Wednesday, December 19, 2018

అల్లిబిల్లి జాబిల్లి ఆశలు

బుల్లి బుల్లి ఆశలు చందమామకు ;
మన అల్లిబిల్లి జాబిలికి ;  ||
;
పొన్నచెట్టు, కొమ్మలలో దాగినాడు క్రిష్ణుడు; 
నిలువెల్లా క్రిష్ణమ్మను చూడాలని ;
చెప్పలేని తహతహలు జాబిల్లికి ;  ||
;
రేపల్లెల గోపెమ్మల కొంగులందు 
దోబూచి ఆటలాడు క్రిష్ణయ్య ;
తనతోటి కూడా ఆడాలని :
చెప్పలేని తహతహలు జాబిల్లికి ;  ||
;
===============,
;
bulli bulli ASalu camdamaamaku ;
mana allibilli jaabiliki ;  ||
;
ponnacheTTu, kommalalO ;
daaginaaDu krishNuDu; 
niluwellaa krishNammanu cuuDAlani ; 
ceppalEni tahatahalu jaabilliki ; ||
;
rEpallela gOpemmala komgulamdu ;
dObUchi ATalADDu krishNayya ; 
tana tOTi kUDA ADAlani :
ceppalEni tahatahalu jaabilliki ; ||
;
Wednesday, October 15, 2014 ;-  వెన్నెలల చందనాల బొమ్మలు ;-
;
చందమామ తెచ్చెనమ్మ చందనాల వెన్నెలలు
వెన్నెలల చందనాల హత్తుకున్న బొమ్మలు
అవి ఎవ్వరివమ్మా? అవి ఎవ్వరివమ్మా? ; ||చందమామ ||                    

మిత్రులను వెక్కిరించి, అన్నయ్యను గోకి          
పొన్నచెట్టు కొమ్మలలో దాగినాడు క్రిష్ణుడు        
పొదరిళ్ళలోన నక్కినక్కి నవ్వేటి క్రిష్ణుని                                            
తనివితీర చూడాలని తహతహలా జాబిలికి ; ||చందమామ ||                          

"అల్లరి మానాలంటూ" ఆకతాయి క్రిష్ణుని                   
తల్లి జనని యశోదమ్మ తర్జనిని చూపించి                    
రేపల్లెల గోపెమ్మల కొంగులందు దోబూచి      
ఆటలాడ తనతోటి తహతహలు జాబిల్లికి ; ||చందమామ ||

యమున అలల నేస్తాలతొ, ఈదులాటలో నేర్పరి           
నీలినీలి కెరటాలలొ కాళీయుని వేదిక పై  
రస తాండవమాడేటీ నీలమోహన కృష్ణుని                                 
తనివితీర చూడాలని తహతహలు జాబిల్లికి; ||చందమామ ||
***********************,  ; 
;
అల్లిబిల్లి జాబిల్లి బుల్లి ఆశలు ; Link ;- 1 ;;
చందమామ తెచ్చెనమ్మ ...  ; Link - 2 ;
Email User Rating:  / 1  ;
Member Categories ;- బాల ;
Written by kusuma kumari ;
Tuesday, 07 October 2014 10:03

Hits: 1559
= allibilli jaabilli bulli ASalu ;

Thursday, November 8, 2018

తిండి తిప్పలు మరచును తాను

చూపువేలు  చూపుచుండె  తల్లి యశోదమ్మ 
చూపుడు వేలు  చూపుచుండె  మా తల్లి యశోదమ్మ;
నంద గోకులములోన, జనని యశోద ;  ||
;
వెన్న జున్నులే తిండి - ఎన్నడిటుల చూడ లేదు ; 
ఎరుగమమ్మ ఇట్టి గోల !? వేలెడంత లేడు గాని  ; 
చిడు ముడుల పెట్టు మమ్ము ; పిల్లడేన ఎట్టెదుటను ; 
వేగలేకున్నాను, అని తర్జని చూపుచుండె తల్లి యశోద  ;  ||

అన్నమింత చవి చూడడు ; వెన్న, జున్నులే తిండి ; 
అటు అటుకులు - ఇటు చిటికెలతో చాలును తనకు మైత్రి ; 
చిటికెడంత స్నేహానికి - అన్ని ధారపోసేను ;
ఆకలి దప్పులు తెలియవు - ఏమి చేయగల దానను - 
;
అని తల్లడిల్లు మాతను గని, 
కన్నని నవ్వుల సౌరభమ్ముల ;
విశ్వమెల్లెడలను పరివ్యాపించు ;  || 
;
=====================;  
;
tarjani cuupucumDe yaSOda ; tarjani cuupucumDe ;
namda gOkulamulOna, janani yaSOda ;  ||
;
wenna junnulE timDi - ennaDiTula cUDa lEdu ; 
erugamamma iTTi gOla !? wEleDamta lEDu gaani  ; 
ciDu muDula peTTu mammu ; pillaDEna eTTeduTanu ; 
wEgalEkunnaanu, ani tarjani cuupucumDe talli yaSOda  ;  ||

annamimta cawi cUDaDu ; wenna, junnulE timDi ; 
aTu aTukulu - iTu ciTikelatO caalunu tanaku maitri 
ciTikeDamta snEhaaniki - anni dhaarapOsEnu ;
aakali dappulu teliyawu - Emi cEyagala daananu - 
;
ani tallaDillu maatanu gani, 
kannani nawwula saurabhammulu ;
wiSwamelleDalanu pariwyaapimcu ;  ||

