Monday, August 29, 2016

దోసెడంత ఆకు

ఉంగ ఉంగా అంటు ; 
కాలి బొటనవ్రేలు ; 
నోటిలో నుంచుకుని ; 
చుక్ చుక్ మనుచు చీకుచున్నాడు || 
;
పెదవుల ఉరికేటి తెలి ఉమ్ము నురగల్లు ; 
పాల్కడలి తరగల మీగడల బుడగల్లు || 
;
ముల్లోకముల నల్లు సూత్రాలు కదలికలు ; 
ఆ - పదచలన సంగీత, నాట్యాల అల్లికల కలనేత ;
దోసెడంత ఆకు; కాదమ్మ కాదు! 
చిటికెడంత ఆకు ; డోలికగ చాలంట! 
నాల్గు వదనముల వేల్పు సృష్టించి ఇచ్చేను, 
పెను కడలి జలములందున; విడిచేను నవ్వుతూ || 
;
ఆ మర్రి ఆకు, ఇపుడు
ఆదిశేషుని కన్న తాను మిన్న - 
అనుచు పులకించేను;
శేషసాయికి పాన్పు వటపత్రమైన వేళలందు;
జగతికి కలుగును శాంతమ్ము రక్ష!
శ్రీరామరక్ష!;

================ ===============

# umga umgaa amTu ; kaali boTanawrElu ; 
nOTilO numchukuni ; chuk chuk manuchu chIkuchunnADu || 
;
pedawula urikETi teli ummu nuragallu ; 
paalkaDali taragala ; miigaDala buDagallu || 
mullOkamula nallu; 

suutraalu kadalikalu ; 
aa - padachalana samgiita, 
naaTyaala ; 
allikala kalanEta ;
;;
dOseDamta aaku; kaadamma kaadu! c
hiTikeDamta aaku ; 
DOlikaga chaalamTa! 
naalgu wadanamula wElpu ; 
;
sRshTimchi; ichchEnu, 
penu kaDali jalamulamduna; 
wiDichEnu nawwutU || 
;
aa marri aaku, ipuDu
aadiSEshuni kanna 
taanu minna - anuchu pulakimchEnu;
SEshasaayiki paan pu waTapatramaina wELalamdu;
jagatiki kalugunu SAmtammu raksha!
SrIraamaraksha! 

******************,
;
దోసెడంత ఆకు; కాదమ్మ కాదు! చిటికెడంత ఆకు :- fb ;- 

రమ్యముగా అష్టాచమ్మ

రాధా మాధవ దేవులు ; 
ఆడుచుండిరి బృందావనమున ; 
రమ్యముగా అతి రమ్యముగా;   ||రాధా||  
;
హరిణాక్షి చేతి పావులతో ; 
కంకణముల రవళి కూడ; 
శృతిని కలిపెను ; 
అను శృతిని కలిపెను;   ||రాధా|| 
;
వనములోని హరిణమ్ములు ; 
ఆట చూచి, మైమరిచి ; 
రెప్ప వేయ మరచినవి ; 
కనురెప్ప వేయ మరచినవి ;   ||రాధా|| 
;
హరి, పొంకము మీరగా ; 
వంగి వంగి , తానాడుచుండగా ; 
నింగిలోని హరివిల్లు ; వంగి చూసెను ; 
తాను వంగి చూసెను ;   ||రాధా|| 
;
ధరణిలోని గిరులు , 
ఝరులు తరులు అన్నీ ; 
పాట పాడాయి ; 
'వంత పాట 'పాడాయి  ;   ||రాధా||   

===============================,

                   ramyamugaa ashTAchamma  ;-

raadhaa maadhawa dEwulu ; 
ADuchumDiri bRmdAwanamuna ; 
ramyamugaa ati ramyamugaa;   ||raadhaa|| 
hariNAkshi chEti paawulatO ; 
kamkaNamula rawaLi kUDa; 
SRtini kalipenu ; 
anu SRtini kalipenu;;   ||raadhaa|| 
;
wanamulOni hariNammulu ; 
ATa chUchi, maimarichi 
; reppa wEya marachinawi ; 
kanureppa wEya marachinawi ;   ||raadhaa|| 
;
hari, pomkamu meeragaa ; 
wamgi wamgi , taanaaDuchumDagA ; 
nimgilOni hariwillu ; wamgi 
chuusenu ; taanu wamgi chuusenu ;;   ||raadhaa|| 
;
dharaNilOni girulu , 
jharulu tarulu annii ; 
pATa pADAyi ; 
'wamta pATa 'pADAyi  ;   ||raadhaa|| 
;
[ పాట 58 ; బుక్ పేజీ 63  , శ్రీకృష్ణగీతాలు ] 

