Sunday, July 31, 2016

తెలిసెను కదా!

ఔనులే! వాని మాటలన్నీ నీటి ;
మూటలులే! తెలిసెనులే!ఈనాడు!   ||ఔనులే||
;
"నింగిలోని చుక్కలన్నిటి
నేరుకొనవె రాధికా!" 
అన్నాడే గిరిధారి!   ||ఔనులే||
;
తన కన్నుల పాపలలో ;
తళుకులీను తారకలను ;
నా కన్నులలో చూపుచు,
అన్నాడే, రసమూర్తి!   ||ఔనులే||
;
"అందరాని చందమామ ;
అందుకొనవె ప్రేయసీ!"
అన్నాడే వగలాడు!   ||ఔనులే||
;
నీలి యమున తరగలలో ;
జాబిల్లి చిందేటి ;
వెన్నెల అలలను ; 
నా పైన వెదజల్లుచు 
పలికేను, వనమాలి!   ||ఔనులే||
;
"కుంజవనపు ఛాయలందున ; 
కలిసెదమీ వేళ." 
అన్నాడే మోహనుడు!
;
తను చేసినబాసలను ; 
చిరుగాలికి వదిలేసి ; 
గోపికలతో వలపులలో 
మునిగె, చూడు నేస్తమా!  ||ఔనులే||

==============================,
;
aunulE! waani mATalannI nITi ; 
mUTalulE! telisenulE!iinADu!   ||aunulE||
;
"nimgilOni chukkalanniTi 
nErukonawe rAdhikA!" 
annADE giridhaari!   ||aunulE||
;
tana kannula paapalalO ; 
taLukuliinu taarakalanu ; 
naa kannulalO chUpuchu, 
annADE, rasamuurti!   ||aunulE|| 
;
"amdaraani chamdamaama ; 
amdukonawe prEyasI!" 
annADE wagalADu!   ||aunulE|| 
;
neeli yamuna taragalalO ;
jaabilli chimdETi ; 
wennela alalanu ; 
naa paina wedajalluchu 
palikEnu, wanamaali!   ||aunulE||
;
"kumjawanapu CAyalamduna ; 
kalisedami ii wELa." 
annADE mOhanuDu!
;
tanu chEsina baasalanu ; 
chirugaaliki wadilEsi ; 
gOpikalatO walapulalO munige, 
chUDu nEstamA!   ||aunulE||
;
తెలిసెను కదా!   [పాట 51 ; బుక్ పేజీ  57 ]

కృష్ణునితో ఆటలు

రాసక్రీడలు ఆడగ రారే ; 
రాసలోలుని తోడ ; 
రాధిక! చంద్రిక! రమణుల్లార!  ||రాస||
;
మృగమదములతో కస్తూరి ; 
తిలకము తీర్చి దిద్దుకుని ; 
ఇక్కడికొచ్చిన "యదు కుల-;
తిలకుని ' తోడ - వనితల్లార!  ||రాస|| 
;
శిఖిశిఖండమును, శిరసున ; 
దాల్చి, కిలకిల నవ్వుచు ; 
ఇచ్చటి కొచ్చిన పింఛధారితో ; 
నవనవలాడే ప్రమదల్లార! ||రాస|| 
;
కౌస్తుభ మణితో మకర ; 
కుండలాదులను ధరియించి ;  
ఈ వని కొచ్చిన 'రాధా -;
రమణుని తోడ, రమణుల్లార!   ||రాస|| 

================================;
;
kRshNunitO ATalu [ పాట 49  ; బుక్ పేజీ 55 ]:-

raasakreeDalu ADaga raarE ; 
raasalOluni tODa ; 
raadhika! chamdrika! ramaNullAra!  ||rAsa||
;
mRgamadamulatO kastuuri ; 
tilakamu teerchi diddukuni ; 
ikkaDikochchina "yadu 
kula-;tilakuni ' tODa - wanitallaara!  ||rAsa|| 
;
SiKiSiKamDamunu, Sirasuna ; 
daalchi, kilakila nawwuchu ; 
ichchaTi kochchina pimCadhAritO ; 
nawanawalADE pramadallaara! ||rAsa|| 
;
kaustubha maNitO makara ; 
kumDalaadulanu dhariyimchi ;  
ii wani kochchina 'raadhaa -;
ramaNuni tODa, ramaNullaara!   ||rAsa||