Wednesday, November 7, 2018

బాల వినోదం వినోదమే

అమ్మ ప్రేమ మరిగినాడు 
మా బాల గోవిందుడు ;
ఇక అంతయునూ వినోదమే! ;
అంతటా వినోదమే! ; ||
;
మట్టిలోన పొర్లి పొర్లి ;
ఒళ్ళంతా మురికి మురికి ;
నోటినిండ - బొక్కిన చిత్తడి మిత్తియే కదా!
మోహన క్రిష్ణుని కెంపు పెదవులంతా ;
తను బొక్కిన చిత్తడి మిత్తియే ;  ||
;
"హన్న, మన్ను విందు - ఛి ఛీ, మాను మింక." ; 
అలవి కాని అల్లరి కిట్టయ్యది ;
అమ్మ యశోదమ్మ చేతిలో చెవి ;
తుంటరి కృష్ణమ్మది ఆ చెవి ;
మాయి యశోదమ్మ, 
వాని చెవులు నులిమి ; 
కన్నులెర్ర జేయునమ్మ ; 
;
"అబ్బ, నొప్పి ; అమ్మా!
 మెలి బెట్టకుమీ చెవులను ;
నేనేల తిందునమ్మా! ;
నేను నేల మన్నునేల నేను తింటాను ;
అంటే అమ్మ ఎపుడు  నమ్మదే ; ||
;
తర్జనినే చూపింది నందుని ఇల్లాలు ;
మోకు తాడు తెచ్చింది ;
తర్జనభర్జనలు లేక ;
పెద్ద రోలుకి కట్టేసింది ;
అమ్మ ప్రేమను మరిగిన దామోదరునికి ;
అంతా వినోదమే! ; ||
;
మద్ది చెట్లు కూల్చి, శాపము మాన్పిన రీతి ;
మట్టి తినుట నెపమిది ; 
బ్రహ్మాండం, విశ్వాంతరాళములు ; 
చిన్ని వదనమందు కనిన అమ్మ ; 
బేల అయ్యె, అయ్యారే! ;
హేలగ బేల యశోదమ్మ అఖిల సౌభాగ్యవతి ; || 
;
==========================;
;
amma prEma mariginaaDu 
maa baala gOwimduDu ;
ika amtayunuu winOdamE! ;
amtaTaa winOdamE! ; ||
;
maTTilOna porli porli ;
oLLamtaa muriki muriki ;
nOTinimDa - bokkina cittaDi mittiyE kadA!
mOhana krishNuni kempu pedawulamtaa ;
tanu bokkina cittaDi mittiyE ;  ||
;
"hanna, mannu wimdu - Ci CI, maanu mimka." ; 
alawi kaani allari kiTTayyadi ;
amma yaSOdamma cEtilO cewi ;
tumTari kRshNammadi aa cewi ;
maayi yaSOdamma, 
waani cewulu nulimi ; 
kannulerra jEyunamma ;  
;
"abba, noppi ; ammaa! meli beTTakumee 

cewulanu ;
nEnEla timdunammaa! ;
nEnu nEla mannunEla nEnu tinTaanu ;
amTE amma epuDu  nammadE ; ||
;
tarjaninE cuupimdi namduni illaalu ;
mOku taaDu teccimdi ;
tarjanabharjanalu lEka ;
pedda rOluki kaTTEsimdi ;
amma prEmanu marigina daamOdaruniki ;
amtaa winOdamE! ; ||
;
maddi ceTlu kuulci ; SApamu maan pina reeti ;
maTTi tinuTa nepamidi ; 
brahmaamDam, wiSwaamtarALamulu ; 
cinni wadanamamdu kanina amma ; 
bEla ayye, ayyaarE! ;
hElaga bEla yaSOdamma akhila saubhaagyawati ; ||  
;

స్వామి సన్నిధిని పరిపూర్ణం

యమున ఉన్నది ; అలలను తేలే గాలి ఉన్నది  ; 
రాధ ఉన్నది ; ఇట రాధ ఉన్నది ; 
అవనీనాధుని రాకడ ఏదీ!? ;  || 
;
పున్నమ ఉన్నది - జాబిలి ఉన్నది ; 
పున్నమి జాబిలి వెన్నెల ఉన్నది ; 
స్వామి జాడ ఏదీ!?? ;  || 
;
కొమ్మల పళ్ళు ఉన్నవి -  
సొనలు చిప్పిలు  పళ్ళు ఉన్నవి - 
తోటల లతలు - లతాగ్రములున్నవి ; 
వన్నె చిన్నెల పూవులు ఉన్నవి ; 
స్వామి కానరాడేలనొ బేలా ;  || 
;
ఎదురు తెన్నుల పరిమళమ్ములు ; 
దిశలన్నింటా నిండి ఉన్నవి ; 
క్రిష్ణా! నీదు రాకతో సార్ధక్యం ; 
నీదు సన్నిధిని పరిపూర్ణం ; 
నిఖిలం పరిపుర్ణం - వేగ రాగదోయీ ;  || 
;
===================== ; 
;
yamuna unnadi - alalapayi tElE gaali unnadi  ; 
raadha unnadi - iTa raadha unnadi ; 
awani naadhuni  raakaDa Edee!? :  || 
;
punnama unnadi -  jaabili unnadi ; 
punnami jaabili wennela  unnadi ;
raadhika unnadi ; 
swaami jADa EdI!? ;  || 
;
kommala paLLu unnawi - 
sonalu cippilu paLLu unnawi ;
tOTala latalu - lataagramulu ;
wanne cinnela puuwulu unnawi 
swaami kaanaraaDE bElaa ;  ||
;
eduru tennula parimaLammulu ; 
diSalannimTaa nimDi unnawi ; 
krishNA! needu raakatO saardhakyam ; 
needu sannidhini paripurNam ;
sakalam kaLa kaLala nikhilam paripuurNam - 
wEga raagadOyI ;  || 
;