*******************************************************;
;  రాధామనోహర ; ; raadhaamanOhara ; 

Friday, August 26, 2016

రాసకేళి

రాసవిహారీ కేళీ లోలా!
గోపీ జన మనోరంజనలీలా!   ||రాస||
;
నీదు నాసికాగ్రమున కులుకుచు నవ్వెడి ; 
స్వాతి ముత్యపు 'గరిమ ' ఎంతటిదో!! ;    ||రాస|| 
;
నీదు అంగుళీయకము నందున తళుకుల ; 
నీనెడు రాణ్మణి పుణ్యమెంతటిదో!  ||రాస|| 
;
నీదు పాణి పల్లవమ్ముల - డోలల నూగెడు ; 
వెదురు వేణువు సౌభాగ్య మెంతటిదో!  ||రాస|| 
;
నీదు పాదముల - ఒదుగు బాగ్యమును ; 
రాధిక కొసగిన నీ కారుణ్యమ్ము - 
                  ఎంత ఉన్నతమో!  ||రాస||  
;
============================================;

raasakELi :-
raasawihaarI kELii lOlA!
gOpii jana manOramjanalIlA!   ||raasa||
;
niidu naasikaagramuna kulukuchu nawweDi ; 
swaati mutyapu 'garima ' emtaTO! ||raasa|| 
;
niidu amguLIyakamu namduna taLukula ; 
niineDu rANmaNi puNyamemtaTidO!  
||raasa|| 
niidu paaNi pallawammula - DOlala nUgeDu ; 
weduru wENuwu sauBAgya memtaTidO!  ||raasa|| 
;
niidu paadamula - odugu baagyamunu ; 
raadhika kosagina nii kaaruNyammu - 
                             emta unnatamO!  ||raasa|| 

**************************************** 
 [ పాట 57 ; బుక్ పేజీ 62  , శ్రీకృష్ణగీతాలు ] 

{ పోలికలు :- వ్రజబాలుడు [ 12 పేజీ ] & రాగమయి [ పేజీ 54 ]:
=== { pOlikalu :- wrajabAluDu [ 12 pEjI ] & raagamayi [ pEjI 54 ]:

అప్సరసల కానుక

చిట్టి చుక్క పూలు 
కుట్టినట్టి జంపకాణను ; 
ఆ యమునకు కానుకగా 
కొనితెచ్చిరి అప్సరలు ||
;
ఓ యమునా! ఈ వేళ 
ఎంతెంతో సుదినమమ ; 
అల కోటలోన ఆ మూలన ; 
కంసుని చెఱసాలలోన ; 
మ్రగ్గుచున్న దేవకికి ; 
నొప్పులు వస్తూన్నవి, 
పురుటి నొప్పులు వస్తూన్నవి ||
;
అష్టమ గర్భమ్ములోన ; 
అలవోకగ చిందులేయు ; 
బాలకృష్ణునిక ఎవ్వరు ఆపగలరు!?
అందులకే - 
దివినున్న అచ్చరలు ; 
చిట్టి చుక్క పూలను 
కుట్టి, రత్నకంబళమును ; 
హర్షము ఉప్పొంగుచుండ - 
బహుమతిగా ఇచ్చినారు 
;
*************************************. 
;
[ పాట 43  పేజీ 49 ;శ్రీ కృష్ణగీతాలు ]

అప్సరసల కానుక [ अप्सरा ] = రాధా మనోహర 

మురళికి మ్రోగే వేళాయె!

