటూ -
వట్టి మాటల తోడ వేడుకలు సేయగా; మది నెంచె నేమొ ;
రాధ ఎద చింతల వంతల కుందునంచు తా నెరుగడేమో!? :   ||

===============;;

                maawi chigurulu ;-

mamdaara pushpamu ; maadhurya madhuwutO ;
toNuku chunnAdE, E tETi kOsamO!?;
gunna maawi chiwuru tOraNammula tODa ;
nuuguchunnAdE - E pikamu kOsamO!? :   ||
;
yamuna alalu ; wennelamma tODa ;
truLLuchunnAyi ; E jaladhi kOsamO!?:   ||
mugdha raadhika - wiraha wEdanala tOTi ;
wEguchunnadi nEDu - E rAju kOsamO!? :   ||
;
A muraLi mOhanuDu, nEDimka rADEmo yanuchu ;
ide wattunamTU wEDukala tElimtu namTU -
waTTi mATala tODa wEDukalu sEyagA; madi nemche nEmo ;
raadha eda chimtala wamtala kumdunamchu taa nerugaDEmO!? :   ||

 [ పాట 84  ;  బుక్ పేజీ 89  , శ్రీకృష్ణగీతాలు ]  ;
;

వాని జాడలు

నాదు చేల చెరగు జారిపోయె నెచటనో!? ;
చెంగు చెంగున గెంతు లేడికూన ల్లార!
;         కాస్తైన తెలుపరే! :  ||

నాదు కొప్పున పూవు జారేను ఎటనో!?
ఎగసి దూకేటి - యమున తరగల్లా!
;         సుంతైన తెలుపరే; :  ||

నాదు డెందమ్మెటనో జారి పోయేను ;
అల్లనల్లన మ్రోగు - - వెదురు వేణువులార!
;          కాస్త మీరైన తెలుపరే! :  ||

==============;

           wAni jADalu ;-
naadu chEla cheragu jaaripOye nechaTanO!? ;
chemgu chemguna gemtu - lEDikUna llAra!
kAstaina teluparE! :  ||

naadu koppuna puuwu jaarEnu eTanO!?
egasi dUkETi - yamuna taragallA!
sumtaina teluparE; :  ||

naadu DemdammeTanO jAri pOyEnu ;
allanallana mrOgu - weduru wENuwulAra!
kAsta meeraina teluparE! :  ||

 [ పాట 83  ; బుక్ పేజీ 88  , శ్రీకృష్ణగీతాలు ]  ;
;
రాఁ రాఁ రాఁ రాఁ రాఁ రాఁ రాఁ రాఁ రాఁ రాఁ

హర్ష డోలిక

రాధిక రాగ మధు జలములకు ;
నీవేరా ఆలవాలము ;
రాధిక హర్షానంద డోలలకు ;
              నీవేరా ఆధారమువు ;
                    రా! రా! రాసవిహారీ!
రాస క్రీడల వేళాయెనురా! :  ||
;
రస రాజు జలాలు ఆడుచుండగా ;
యమునమ్మ తరియించెనమ్మా!
ఎంతటి భాగ్యము దానిది!? - అనుచును ;
"సుర గంగ"- ఈసున చాల ఉరికేనులే! :  ||
;
శిఖిపింఛధారి శిరసు పైన ఎక్కి ;
బర్హి పింఛము చిలిపిగా నవ్వేను ;
ఎంతటి గర్వము దానికి - అనుచును;
అరవిందములు బల్ అక్కసుతో నక్కినవి:  ||
;
======================================;
;
                       harsha DOlika ;-
raadhika raaga madhu jalamulaku ;
neewErA AlawAlamu ;
raadhika harshaanamda DOlalaku ;
neewEArA aadhaaramuwu ;
       rA! rA! rAsawihaarI!
         raasa krIDala wELAye :   ||
rasa raaju jalaalu ADuchumDagA ;
yamunamma tariyimchenammA!
emtaTi BAgyamu dAnidi!? - anuchunu ;
"sura gamga"- Isuna chAla urikEnulE! :  ||
;
SiKipimCadhAri Sirasu paina ekki ;
barhi pimCamu chilipigaa nawwEnu ;
emtaTi garwamu dAniki - anuchunu;
arawimdamulu bal akkasutO nakkinawi:  ||