దుందుభి, ఢక్కా మోతలు

కూడా కూడా క్రిష్ణుడుండెను ; 
డుమ్ డుమ్ డుమ్ ;
ధన్ ధన్ ధన్ ;
దుందుభి ఢక్కా మ్రోగుచున్నవి ;
దిక్కులు ఎనిమిది పిక్కటిల్లగా ; ||
;
చెట్లు పుట్టలు, నీరూ గాలీ ;
నింగీ నేలా ; ప్రకృతి యావత్తూ ;
ఆనందముల ఒత్తులు గైకొని ;
జిగేల్ జిగేల్ మని వెలుగులీనును ; ||
;
కన్నయ్య జతలో ఉన్న చోట ; 
ఆములాగ్రం మహిత మేదినికి ;
వైభవమే, వైభోగమే ; 
సదా మహితమౌ వైభవమే ; ||

=================== ; ;
;
kUDA kUDA krishNuDumDenu ; 
Dumm Dumm Dumm ;
dhann dhann dhann ;
dumdubhi Dhakkaa mrOgucunnawi ;
dikkulu enimidi pikkaTillagaa ; ||
;
ceTlu puTTalu, neeruu gaalee ;
nimgee nElaa ; prakRti yaawattuu ;
aanamdamula ottulu gaikoni ;
jigEl jigEl mani weluguleenunu ; ||
;
kannayya jatalO unna cOTa ; 
aamulaagram mahita mEdiniki ;
waibhawamE, waiBOgamE ; 
sadaa mahitamau waibhawamE ; ||

పదే పదే పిలుచు గోరింక

కృష్ణా ; గొరవంక పిలుచును పదే పదే ; 
సంగీత కళల గమ్యమును ఎరిగిన - 
చక్కని దొరవు నీవని నమ్మినవి గోరువంకలు, 
శుక శారికలు, మరి మైనాలు ; 
అవనిని - సంగీత కళల గమ్యమును ఎరిగిన దొరవని - 
నమ్మిన విహంగాళి హంగామా చూడుము కృష్ణా ;  ||
;
మొయిలు వీవనల కాంచి నెమళులు ; మౌనముగా కూర్చుని ఉన్నవి ;
మోహన మురళిని సవరించుము కృష్ణా! వర మోహన మురళీ సవరణలతో ;
సమ్మోదముల నాట్యములాడును ; మయూరి - మోహన నాట్యములాడును ;
విప్పార్చిన తమ పింఛముల - నెమలి కన్నులను ఇచ్చును నీకే ;
|| గీత గాన కళ గమ్యమును ఎరిగిన దొరవని - 
తెలిసిన విహంగాళి హంగామా చూడుము కృష్ణా ||
;
వేణురవళి మహిమ ఏమో - తన్మయుడాయెను పక్షిరాజు ; 
నీదు గళమున సుమ హారమ్ముల - తరళ సుమముల రేకులు కూడా ; 
కదలకుండగా, కసికందకుండగా - నెమ్మదిగా పయనించును గరుడుడు ; 
మదనమోహనా, పక్షివాహనా, విహంగాళి హంగామా చూడు ;
|| గీత గాన కళ గమ్యమును ఎరిగిన దొరవని - 
తెలిసిన విహంగాళి హంగామా చూడుము కృష్ణా || 
;
=======================; ;
;
 gorawamka pilucunu padE padE ; 
gorawamkalu, Suka Saarikalu ;
kaLala gamyamunu erigina dorawu ;
samgeeta kaLala gamyamunu erigina ;
cakkani dorawu niiwani namminawi  - 
gorawamkalu, Suka Saarikalu mari mainaalu ; 
awanini - samgeeta kaLala gamyamunu erigina 

dorawani ;; nammina wihamgaaLi
 hamgaamaa cumu kRshNA ;  ||
;
moyili weewanala kaamci nemaLulu -
maunamugaa kuurcuni unnawi ; 
maunamugaa kuurcunu unnawi ;
mOhana muraLini sawarimcumu kRshNA!
;
sammOdamula naaTyamulaaDunu ; 
mayuuri, mOhana naaTyamulaaDunu ; 
wippaarcina tama pimCamula -
nemali kannulanu iccunu neekE ; 
|| geeta kaLala gamyamunu erigina awani ;
telisina wihamgaaLi hamgaamaa cuuDumu kRshNA ||
;
wENurawaLi mahima EmO - 
tanmayuDaayenu pakshiraaju ;
needu gaLamuna suma haarammula ;
taraLa sumamula rEkulu kUDA ; 
kadalakumDagaa, kasikamdakumDagaa ; 
nemmadigaa payanimcunu garuDuDu ; 
madanamOhanaa, pakshiwaahanaa ; 
wihamgaaLi hamgaamaa cuuDu ; 
|| geeta kaLala gamyamunu erigina awani ;
telisina wihamgaaLi hamgaamaa cuuDumu kRshNA ;  ||

అటుకులు తూనికలు కొలతలు

అమ్మ మనసు ఊరకుండునా!? 
అరకొరగా మెతుకు మెతుకు గతికితేను ;
బిడ్డ తిండి చప్పరింపు మేరకే అయితేను ;  ||
;
చిటికెడంత వెన్న, జున్ను, అటుకులు - చాలునమ్మ వీడికి ;
గోరుముద్ద చాలులేమ్మ!" అంటాడు బాలుడు ;
నందగోపాలుడు - అమ్మ మనసు ఊరకుండునా!? ;  ||
;
బిడ్డ తిండి అరకొరగా మెసవితేను ;
త్రేన్పు వచ్చెనిదిగో - అని ;
ఉత్తుతిగ తేన్పు తేన్చి ;
బ్రేవ్ - అని అంటాడు కన్నడు ;
;
"గుప్పెడు అటుకుల కొలతలు ;
అపరిమితము సంపదలు చేసేటి నేర్పరి ;
సుదాముని నేస్తుడు మన అందరి క్రిష్ణయ్య ;  || 
;
=================;   ;
;
amma manasu uurakumDunaa!? 
arakoragaa metuku metuku gatikitEnu ;
biDDa timDi capparimpu mErakE ayitEnu ;  ||
;
ciTikeDamta wenna, junnu, aTukulu -
 - caalunamma weeDiki ;
gOrumudda caalulEmma!" amTADu baaluDu ;
namdagOpaaluDu - amma manasu uurakumDunaa!? ;  ||
;
biDDa timDi arakoragaa mesawitEnu ;
trEn pu waccenidigO - ani ;
uttutiga tE npu tEnci ;
brEw ani amTADu kannaDu ;
;
"guppeDu aTukula kolatalu ;
aparimitamu sampadalu cEsETi nErapri ;
sudaaamuni nEstuDu mana amdari krishNayya ;  ||