   కృష్ణునితో ఆటలు [ పాట 49  ; బుక్ పేజీ 55 ]:-

Thursday, July 28, 2016

వనమాలి

వనమాలి రాకకై నాదు ; 
కనులు కాయలు కాచెనమ్మా   ||వనమాలి||
;
శరదిందుచంద్రికలు నాదు హృదయమ్మున ; 
చిందరలు వందరలు చేయుచూ ఉన్నవి    ||వనమాలి|| 
;
నేడు - రాజు మాత్రము ఇంక ; 
రాడు, కాబోలును, 
నా హృదయరాజు మాత్రము. 
ఇంక రాడు కాబోలును    ||వనమాలి|| 
;
పున్నాగ పూ సౌరభము నాదు ఎద తోడ 
అల్లరిగ చిల్లరిగ ఆడుచున్న విదేమో!?   ||వనమాలి||   
;
బృందా సమీరము వేణు నాదమ్మును ; 
అల్ల నల్లన తెచ్చి నన్నారడెడుచున్నది    ||వనమాలి||    ===================================,       

wanamaali ;[పాట 50 ; బుక్ పేజీ 56];- 

వనమాలి raakakai naadu ; 
kanulu kaayalu kaachenammaa   ||వనమాలి||
;
Saradimduchamdrikalu naadu hRdayammuna ; 
chimdaralu wamdaralu chEyuchU unnawi   ||వనమాలి|| 
;
nEDu - raaju maatramu imka ; 
rADu, kaabOlunu, naa hRdayaraaju ; 
maatramu. imka rADu kaabOlunu    ||వనమాలి|| 
;
punnaaga puu saurabhamu naadu eda tODa 
allariga chillariga ADuchunna widEmO!?   ||వనమాలి|| 
;  
bRmdA sameeramu wENu naadammunu ; 
alla nallana techchi nannAraDeDuchunnadi    ||వనమాలి||     

వనమాలి ;[పాట 50 ; బుక్ పేజీ 56];- 

;

ఇందీవర శ్యామా! నీ రాధనురా!

ఇందీవర శ్యామా! ; 
బృందావన సీమ ; 
చిన్న బోయెరా, నేడు ||ఇందీవర||
;
పల్లవాధరముల నొక పరి ; 
పలికించవా వేణురాగామృతమును ||ఇందీవర||  
;
పగడాల పెదవిపై నొక పరి ; 
ఒలికించవా, చిరు దరహాస మధువును  ||ఇందీవర||  
;
నీలాల కన్నులతో, నొక పరి ; 
తిలకించవా దీనారవింద యగు ;

రాధను, నీ రాధను! ||ఇందీవర||
;
*****************************,
;

                 nee raadhanuraa!;-

imdeewara SyAmA! ; bRmdaawana seema ; 
chinna bOyeraa, nEDu ||imdeewara||
;
pallawaadharamula noka pari ; 
palikimchawaa , wENuraagaamRtamunu ||imdeewara|| 

pagaDAla pedawipai noka pari ; 
olikimchawaa, chiru darahaasa madhuwunu  ||imdeewara||  
;
neelaala kannulatO, noka pari ; 
tilakimchawaa deenaarawimda yagu ;