మబ్బులలోన మెరుపుల్లు ;
వేణువులోన రాగాలు  ||
మురళికి మ్రోగే వేళాయె!
;        వంశీక్రిష్ణా! తామసమేల!?
           పిల్లనగ్రోవిని ఊదుము కన్నా!            ||
;

పిల్లనగ్రోవి జత చేరేనా!?
వాణీ వీణా నాదము వైలమె
జతులను తనకు జతకూర్చుకునేనా!?   ||
;        వంశీక్రిష్ణా! తామసమేల!?
           పిల్లనగ్రోవిని ఊదుము కన్నా!            ||
;
మురళీ రవళి జత చేరేనా!?
ఆదిదంపతుల పదముల కదలికలు
రజతాద్రిని చక్కని నాట్యమయేనా!?
;        వంశీక్రిష్ణా! తామసమేల!?
           పిల్లనగ్రోవిని ఊదుము కన్నా!            ||

********************************************,
;
కొత్త నెమలి పింఛాలు , జడివాన ;- kotta nemali pimCAlu ;

వాని వార్తలు

నోరైన మెదపకుండా కూర్చుంటి! 
ఊసైన చెప్పకుండా దాచేస్తి! 
చెవిని పోరైతే తప్పలేదు  ||నోరైన||  
చెలులు వెన్నంటి వార్తలు అడిగినపుడు; 
ఆ వెన్నుని వార్తలు – నన్నడిగినపుడు ;   ||నోరైన||
నీ చీర జలాతారంచు చెరగులందది ఏల? 
పాల తెలి మరకలయ్యే ననుచు ; 
చెలులు వైన వైనాలుగా అడిగినారు ||నోరైన||
;
పాలకడలికి నేను - పాల్కడలివాసుని : 
సేవింప వెడలిన సంగతిని వీరికి : 
చెప్పనే చెప్పను బుద్ధి!  బుద్ధి!!!  ||నోరైన||  
;
నెన్నుదుట కొంగ్రొత్త పద్మముల బొమ్మలు, 
శ్రీశంఖ చిహ్నలు ; ఎట్లొచ్చెననుచును – 
చెలులు, క్రిందు మీదెట్టుచూ అడిగినారు||నోరైన|| 
;
పద్మనాభుని చరణపద్మముల 
తల యొగి మ్రొక్కి వచ్చిన ; 
నాదు సౌభాగ్యములను 
తెలుపనే తెలుపను ; 
           సద్దు మరి చేయను 
              నోరైన మెదుపనంతే!  
;
► ▼ ▼ ▼  ► ▼  ► ▼ ▼  ► ▼ ▼ ▼  ► ▼  ► ▼ ▼   ► ▼ ▼ ▼  ► ▼  ► ▼ ▼
;
waani waartalu [ pEjii 47 ;- SreekRshNa gItAlu ];-

nOraina medapakumDA kUrchumTi! 
Usaina cheppakumDA dAchEsti! 
chewini pOraitE tappalEdu  ||nOraina||  
chelulu wennamTi waartalu aDiginapuDu; 
aa wennuni waartalu – nannaDiginapuDu ;   ||nOraina||
nee cheera jalaataaramchu cheragulamdadi Ela? 
pAla teli marakalayyE nanuchu ; 
chelulu waina wainaalugaa aDiginAru ||nOraina||
;
paalakaDaliki nEnu - pAlkaDaliwAsuni :
sEwimpa weDalina samgatini wIriki : 
cheppanE cheppanu buddhi!  buddhi!!!  ||nOraina||  
;
nennuduTa komgrotta padmamula bommalu, 
SreeSamkha chihnalu ; eTlochchenanuchunu – 
chelulu, krimdu mIdeTTuchU aDiginAru||nOraina|| 
;
padmanaabhuni charaNapadmamula 
tala yoggi mrokki wachchina ; 
naadu sauBAgyamulanu 
telupanE telupanu ; 
              saddu mari chEyanu 
                    nOraina medupanamtE!    ||
;
[పేజీ 47 ; పాట 41 ]   [pEjii 47 ; paaTa 41 ] 

► ▼ ▼ ▼  ► ▼  ► ▼ ▼  ► ▼ ▼ ▼  ► ▼  ► ▼ ▼
వాని వార్తలు ;  శ్రీకృష్ణగీతాలు    - LINK