;

ఉత్తేజం, ప్రభాతం, చైతన్య ప్రభాసం

హర్షములను విరబూయించేటి - 
చక్కటి కళ - క్రిష్ణయ్యకు సొంతము ; 
మన క్రిష్ణయ్యకె సొంతము ; || 
;
ఆసాంతం ఈ విశ్వం ఆశ్వాసం ;
ఉల్లాసం, ఉత్తేజం - ఉత్సాహం ; 
ప్రాణి కోటి చేతనలో చైతన్యం ప్రభాసం ;
ప్రతి నిత్యం ప్రభాతం - ప్రభాసం ; || 
;
ప్రతి పదము* ఆట పాట నటనలు ;
ప్రతి పదము**, పెదవి పైన వెన్నెలయే ;
కల్ల కపటమెరుగనట్టి ఆరాధన ;
మానవతకు కారుణ్యం కట్టినట్టి పట్టము ; ||  
;
పదము* = feet ; 
పదము** word speeking ; 
;
======================;  ;

harshamulanu wirabuuyimcETi - 
- - cakkaTi kaLa ; 
krishNayyaku somtamu ; 
mana krishNayyake somtamu ; || 

aasaamtam ee wiSwam aaSwaasam ;
ullaasam, uttEjam - utsaaham ; 
prANi kOTi cEtanalO caitanyam prabhaasam ;
prati nityam prabhaatam - prabhaasam ; || 

చమత్కార చదరంగం

ఆట కదరా కృష్ణా! ఇది ఆట కదరా కృష్ణా!  
ఆడుచున్నది గోపి - చదరంగమాట ;
మాట మాట కు - మాటి మాటికి ;  
చతురులే ఆడుతూ, చతురతలు మెరయగా ; ||

1) "బంటును జరపర శౌరీ!"
     అన్నది రాధిక, వీనుల విందుగ ;
;
2) "నీదు బంటును నేనే కాదా!
      జరుగుచుంటి"ననె శ్రీ గిరిధారి.
;
3) "గజమును జరపితినిప్పుడు నేను!
      కానిమ్ము క్రీడను, కువలయదమనా!"
;
"గజ గామిని! సొగసు నడకలను ;
చూసిన ఏనుగు అడుగు ముందుకు ;
వేయగ నేర్వదు - అంకుశమ్ములు -
నీ ఓర చూపులు చేయును అదుపు"

4) "ఒంటె కదిలినది ఐ మూలకును."
ముని పంటను నొక్కిన నవ్వుల పంట ; 
;
"ఒంటిగ నా ఒంటె - నడవ నేర్వదు."
తుంటరి కృష్ణుని జవాబులె తంటా ;
;
5) "తురగ వల్గనము అదుపు లేదు నియంత్రణ ; 
అతివ ఎత్తులకు చిత్తు నేనిక,
నీదు చిత్తము! నాదు భాగ్యము!
చిత్తం, చిత్తం!" 
చిలిపి వాక్కులవి చిద్విలాసునివి ; 

6) "చిత్తమును కుదురుగా నిలిపి, కృష్ణుడా! 
మంత్రిని ఐనా ముందుకు కదుపుము."
;
7) "కరణేషు మంత్రీ! - నిన్ను కని ఈ వేళ
దాగుకొనిరి ఇట అమాంతమ్ముగా అమాత్యవర్యులు ;
;
గోముగ గోపిక పలుకుల తళుకులు ;
గోవిందుని వాక్కులు రత్నప్రభలు ;
;
జగడములు అనిపిస్తు - ఉభయుల వాదములు ; 
ఆ జంట ఊసులు -  ఎల్ల జగములకు శ్రీరామ రక్ష ;
;
Chess game Krishna Gopika 

భద్రమైన ఆశ్రయం దొరికింది

ఆరాధన ప్రతిరూపం , 
అనురాగం ప్రతిరూపం ;
రాధామణి ఈమెయే ;  || 
;
కృష్ణ భావ లతిక ;  
ప్రేమ తిలక అరుణిమా -
భాష్య - రాగ రాగిణి, 
మమతానురాగ రాగిణి ;  || 
;
రాధామణి నెన్నుదుటను - రాజిల్లుచున్న తిలకము ;
విరాజిల్లు తిలకము -  ఆ దివ్య తిలకమ్మున ; 
కుంకుమ పూ వన్నియలకు - దొరికె భద్ర ఆశ్రయం ;  ||
;
=====================,

aaraadhana pratiruupam , 
anuraagam pratiruupam ;
raadhaamaNi eemeyE ;  || 
;
kRshNa bhaawa latika ;  
prEma tilaka aruNimaa ;
bhaashya - raaga raagiNi, 
mamataanuraaga raagiNi ;  || 
;
swarNa waikumTha nagari - 
weeDi iTula ; 
iTu waccina lakshmiwO ; || 
;
raadhaamaNi nennuduTanu - 
raajillucunna tilakamu ;
wiraajillu tilakamu - 
aa diwya tilakammuna ; 
kumkuma puu wanniyalaku - 
dorike bhadra Asrayam ;  ||
;

Tuesday, October 2, 2018

శర్వాణీ గిరికన్య హిమ పుత్రి

గిరికన్య హిమ పుత్రి, జగదీశుని అర్ధాంగి ; 
వర్ణింతుము నీ మహిమలు, సాంగోపాంగముగా ; 
తల్లి, వర్ణింతుము నీ మహిమలు సాంగోపాంగముగా ;  || 