raadhanu, nee raadhanu! ||imdeewara||  

నీ రాధనురా! [పాట 47 పేజీ 53] ;-

Wednesday, July 27, 2016

కలల గురువులు

వెన్నెల వీటను మల్లె దొంతరల; 
దొర్లించినదీ చిన్నెల పాట!! 
క్రొన్నెలవంకకు తొక్కు పలుకులను ; 
నేర్పించినదీ వేదన తేట; 
కన్నుల భరిణల అశ్రు తంత్రులను ; 
కదిలించెను ఎద బాధలు మీట ||వెన్నెల||
;
గడసరితనము అల్లిన జిలిబిలి గీతులలోన ; 
రాధాపదముల జాడలు నిలిచినవి 
;పాటల పదములు, మదను నిఘంటున ; 
వరుసల వారిగ, పేర్మి పేరుకొనె! ||వెన్నెల|| 
;
సైకత తీరము చెప్పెడు కథలకు ; 
కితకిత పెట్టును మలయమారుతము ; 
మూలను ఉన్న మురికి శిల్పమునకు ; 
తళతళ పెట్టును ఊహలు! ||వెన్నెల||
;
 కలికి నవ్వులలో వెన్నెల 
నెలకొన ; అమావాస్య నిశి వెలుగుల తేలెను ; 
చిలిపి కలలకు గురువులు అయినవి ; 
కలలాడెడు చెలియ నగవులు! ||వెన్నెల||
;
============================== ,
;
kalala guruwulu [ pATa 45 pEjI 51]  ;-

wennela weeTanu malle domtarala; 
dorlimchinadee chinnela paaTa!!     ||wennela||
;
kronnelawamkaku tokku palukulanu ; 
nErpimchinadI wEdana tETa; 
kannula bhariNala aSru tamtrulanu ; 
kadilimchenu eda baadhalu meeTa   ||wennela||
;
gaDasaritanamu allina jilibili geetulalOna ; 
raadhaapadamula jADalu nilichinawi 
;pATala padamulu, madanu nighamTuna ; 
warusala waariga, pErmi pErukone!   ||wennela|| 
;
saikata teeramu cheppeDu kathalaku ; 
kitakita peTTunu malayamaarutamu ; 
muulanu unna muriki Silpamunaku ; 
taLataLa peTTunu Uhalu!   ||wennela||
;
 kaliki nawwulalO wennela 
nelakona amaawaasya niSi welugula tElinu ; 
chilipi kalalaku guruwulu ayinawi ; 
kalalADeDu cheliya nagawulu!   ||wennela||
;
;           కలల గురువులు [ పాట పేజీ 51]  

మర్రి ఆకు పానుపు

మర్రి చిగురుటాకునందు 
శయనించిన బాలుడు ;
శేషశాయి అలల పైన 
తేలి తేలి వస్తున్నాడదిగదిగో!  ||
;
కాలి బోటనవ్రేలు నించక్కా ; 
గట్టిగాను పంట పట్టి
నోట చొంగలూరుచుండ ;
చీకుచున్నాడు చూడు డదె 
గమ్మత్తు మాయలో!           || 
;
ఊరకూర్క చప్పరిస్తు 
ఊరకుంటేను వాడు ;
క్రిష్ణుడెట్లాగ ఔతాడు చెప్పండీ!
అరికాలి వ్రేలు 
తాకిందీ లలాటమును!
వ్రేలిగోరుతోటి నొక్కి ; 
చిత్రంగా,
చిత్రమైన తిలకము 
ధరియించినాడు ;
ఇంపుగాను క్రిష్ణుడు,
మన చిన్ని క్రిష్ణుడు  ||
;
==============================,
;
marri chiguruTAkunamdu 
Sayanimchina baaDu ; 
SEshaSAyi alala tEli wastunnaaDadi
gadigO! kaali bOTanawrElu nimchakkaa 
gaTTigaanu pamTa  paTTi ; nOTa
chomgaluuruchumDa ;
cheekuchunnaaDu chUDu Dade 
gammattu maayalO!
Urakuurka chapparistu 
UrakumTEnu wADu ; 
krishNuDeTlAga autADu cheppamDI!
arikaali wrElu taakimdii lalATamunu! 
wrEligOrutOTi nokki ; 
chitramgaa,
chitramaina tilakamu dhariyimchinADu ; 
impugaanu krishNuDu, 
mana chinni
krishNuDu  ||