రసమయ జగతి

బృందావనిలో వనమాలి ; 
ఆడెను అందెలు ఘల్లనగా, 
                       ఘల్ ఘల్లనగా ;
గోపిక లాడిరి కనులవిందుగా ; 
డెందములు ఉప్పొంగుచుండగా :   || 

కుంజవిహారీ రసమయ సృష్టి ; 
ఈ జగతికి అది "ప్రతి సృష్టి": 
జగన్నాటక సూత్రధారిని కని; 
జగమే మారెను "వెన్నెల గనిగా"  :   || 

రాసవిహారీ హేలలలోన ; 
వెన్నెల అలలుగా నవ్వెనులే! 
గోపీ పడతులు - వేల రేకులుగ : 
"బృందావన పుష్పము" వెల్లివిరిసినది :   ||  

;     ==================;           
               rasamaya jagati ;-

bRmdAwanilO wanamaali ; 
ADenu amdelu ghallanagaa, 
            ghal ghallanagaa ;
gOpika lADiri kanulawimdugaa ; 
Demdamulu uppomguchumDagA :   || 
kumjawihaarii rasamaya sRshTi ; 
ii jagatik adi "pratiSRshTi": 
jagannATaka sUtradhaarini kani; 

jagamE mArenu "wennela ganigA"  :   || 
raasawihaaree hElalalOna ; wennela 
alalugaa nawwenulE! 
gOpI paDatulu - wEla rEkuluga : 
"bRmdAwana pushpamu" welliwirisinadi :   ||  

;    [ పాట 81 ; బుక్ పేజీ 86  , శ్రీకృష్ణగీతాలు ]  ;  
రాఁ రాఁ రాఁ రాఁ రాఁ రాఁ రాఁ   

మురళీ లోలుడు

మాధవుడాడెను బృందావనిలో : 
అందముగా, ఆనందముగా : 
గోపిక లాడిరి కనులవిందుగా : ||

రంగు రంగుల వసంతోత్సవము ; 
ఎంత వింత ఈ జీవిత రంగము ;

జనన మరణముల శ్వేత వర్ణము ; 
నడుమను విరిసెను హరివిల్లు ; 
రంగుల హరివిల్లు ;

ఆది మధ్యాంత రహితుని తోడ ; 
ఆడిరి గోపిక లతి సుందరముగ ;
అతివలు ఆడిరి అతి సుందరముగ! : ||

ఆడెను మురళీ లోలుడు తానే : 
అణువు అణువున అనంతమూర్తియై ;

రంగుల ఆటే జీవితము ; 
గోపీ కృష్ణులె "తారకము" :

ముకుందు ముంగిట ముగ్గుల ప్రోవై ; 
అంగనలందరు బంతులాడిరి ; 
అతివలు కూడి, బంతులాడిరి : ||

=======================;
;
muraLI lOluDu ;- 
maadhawuDADenu bRmdAwanilO : 
amdamugaa, AnamdamugA : 
gOpika lADiri kanulawimdugA : ||

ramgu ramgula wasamtOtsawamu ; 
emta wimta ii jeewita ramgamu ;

janana maraNamula SwEta warNamu ; 
naDumanu wirisenu hariwillu ; 
ramgula hariwillu ;

aadi madhyaamta rahituni tODa ; 
aaDiri gOpika lati sundaramuga ;
atiwalu ADiri ati sumdaramuga : ||

ADenu muraLI lOluDu taanE : 
aNuwu aNuwuna anamtamuurtiyai ;

ramgula ATE jIwitamu ; 
gOpI kRshNule "tArakamu" :

mukumdu mumgiTa muggula prOwai ; 
amganalamdaru bamtulADiri ; 
ativlu kUDi, bamtulADiri : ||
;
[ పాట 78 ; బుక్ పేజీ 83  , శ్రీకృష్ణగీతాలు ]
Radha manohara 

Friday, November 4, 2016

అంగీకరిస్తున్నావా!?