క్షణములన్ని గిరగిరా, యుగములెన్నొ చరచరా ; 
కాలములను కొలుచునమ్మ నీదు వీక్షణం ;  || 

కాలములకు అతీతము, కారుణ్య భావము ; 
నీదు కారుణ్య భావ పూర్ణ మాతృ ప్రేమ పుష్కలం ;  || 

బుద్ధి మప్పితము లొసగుము నీ బిడ్డలకు ; 
రస భావములను తొణుకును నీదు కరుణ భావము ; 
నవ రస భావములను తొణుకును నీదు కరుణ శర్వాణీ ;  ||
=========================; ;
;
pATa - 
girikanya hima putri ; jagadeeSuni ardhaamgi ; 
warNimtumu, nee mahimalu, saamgOpAmgamugA ; 
talli, warNimtumu, nee mahimalu ; 
saamgOpAmgamugA ;;  || 
;
kshaNamulanni giragiraa ; 
yugamulenno caracaraa ; 
kaalamulanu kolucunamma 
needu weekshaNam ;; 
kaalamulaku ateetamu ; kaaruNya BAwamu ;
needu kaaruNya BAwa puurNa మాతృ ప్రేమ పుష్కలం ;
needu maatR bhaawamu ; 
needu maatR prEma pushkalam ;;  || 

buddhi mappitamu losagumu nee biDDalaku ; 
nawa rasa bhaawamula toNuku ; needu karuNa SarwANI :  ||
;
Bhakti Ranjani = భక్తిరంజని ;

కార్వేటి శ్రీవేణు గోపాలుడు

విహారములు, విహారములు, ;
వాహినిలో విహారములు, ;
పూల తేరు నావ నెక్కి, 
రాధికాకృష్ణుల  మధు విహారములు ;  ||
;
బృహత్తరం, ధృవతారా శోభా సంకలనం ; 
రాధా దరహాసం, భామా మృదు హాసములు ;
పూల తేరు నావలోన,
రాధికా కృష్ణుల మృదు విహారములు ;  
;
హత్తుకొనును ఏవేవో మధురోహల లాలనలు ; 
ప్రతి యోచన లాలిత్యం, నూత్న సురభిళ పుష్పం ; 
ఒత్తుగాను పింఛములను పరచినారు ఎవ్వరు!?
కూర్మి కార్వేటి శ్రీవేణు గోపాలుడు, ఓ యమ్మా ;  || 
;
పూల తేరు నావలోన,
రాధికా కృష్ణుల మృదు విహారములు ;

పూల తెప్ప - రాధాకృష్ణులు

పల్లవి ;- 
తెప్ప పైన విహరించే - క్రిష్ణ రాధ జంట ;  
రాగాల తెప్ప పైన విహరించే - క్రిష్ణ రాధ జంట ;  
హరివిల్లుల తులమానిని ; ఆయెనమ్మ చిన్ని పడవ ;  ||
;
ప్రణయ వేణు మధు గీతికా యుగళం - 
గాధా పరిచంక్రమణం ; 
నిఖిల భువన సామ్రాజ్యం, మనోహరం, మనోజ్ఞము;
తెప్ప పైన విహరించే - క్రిష్ణ రాధ జంట ;
పూల తెప్ప పైన విహరించే క్రిష్ణ రాధ జంట :  || 
;
బృహత్తరం, ధృవతారా శోభా సంకలనం ; 
రాధా దరహాసం, భామా మృదు హాసములు ;
నిఖిల భువన సామ్రాజ్యం, మనోహరం, మనోజ్ఞము;
తెప్ప పైన విహరించే - క్రిష్ణ రాధ జంట ;
పూల తెప్ప పైన విహరించే క్రిష్ణ రాధ జంట :  || 
;
హత్తుకొనును ఏవేవో మధురోహల లాలనలు ; ప్రతి యోచన 
లాలిత్యం ; నూత్న సురభిళ పుష్పం ;  ||
ఒత్తుగాను పింఛములను పరచినారు ఎవ్వరు!?
కూర్మి కార్వేటి శ్రీవేణు గోపాలుడు, ఓ యమ్మా ;  || 
;
నిఖిల భువన సామ్రాజ్యం, మనోహరం, మనోజ్ఞము;
తెప్ప పైన విహరించే - క్రిష్ణ రాధ జంట ;

శ్రీరంగనాధునికి నిత్య వైభోగమే

వైభవమే ఇది - శ్రీరంగశాయికి ;
నిత్య వైభోగమే, అంగ రంగ వైభోగమే ;
రంగనాధునికి ; 
మన శ్రీరంగనాధునికి ; || 
;
అంగనామణులెల్ల వైభవముగాను ;
అంగ రంగ వైభవమ్ముగాను ;
రంగారుబంగారు చందనాల ; 
లేపనములను రంగరంచి ; 
మేనెల్ల నిలువెల్ల పూయండి చనువార ; 
రంగనాధునికి ; 
మన శ్రీరంగనాధునికి ; ||
;
మైపూత పూయండి, ఓ లలనలారా ;
లేపనము లలమండి, చెలులార - చెలువముగా -
దండిగా మెండుగా, అలదండి - చెలులార ;
సౌగంధ కస్తూరికా లేపనములను ; 
స్వామివారికి అలదండి ప్రేమ మీర ; 
రంగనాధునికి ; 
మన శ్రీరంగనాధునికి ; ||
;
చెన్నకేశవుని మేన, చెలువార, చనువు మీర ;
పరిమళం వ్యాపింప, పునుగు, జవ్వదులు ; 
చిత్రములు వేసేను - చిత్రాలు చేసేను ;
పూయండి - తనివార చెలులార, ఓ వనితలారా ;
రంగనాధునికి, మన శ్రీరంగనాధునికి ; ||
;
==================; ;
;
waibhawamE idi - SreeramgaSAyiki ;
nitya waibhOgamE, amga ramga waibhOgamE ;  ||
;
amganaamaNulella waibhawamugaanu ;
amga ramga waibhawamugaanu ;
ramgaaru bamgaaru camdanaala ; 
lEpanamulanu ramgarimci ;
mEnella puuyamDi, O lalanalaara ; 
ramganaadhuniki, mana Sreeramganaadhuniki ;  ||
;
maipuuta puuyamDi, O lalanalaara ; 
lEpanamu lalamamDi,  celulaara celuwamuga ;
damDigaa memDugaa - aladamDi celulaara ;
saugamdha kastuurikaa lEpanamu lalamamDi ;
swaamiwaariki aladamDi prEma meera ;
ramganaadhuniki, mana Sreeramganaadhuniki ;  ||
;
cennakESawuni mEna - celulaara celuwamuga ;
parimaLam wyaapimpa, punugu, jawwadulu ; 
citramulu wEsEnu - citraalu cEsEnu ; 
puuyamDi taniwaara, O wanitalaara ;
ramganaadhuniki, mana Sreeramganaadhuniki ;  ||