; [ ksm  song ]

] పూలజడ, మధురై మల్లెలు ; 
] బాలకృష్ణుని దాగుడుమూతలు ;-  
   ఆ కడ, ఈ కడ ఏ కడనున్నా [జల్లెడ  LINK ]
;

మేల్కొలుపులు

రేపల్లె నుండి విచ్చేసిరి ఆబాలగోపాలమంతా! 
కృష్ణుడున్న చోటే కద ; సందడులకు మారుపేరు   ||
;
పాలబువ్వ మూటలన్ని చెట్టు కొమ్మలకు కట్టి ; 
అట్టిట్టు ఆడుకొనుచు ; అలసిసొలసి  ఆ పిల్లలు ; 
యమునానదిలోన ఒడలు బాగ కడుగుకొనీ చేరిరి ; 
                                           తీరికగా చెట్టు దరికి  ||
;
బాలకృష్ణుడిట్టిట్టే గబ గబ గబ; ఆ చెట్టెక్కి, 
చిట్టి చేతులను చాచి, అందుకుని, 
చద్దిమూటలను చంక నెట్టి దిగినాడు , 
చులాగ్గా, బహు చలాకిగా  || 
;
చిన్నిబాలకృష్ణయ్య హస్తస్పర్శ సోకగనే : 
ఆ ద్రుమము పులకించెను ;
వనభోజన వినోదాలు- 
జడ ప్రకృతికి మేల్కొలుపులు ; 
నాటినుండి ఆ శాల్మలి - 
కాయలెన్నొ కాయసాగె! 
ఆ బూరుగు ఫలము లచ్చు 
చద్దిఊటలకు మల్లే ఉండు 
విచిత్రం కన్నారా?!!!  ||  
;
 మేల్కొలుపులు ;- [పేజీ 48 - పాట 42 ] ;- 
కృష్ణ ; కృష్ణుడున్న చోటే కద ; సందడులకు మారుపేరు 

=========================== ,

paalabuwwa mUTalanni 
cheTTu kommalaku kaTTi ; 
aTTiTTu ADukonuchu ; alasisolasi  
aa pillalu ; yamunaanadilOna 
oDalu baaga kaDugukonia chEriri ; 
teerikagaa cheTTu dariki  ||
;
baalaకృష్ణుDiTTiTTE gaba gaba gaba; 
A cheTTekki, chiTTi chEtulanu chaachi, amdukuni, 
chaddimUTalu ; chamka neTTi diginADu , 
chulAggA, bahu chalaakigaa  || 
;
chinnibaalaకృష్ణyya hastasparSa sOkaganE : 
aa drumamu pulakimchenu ;
wanaBOjana winOdAlu- 
jaDa prakRtiki mElkolupulu ; 
nATinumDi aa SAlmali - 
kaayalenno kaayasaage! 
aa buurugu phalamu lachchu 
chaddiUTalaku mallE umDu 
wichitram kannAraa?!!!  || 

शाल्मली  शाल्मली शाल्मली शाल्मली शाल्मली शाल्मली 
शाल्मली / శాల్మలి = " silk-cotten tree" in Sanskrit.
;
ళఌౡ ళళఌౡ ళళఌౡ ళ **************,

Monday, July 18, 2016

పరమపద సోపాన క్రీడలలో మేటి

పరమపద సోపాన క్రీడలందున - 
నిచ్చెనలు ఎక్కుటలొ నీకు నీవే సాటి; 
బేలలము నీదు భక్తులము ఎల్లరము! ; 
ఇక పైన 
మాకన్ని నేర్పుట - నీ వంతు! 
నీదు చిత్తము, మాదు భాగ్యాలు కన్నయ్యా! || 
;
చెరుకు గడలివిగోర! రావయ్య క్రిష్ణయ్య! ; 
చప్పరిస్తూ బాగ జుర్రుకోవయ్యా! 
మన్మధుని తండ్రివి, 
నీకు చప్పగా అనిపిస్తె -
ఏమి సేతుము? 
మేమేమి సేతుము! క్రిష్ణమ్మ! 
నీదు చిత్తము, మాదు భాగ్యాలు కన్నయ్యా! || 
;
వెన్నపూస, జున్ను,పాలివిగోర! క్రిష్ణా!
వీని గ్రోలక ఇతరులిళ్ళలొ 
ఉట్టి పయిని దుత్తలందలి
మీగడలకై దూలమ్ములెక్కెద 
వేమి సేతుము? 
మేమేమి సేతుము! క్రిష్ణమ్మ! 
నీదు చిత్తము, మాదు భాగ్యాలు కన్నయ్యా! || 