జనని లాలి పాటలు ;
మాత జోల పాటలు ;
క్రిష్ణయ్యా!! నిన్నెన్నో విద్యలలో ;
నేర్పుమంతుడిగ చేసెను ;
ఒప్పుకుంటావా!? 
మరి, కాదని తప్పుకుంటావా!? ; ||
;
అనగనగా కథలు చాల ;
వాజి పయిన వీరుడు ;
బుల్లి రాజ కుమారుడు ;
అగణితమౌ కల్పనలు, 
నీదు స్వప్న పల్లకీలు ; 
మోసుకొచ్చు పరిమళాల పుష్పాలు ||
;
యశోద మాత కథల 
సాధు స్వాదు మృదు వీణా రాగములు ;
ఆ రాగములను ;
నీ వేణువు పొదువుకొనును నిరంతరం ;
ఆ భావమ్ముల సొబగులను 
నీ హృదయం హత్తుకొనును సదా! :
మురళీధరుడవు నీవు ;
;
అన్న యశసు పునాదులకు ;
అమ్మ లాలి పాటలే! క్రిష్ణయ్యా!
ఔనా మరి, ఒప్పుకొందువా నీవు -
కమ్మనైన ఈ నిజం ; 
ఇంత కమ్మనైన ఈ నిజం ;

======================;

janani pADu jOlalu ; shNayyA! 
anaganagaa kathalu chaala ;
waaji payina weeruDu ;
bulli raaja kumaaruDu ;
agaNitamau kalpanalu, 
needuswapna pallakiilu ;   ||
;
nee wENuwu poduwukonunu ;
yaSOda maata kathaa 
         weeNa raagamulanu ;
muraLIdharuDawu neewu ;
anna yaSasu punaadulaku ;
amma laali pATalE! krishNayyA!
aunaa mari, oppukomduwaa neewu -
kammanaina ii nijam ; 
imta kammanaina ii nijam ;    || 
 ; 
[ పాట 78 ; బుక్ పేజీ 83  , శ్రీకృష్ణగీతాలు ] 

లీలా వినోది

ఏమమ్మా! ఓ గున్న మామిడీ!
ఎందులకే నీకింత గర్వము!
ఏలనె? ఏలనె? ఇంత సందడి? :   ||

నన్నే అల్లిన మాధవీ లతల ;
నూయల లూగిరి రాధాకృష్ణులు ;
నాదు భాగ్యము, పూర్వ సుకృతము ;
పరమానందుడు తాకిన పుణ్యము ;
అందులకే నాకీ గర్వము ;
అందులకే సుంత అహం! :   ||

నా - కొమ్మలలోన దాగిన 'కొమ్మల ' ;
"అమ్మక చెల్లా! చిక్కితి" రనుచును
కొమ్మల నెక్కి; ఆకు గుబురుల నక్కి
లలనల నిట్టే పట్టిన లీలా వినోదు ;
తనువు సోకిన నెంతో ముదము ;
చిన్మయ రూపుని - మోసిన మోదము ;
బహు గీర్వాణము , అందుకనే! అందుకనే! :   ||

============================;

                  leelaa winOdi ;-

EmammA! O gunna mAmiDI!
emdulakE nIkimta garwamu!
Elane? Elane? imta samdaDi? :   ||

nannE allina maadhawI latala ;
nuuyala luugiri raadhaakRshNulu ;
naadu BAgyamu, puurwa sukRtamu ;
paramaanamduDu tAkina puNyamu ;
amdulakE naakii garwamu ;
amdulakE sumta aham! :   ||

naa - kommalalOna daagina 'kommala ' ;
"ammaka chellA! chikkiti" ranuchunu ;
kommala nekki ; aaku guburula nakki ;
lalanala niTTE paTTina leelA winOdu ;
tanuwu sOkina nemtO mudamu ;
chinmaya ruupuni - mOsina mOdamu ;
bahu geerwANamu , amdukanE! amdukanE! :   ||      

 [ పాట 79 ; బుక్ పేజీ 84  , శ్రీకృష్ణగీతాలు ]
;