ఎవడనుకున్నావో, వేణు గోపాలుడు నా పేరు - సారంగపాణి పదాలు

చిటికె వేసితే నీవంటి ; చెలులు లచ్చ పది వేలే 2 ; 
వెదు/టుకు లాడి ఎవడనుకున్నావో - వేణు గోపాలుడు నా పేరు ;
వెటుకు లాడి ఎవడనుకున్నావో - వేణు గోపాలుడు నా పేరు ;  || 
;
అందగత్తె వనుచు వలచినందుకే ; అలమి కౌగిటను చేర్చేవా ; 
గంద మలది విరులు సిగను జుట్టి, కర్పుర  బాగాలిచ్చేవా 2 ;;
బంగరు కమ్మలు కదలగ రాగము - పాడి వీణ/ ణె  వాయించేవా ; 2 ; 
మంది మేళమున ఏ మాటాడక  - నందనతొ పొద్దులు పుచ్చేవా ;  || 
;
సరిగె పైట దిగ్గున తొలగించి ; చనులు/ జల్లు అంట నిచ్చేవా ; 
అరమర సేయక చక్కెర కెమ్మోవార నిచ్చి లాలించేవా ;; 2 ; ;;        
మరుని భయము నీకెందుకు వలదని ; మనసు తెలిసి నడిపించేవా ; 2 ;
తరి ఇది కాదు, ఇంటికి రమ్మని - తలుపు మూసి, గడె వేయించేవా ;  || 
;
సారంగపాణీ పదాలు ; 
సారంగపాణి పదాలు = 
saramgapani padamulu ; 

Monday, October 1, 2018

మౌనము సైతం మధువీణయే ఆయెను

మౌనము కూడా మధువీణ అయె ;
మానస మందిరమున మార్మ్రోగును ;
క్రిష్ణ మురళి గానము ; ;  ||
పదే పదే ;
మది మందిరమందున ;
క్రిష్ణ మురళి గానము ;
;
ప్రతి ఊహయు, స్వరజతి యగు ;
శృతిని కూర్చుకొనుచుండును ;
మేనులోని అణువణువుయు ;  ||
============================; ;
;
 maunamu kUDA madhuweeNa aye ;
maanasa mamdiramuna maarmrOgunu ;
krishNa muraLi gaanamu ; ;  ||

padE padE ;
madi mamdiramamduna ;
krishNa muraLi gaanamu ;
;
prati uuhayu, swarajati yagu ;
SRtini kuurcukonucumDunu ;
mEnulOni aNuwaNuwuyu ;  ||

జగన్మోహన - రాగ సుధ

రాగ సుధారసము గ్రోలుము ; 
జగన్ మోహన - రాగ సుధారసము గ్రోలుము ;
పరవశమున రాధికకు ;
వాడుకతో పదే పదే - అదే మాట వేడుక ;
క్రిష్ణ నామమే, శ్రీక్రిష్ణ నామమే ;  ||
;
అనవరతము రాగ సుధల  ;
కురిపిపించు నామము ;
ప్రేమమూర్తి నామము ; 
క్రిష్ణ నామమే, శ్రీక్రిష్ణ నామమే ;  ||
;
మేనెల్లా మెరుపులయే ;
అనుభూతి నామము ;
ప్రేమమూర్తి నామము ; 
క్రిష్ణ నామమే, శ్రీక్రిష్ణ నామమే ;  ||

============ ; ;
;
raaga sudhaarasamu grOlumu ; 
jagan mOhana 
raaga sudhaarasamu grOlumu ;
parawaSamuna raadhikaku ;
wADukatO padE padE ; 
adE mATa wEDuka ;
krishNa nAmamE,  
SreekrishNa nAmamE ;  ||
;
anawaratamu raaga sudhala  ;
kuripimcu nAmamu ;
prEmamuurti nAmamu ; 
krishNa nAmamE,  
SreekrishNa nAmamE ;  ||
;
mEnellaa merupulayE ;
anubhuuti nAmamu ;
prEmamuurti nAmamu ; 
krishNa nAmamE,  
SreekrishNa nAmamE ;  ||

ముగ్గుకర్ర కొలత - వనిత జడ

ముగ్గు కఱ్ఱ కొలత కొరకు ; 
వేరె వెదుకులాట ఏల, గోపీ! నీదు - 
బారు జడయె చాలు నిదిగో భామినీ ;
అనుచు లాగి పట్టె ముద్దులొలుకు కృష్ణ ; 
లాగి పట్టె నిటుల ముద్దు కృష్ణ ; 

muggu ka~r~ra kolata koraku ; 
wEre wedukulaaTa Ela, gOpee! needu - 
baaru jaDaye caalu nidigO BAminee ;
anucu laagi paTTe mudduloluku kRshNa ; 
laagi paTTe niTula muddu kRshNa ; 