;*********************************************,

రాధామనోహరం (శీర్షిక: శ్రీ కృష్ణ భావలహరి) ; 

Friday, July 15, 2016

ఈ గీర అందుకనే!

వయ్యారి నెమలి సయ్యాటలాడేవు ; 
ఏమనీ? ఇటులెందుకనీ? ||
;
చిన్నారి క్రిష్ణయ్య వచ్చేను ఇటకు, 
అందుకనీ, ఈ తళుకు అందుకనే! ||
;
] పురి ఇంత భారీగ మోసేవు నువ్వు ; 
నయగారాల నెమలీ! గారాల మయూరీ! 
ఎందుకనీ? ఇటులెందుకనీ?           
ఏలనొకో? ఎందులకో? 2 || 
;
] మురిపాల క్రిష్ణమ్మ ఇటుకేసి వచ్చేను ; 
అందుకనీ, ఈ కులుకు అందుకనే! || 
;
] బర్హి పింఛము నిండ - 
వేల - పింఛము కనులు ;
 ......... దాల్చి ఆడేవు,  
ఏలనొకో? ఎందులకో? 2   ||
;
చిలిపి క్రిష్ణయ్య ; 
తన సిగనందు నన్నే ; 
తురుముకుని కదలును ; 
అందుకని , ఈ గీర అందుకనే! || 
;
[by ;- - కోణమానిని  ]

=====================================,
;
wayyaari nemali sayyATalADEnu ; 
Emanii? iTulemdukanii?  2 ||
;
chinnaari krishNayya wachchEnu iTaku, 
amdukanii, ii taLuku amdukanE! ||
] puri imta BAriiga mOsEwu nuwwu ; 
nayagaaraala nemalii! 
gaaraala mayUrI! 
emdukanee? iTulemdukanii?      || 
;
] muripaala krishNamma iTukEsi wachchEnu ; 
amdukanii, ii kuluku amdukanE! || 
;
] barhi pimCamu nimDa 
wEla pimCamu kanulu daalchi ADEwu, 
ElanokO? emdulakO?  2
;
chilipi krishNayya ; 
tana siganamdu nannE ; 
turumukuni kadalunu ; 
amdukani , ii geera amdukanE! || 
;
[ by ;- - kONamaanini  ]
;

Thursday, July 7, 2016

మువ్వల అల్లరి

కన్నుల నాట్యము ఆడగ రాదా ; 
              రారా! కృష్ణా! రారా! కృష్ణా!
మిన్నుల వెన్నెల కురిసెను నీకై;
             రారా! కృష్ణా! రారా! కృష్ణా!  ||
;
నవమల్లితోటలో మధుమాసమ్మువై ; 
తల్లి యశోద అధరపు మందహాసమ్మువై! ||
;
పల్లెలొ చిన్నెలుచిందులు వేసెను ; 
మువ్వలు కొల్లలు సందడి చేసెను ; 
ఎల్లరి మనసులు కొల్లగొనంగా ; 
నల్లని కృష్ణా! రారా! రారా! ||
============================,
;
kannula nATyamu ADaga raadaa ; raaraa! 
                              kRshNA! raaraa! kRshNA!
minnula wennela kurisenu neekai;raaraa! 
                              kRshNA! raaraa! kRshNA!  ||
;
nawamallitOTalO madhumaasammuwai ; 
yaSOda talli adharapu mamdahaasammuwai! ||
;
pallelo chinneluchimdulu wEsenu ; 
muwwalu kollalu samdaDi chEsenu ; 
ellari manasulu kollagonamgaa ; 
                        nallani kRshNA! rArA! rArA! || 
;
[ పాట  - బుక్ పేజీ 46 ]    :- మువ్వల అల్లరి = muwwala allari 

