Friday, April 24, 2009

ధనువుకు పూవులుచెలియ తెలి చూపు ఎంతటి శక్తి కలది! 
మనోజ్ఞ భావేంద్ర ధనువుల సృజియించ గలదు 
వెన్వెంటనె భావేంద్ర ధనువుల విరిచి వేయ గలదు 
తత్ శకలములు భువిని పుష్పములై వెలసెనంత! 
మదను శరములకు పూవుల కొరత లేదు, ఇంక మీద!

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

No comments:

Post a Comment