చూడామణీ, కౌస్తుభ హారములు యశోదమ్మ వేసింది

ఆటలకు వేళాయెరా! పాటలకు వేళాయెరా! 
మురిపాల క్రిష్ణయ్య! రావయ్య వేగమే! ;  ||
;
కస్తూరి, గంధములు నీ మేనంత అలదింది
చూడామణీ, కౌస్తుభ హారములు వేసింది ;
తల్లి యశోదమ్మ! రావయ్య వేగమే! ;  ||
;
నెమలీక సిగలోన ముడిచి సింగారించింది ;
తల్లి యశోదమ్మ! రావయ్య వేగమే! ;  ||
;
మా నందనందనా - వేగమే రావయ్య! 
ఆనంద మోహనా. క్రిష్ణయ్య! రావయ్య! ;  || 

నీ షోకులు, ఠీకులు - పల్లెను మరిచేవు

నీ షోకు ఠీకుల - పల్లెను మరిచేవు ;
మా వ్రేపల్లెను మరిచేవు - మరి చాలు! చాలును! ;  ||
;
అద్దమున నీ మోము అందాలు - చూచుకొనుచూ
అట్టె నిలిచేవు - మరి మరీ మురిసేవు!
గారాలివే! వేలు ! మరి ఇంక చాలును ! గోపాల! ;
;
కొలను తన ఒడలంత అద్దముగ చేసెరా,
నీరాడు ఆటలకు నీ రాక కోసమై !
జల క్రీడ లాడేటి నీ స్పర్శ కోసమై!
నీరాజనము లొసగ - మై దర్పణము చేసి,
వేచేను ఆ యమున - వేగ రావోయీ !
మా ముద్దు గోపాల! మురిపాల బాలకా! ;  || 
;

ఇన్ని హంగులు, ఎడారి కూడా నందనవనియే

కృష్ణా కృష్ణా శ్రీకృష్ణా - 
మదనమోహనా, శ్రీకృష్ణ  ;
వేణువూదవోయి 2 ;
||పాట నీది, ఆట నాది ; 
కృష్ణా, మురళి నూదవోయీ||
;
పూవులు పూవులు, 
పూవుల తావులు ; 
పూలతోటి తేటులు - 
పరుగెత్తుకు వచ్చినవి ; 
నీవు నిలిచినట్టి తావు - బృందావనమే, 
నవ  బృందావనమే ; 
||పాట నీది, ఆట నాది ; 
కృష్ణా, మురళి నూదవోయీ||
;
గానలోలిని, నెలత రాధిక; 
రాగ తన్మయి దృక్కుల ;
రాగ డోలలు వెలసినవి ;
అనురాగ డోలలు వెలసినవి ; 
;
ఇన్ని హంగులు సమకూరగనే ; 
ఎడారి కూడా నందనవనియే ; 
మురళీ కృష్ణా, వేణువూదుము ;  
||పాట నీది, ఆట నాది ; 
నిఖిల లోకమే - ఉభయుల రంగవేదిక, 
కృష్ణా, మురళి నూదవోయీ||
;
==================; ,
;
kRshNaa kRshNaa SrIkRshNaa - 
madanamOhanaa, SreekRshNa  ;
wENuwuudawOyi 2 ;
||paaTa needi, ATa naadi ; 
kRshNaa, muraLi nuudawOyee ||
;
puuwulu puuwulu, 
puuwula taawulu ; puulatOTi tETulu - 
parugettuku waccinawi ; 
neewu nilicinaTTi taawu - 
bRmdaawanamE, nawa  bRmdaawanamE ;
||paaTa needi, ATa naadi ; 
kRshNaa, muraLi nuudawOyee||

gaanalOlini, nelata raadhika; 
raaga tanmayi dRkkula ;
raaga DOlalu welasinawi ;
anuraaga DOlalu welasinawi ; 
;
inni hamgulu samakuuraganE ; 
eDaari kUDA nandanawaniyE ; 
muraLee kRshNaa, wENuwuudumu ;  
||paaTa needi, ATa naadi ; 
nikhila lOkamE ubhayula ramgawEdika, 
kRshNaa, muraLi nuudawOyi|| 
;
 God Krisha songs 

Sunday, September 16, 2018

అవలీలగ అన్నన్ని లీలలు

భళి భళీ భళి భళీ ;
ఈ వ్రేపల్లెనందు నీ మేటి లీలలు ; భళి భళీ ;
ఎన్నైన ఎన్నైన వర్ణించుకొన - 
చాలునా యుగములు ;
వనమాలి, చాలునా కల్పములు ;  ||
;
కూర్మావతారమున నాడు మందర గిరిని ; 
పాల - కడలిలోన నీ మూపు పయిన ;
పదిలంగ నిలిపావు; 
కొనగోటి పయిన గోవర్ధనమ్మిది;
కూర్మావతారుడా, నీకేమి లెక్కా  ;  ||
;
క్షీరాబ్ధి శయనించి - ఎల్ల లోకమ్ములను ;
చల్లగా బ్రోచేటి చిద్విలాస స్వామి! ;
అల్లరుల క్రిష్ణయ్యగ నీకిపుడు 
ఉట్టి మీద పాలు ఎంత గనుక,
ఒక్క గుక్క, అంతే కదా ;  ||
;
శేషతల్పమునందు సుఖముగా శయనాలు ; 
కాళిందిలోన పెను పాము మర్దనము ; 
ఫణముల నాట్యాలు ఆడుతూ 
కాళీయు నణచుట, అది ఎంత ఒక లీల ;
నీకింక చిటికెలో అవలీల ;  || 
;
=======================; ;
;
bhaLi bhaLI bhaLi bhaLI ;
ee wrEpallenamdu ; 
mETi needu leelalu ; 
ennaina ennaina warNimcukona ;
needu - leelalennennaina ;
caalunaa yugamulu,
wanamaal, caalunaa  kalpamulu ;  ||
;
kuurmaawataaramuna naaDu ;
mamdara girini ;
padilamga nilipaawu; 
konagOTi payina gOwardhanammidi ;
kuurmaawataaruDA, neekEmi lekkaa ;  ||
;
ksheeraabdhi Sayanimci - ella lOkammullnu ; 
callagaa brOcETi cidwilaasa swaami ;
allarula krishNaga neekipuDu ;
uTTi meeda paalu emta ganuka,
okka gukka, amtE kada ;  ||  
;
SEshatalpamunamdu sukhamugaa Sayanaalu ; 
kALimdilOna penu paamu mardanamu ; 
phaNamula nATyAlu ADutU ;  
kaaLIyu naNacuTa, adi emta oka leela ;
neekimka ciTikelO awaleela ;  || 