Saturday, July 2, 2016

వర సీమలు

వర సీమలు ఈ సీమలు ; 
శ్రీరాముల అడుగుజాడలను
హత్తుకున్న 'వందుకుని'* ;
అందుకనే -
||ఈ సీమలు వర సీమలు ||
;
త్వరపడక శాంతమ్ము ; 
నీతి మార్గమందున ; 
ప్రచులితముగ చరియిస్తూ ; 
వరలు తీరులను; "తీరుగ" - 
నేర్పినవి లోకులకు!
విశ్వ మానవాళికి జనులందరికిని 
ఈ లావణ్య లలిత పదముద్రల పద్మములు ||
జీవనాదర్శములకు, 
జీవిత చలనమ్ములకు ; 
వరలుగాను ఏర్పడుతూ ;
తృప్తిగాను ప్రజలకు ; 
అందినవీ మానవులకు 
మా వర రమ్య మధుర జలములు 
మా నవ రమ్య మధుర జలములు||
;
*****************************************,
1] అందుకనే = threfore , for that reason ;
2] హత్తుకున్న 'వందుకుని'* = 
; హత్తుకున్నవీ+అందుకుని' = take ; ; 
*****************************************,
[ fb ;- SRIRAAMAARAAMAM] [ రామసుధ ]

బిందుహారద్యుతి

మధువనమే మురిసెనే, మా ; 
మాధవ రాధా రాగ పవనమున || 
;
మందారము తన దోసిలి విప్పి ; 
పుష్పాదుల సింధూరమును ; 
రాధ నిలువు పాపిటను నిలిపినది || 
;
పీతాంబరు-బిగి కౌగిలిలోన 
అలసిన రాధిక కనకాంబరము
నుదుటి కుంకుమై వరలినది || 
;
నవమల్లిక, నవ కోమల స్వేద ; 
బిందు మౌక్తిక హార తరళములుగ ; 
రాధికా హృదయముపై మురిసినవి || 

************************************,

         bimduhaaradyuti [ pATa 46 pEjI 52] 

madhuwanamE murisenE, mA ; 
maadhawa raadhaa raaga pawanamuna || 
;
mamdaaramu tana dOsili wippi ; 
pushpaadula simdhuuramunu ; 
raadha niluwu paapiTanu nilipinadi || 
;
piitaambaru, bigi ; kaugililOna 
alasina raadhika kanakaambaramu
nuduTi kumkumai waralinadi || 
;
nawamallika, nawa kOmala swEda ; 
bimdu mauktika haara taraLamuluga ; 
raadhikaa hRdayamupai murisinawi || 

***********************************, 

List :- 
▼  ▼  ▼  2009 (173) ▼  August (19)
తెలి గోళ్ళు - వెన్నెల ప్రతి ఫలనము ; 
రాసలీలా లోలుని రూప విలాసము;
ఆ బాల గోపాలము (ఆటలుకాని ఆటలు)
వన మయూరి; చిరు గాలికి గిలి గింతల జిలిబిలి ; 
ముద్దు గుమ్మడు ; ధరణీకాంతుడు ; 
వటపత్ర శాయీ! -పింఛము నృత్యము

;బిందుహారద్యుతి ;- [ పాట 46 పేజీ 52] ;-
;