కృష్ణుని సాక్షాత్కార సృష్టి నిఖిలం సమ్మోహ హర్షం

నీల కుంతల రాధమ్మ మనసు ; 
ఏల ఆయెను నేడు అతలాకుతలం ;
కల్లోలము, అల్లకల్లోలము ;  ||  
;
నీలి యమునా ఝరి ; 
లోలోన - బాడబ ; 
ఎందులకు ఇటులిటుల ; 
నేడు అతలాకుతలం ;
కల్లోలము, అల్లకల్లోలము ;  ||  
;
గుబులు నిండి వణుకుచున్న ; 
మిరుమిట్లు గుంపుల మెరుపు  మబ్బులు ;
నేడు అతలాకుతలం ;
కల్లోలము, అల్లకల్లోలము ;  || 
;
శ్యామకృష్ణుని సాక్షాత్కార అనుగ్రహమ్ము ;
నిఖిలం సృష్టికి - ప్రశాంతం హర్షం .......  ; 
అందులకే -
లీలా - మానుషరూపుని రాకకు ;
సతతం సుస్వాగతం ; 
శ్యామకృష్ణుని ఆగమనం ;
దివ్య పరిమళ శోభితం ;  || 
;
======================;  ;
;
neela kumtala raadhamma manasu ; 
Ela aayenu nEDu atalaakutalam
kallOlam, allakallOlamu ; ||  
;
neeli yamunaa jhari ; 
lOlOna - baaDaba ; 
emdulaku iTuliTula ; 
nEDu atalaakutalam
kallOlam, allakallOlamu ; ||
;
gubulu nimDi waNukucunna ; 
mirumiTlu gumpula merupu mabbulu ; 
nEDu atalaakutalam
kallOlam, allakallOlamu ; || 
;
leelaamaanusha ruupuDu ; 
Syaama kRshNuni saakshaatkaaram ;
nikhila sRshTiki ; SAmtam harsham ;
amdulakE -
leelaamaanusha - ruupuni raakaku ;
satatam suswaagatam ; 
Syaama kRshNuni aagamanam ; 
diwya parimaLa SObhitam ;  || 

తమలపాకు చిలక ఉళ్ళుళ్ళళ్ళా ప్రేమకు కొలతలు

ఆకు, వక్క, సున్నం - తమలపాకుల చిలక ; 
పొందికగా చేద్దాము చెమ్మచెక్క ;; 
స్త్రీ  - 1 ;-
పోక చెక్క కొరికి, పంటి బలము చూపు - చెమ్మచెక్క ; 
నాలిక పండిందంటే, ప్రేమాస్పదమైన మానసము కలిగి ఉన్నట్లు ; 
అందుకె - తాంబూలాన్ని నమిలి నోరును చూపు, చూపు క్రిష్ణయ్యా! ;
నీ నాలిక చాపి చూపించు చెమ్మచెక్కల క్రిష్ణయ్యా!
స్త్రీ 2 ;-
అరెరే - అన్ని షరతులు మోహన కృష్ణునికేనా!!? ; 
పణతులు మీరేమో - ఆకుల చిలకల జోలికి పోరు, 
బల్ చమత్కారముల వారు ; 
స్త్రీ  3 ;-
తాంబూల చర్వణమును - మాకు వేరుగ ఎవ్వరు నేర్ప నక్కలెదు - 
కనుమో సఖియా ; ఇదిగో నెమరేస్తున్నాము - లేత నవలాకులను ;
స్త్రీ 4 ;- 
సహజంగానే మోవులు - కెంపుల మించిన ఎరుపులు ; 
భేదం, తేడా లెటుల తెలియును - చాలు చాలమ్మా ; 
చాల్లే పోవమ్మా  ;  || 
;
రేపల్లె వాడలలో భామామణులలోన వేళాకోళాలు ;
మణికంకణముల మెరిసి, నవ్వు సూర్య కిరణాలు ;  
;
========================; ;
;
aaku, wakka, sunnam ; tamalapaakula cilaka ; 
pomdikagaa cEddaamu cemmacekka ;; 
stree  - 1 ;-
pOka cekka koriki ; pamTi balamu cUpu - cemmacekka ; 
naalika pamDimdamTE ; 
prEmaaspadamaina maanasamu kaligi unnaTlu ; 
amduke - taambuulaanni namili nOrunu cuupu, 

cemmacekkala krishNa ;
naalika caapi cuupimcu krishNayyaa!
stree 2 ;-
arerE - anni sharatulu mOhana kRshNunikEnA!!? ; 
paNatulu meerEmO - aakula cilakala jOliki pOru, 
bal camatkaaramula waaru ; 
stree  3 ;-
taambuula carwaNamunu - maaku wEruga ewwaru nErpa nakkara lEdu - 
kanumO sakhiyaa ; idigO nemerEstunnaamu - 
lEta nawalaakulanu ;
stree 4 ;- 
sahajamgaanE mOwulu - kempula mimcina erupulu ; 
BEdam, tEDA leTula teliyunu - caalu caalammaa ; 
caallE pOwammaa  ;  || 
;
rEpalle wADalalO bhaamaamaNulalOna wELAkOLaalu ;
maNikamkaNamula merisi, nawwu suurya kiraNAlu ;