ధ్యాన భోగము

రామనామ మతి మధురము ఎప్పుడునూ! 
మతిని వీడ మెపుడు సంకీర్తన ధ్యాన భోగము || 
;
వేడుకునీ, వేడకుండ - గనె ; 
దొరికెను కద మనలకు ; 
రామయ్య మృదు నామము ;  ||
;
చరియింతుము మేమెపుడూ; వేడుకగా ;; 
రామ చరిత సుధా ఝరుల ; 
నిరతము ప్రవహించు వీడు* ఇది!
వీడమెపుడు, ఈ జాడల; 
ఉందు మిచట స్థిరముగా! ||
;
[ వీడు* = సీమ, భూమి ప్రాంతము ]
;
******************************************,
మది రత్నాల మేడ ;- [ రామసుధ ]
{{ లింక్:- The British Library's Ramayana miniatures - masterpieces of Hindu art, 
many painted by Muslims - 
are testimony to a time when religious relations on the subcontinent were less fraught, 
writes William Dalrymple 
;

వర భాగ్యములు

అరమరసేయకు అలసట బెట్టకు ; 
నయనము విప్పి కరుణను చూడరా!
కరివరదా! కరమందీయవా!? 
ఈ యెడ సేవాభాగ్యము లీయవ!?     || 
;
కస్తూరి మృగము కాళ్ళు పట్టి ; 
ప్రాధేయపడి పడీ, పొందాను 
ఇంత చిటికెడు కస్తూరి ; 
శ్రీవర తిలకము తీర్చు  
భాగ్యముల నీయరా! సన్నుతాంగా!  ||  
;
చిన్ని గంధపు చెక్క దెస్తిని ; 
వన్నె అగరు గంధ మిదియే! 
మోదమలరగ ; సమ్మోద మెగయగా 
మైపూతలను అలదనీరా, 
;                       చిన్ని కృష్ణా!  || 
;
========================,
;
aramara sEyaku alasata bettaku
nayanamu wippi karuNanu chUDarA! 
kariwaradA! karamamdIyawA!?    || 
;
kastUri mRgamu kaaLLu paTTi ; 
praadhEyapaDi paDI, 
pomdaanu imta chiTikeDu kastUri ; 
SrIwara tilakamunu tIichETi 
bhaagyammu liiyarA! sannutaamgA!  ||  
;
chinni gamdhapu chekka destini ; 
wanne agaru gamdha midiyE! 
mOdamalaraga ; sammOda megayagaa  
maipuutalanu aladaniiraa, chinni kRshNA!  || 

ఉయ్యాలలు

ముక్కోటి దేవతలు ముచ్చటల దేలుచూ; 
కోటిసూర్యప్రభలు  వెలుగొంద ;  
               నా స్వామి! ఊగ రావయ్యా! 
                      ఉయ్యాల లూగరావయ్యా!  || 

చిన్ని ప్రహ్లాదుని చెన్నుగా కాచేవు! 
వన్నెచిన్నెలు వాడె పన్నగము ఏలయ్య!? 
ఈ పసిడి శ్రీ డోల ఉండెను నీ కోసమే! 
              వేగ రావయ్య! ఊగ రావయ్యా!  || 
;
గజరాజు మొర వినుచు, పరుగులను తీసేవు ; 
ధావనము మేను క్లేశములు పొందెనో! 
ఈ బేల తల్లి వుంది నీ కోసమే! ;  
              వేగ రావయ్య! ఊగ రావయ్యా!  || 
;
=====================================,
;

#; 

mukkOTi dEwatalu muchchaTala dEluchuu; 
kOTisuuryaprabhalu  welugomda ; 
naa swaami! Uga raawayyA! uyyaala lUgaraawayyA!  ||
;
chinni prahlaaduni chennugA kaachEwu! 
wannechinnelu wADe pannagamu Elayya!? 
I pasiDi SrI DOla umDenu nii kOsamE! 
wEga rAwayya! Uga raawayyaa!  || 
;
gajaraaju mora winuchu, parugulanu teesEwu ; 
dhaawanamu mEnu klESamulu pomdenO! 
ii bEla talli wumdi nI kOsamE! ;  
wEga rAwayya! Uga raawayyaa!  || 
;
 [ పాట   - బుక్ పేజీ  44 ]  
అఖిలవనిత; 36237 - 873 posts, last published on Jun 29, 2016