 ► ▼ ▼ ▼  ► ▼  ► ▼ ▼

Tuesday, August 23, 2016

పల్లెసీమలు

పాలపుంతల సాగుచుండెడి ; 
అప్సరసలు ; 
దారి తప్పి వచ్చినారా!?
“కాదు! దారి తెలిసే వచ్చినారు ;      ||
;
పాడి ఆవుల అంటి తిరిగెడు ; 
లేగ దూడలు ఇవిగో!
మెరుపు దారములందు కట్టిన ; 
చిన్నిముద్దు మబ్బుల ;  
సొగసు పూవులు అవిగో! ;      ||
;
 “సొగసు సుందర లేమ! ;
ఇది వ్రేపల్లె సీమ!” 
పల్లెసీమను చూచు కొరకు ; 
అప్సరసలు వచ్చినారు, 
                  దిగివచ్చినారు!  ;      ||
;
నోము, వ్రతముల సందండించే ; 
ముద్దరాండ్ర తేట ఎడదల ;
           కృష్ణ భావ – సరసులందున – 
                   ఈదులాడే భాగ్యమ్ము 
నొక్క క్షణమైనా ఇమ్మని ; 
గోముగా అడిగేరు కన్నని ; 
వియత్తలముల నుండి 
వచ్చిన వనితలు - మరి  
యక్ష, కిన్నెర భామినులు || 
 
►  ►   ►   ►   ►   ►   ►  ► 
   ;     palleseemalu  ;- 
;
paalapumtala saaguchumDeDi ; 
apsarasalu ; 
daari tappi wachchinaaraa!?
“kaadu! daari telisE wachchinAru ;      ||
pADi Awula amTi tirigeDu ; 
lEga dUDalu iwigO!
; merupu daaramulamdu kaTTina ; 
chinnimuddu mabbula ; 
sogasu puuwulu awigO! ;      ||
 “sogasu sumdara lEma! 
Idi wrEpalle seema!” 
palleseemanu chuuchu koraku ; 
apsarasalu wachchinaaru, 
           digiwachchinaaru!  ;      ||
;
nOmu, wratamula samdamDimchE ; 
muddaraamDra tETa eDadala ; 
kRshNa BAwa – sarasulamduna – 
iidulADE BAgyammu 
nokka kshaNamainaa immani ; 
gOmugA aDigEru kannani ; 
wiyattalamula numDi wachchina
wanitalu, mari -
yaksha, kinnera BAminulu || 
 
►  ►   ►   ►   ►   ►   ►  ►   ►   ►   ►   ►  
;
పల్లెసీమలు  ;-  [ పాట 31 - బుక్ పేజీ  41 శ్రీకృష్ణగీతాలు ]   

పరివ్యాప్తి

దిశాంత రేఖల వరకు ; 
నాదు భక్తి, శ్రద్ధాసక్తి 
విశ్వాసముల కాంతి రేఖలు ; 
స్నిగ్ధ కాంచన వర్షధారలుగ ; 
పరివ్యాప్తిని గాంచగవలయును ;
దిగంతరేఖలు తేజరిల్లగ! ; 
;
“నాదు పింఛపు కాంతి పుంజము తోడ ;
సాటి రావులే మరి ఏదీ!” 
అనుచును, చిన్నికృష్ణా! 
మమ్ముల గేలి సేయకుమా!   
;
 ==============================,     
;
diSAmta rEKala waraku ; 
naadu bhakti, Sraddhaasakti 
wiSwaasamula kaamti rEkhalu ; 
snigdha kaamchana warshadhaaraluga ; 
pariwyaaptini gaamchagawalayunu ;
digamtarEKalu tEjarillaga! ; 
;
“naadu pimCapu kaamti pumjamu tODa ;
saaTi rAwulE mari Edii!” 
anuchunu, chinnikRshNA! 
mammula gEli sEyakumA!   

******************************,      
;
పరివ్యాప్తి ;- [ పాట 26, 27 - బుక్ పేజీ 36 ]  

దేవేరి పిలిచేను

కస్తూరి రంగని కావేటిరంగని ; 
దేవేరి పిలిచేటి వేళాయెనే! ;  
వే వేల వన్నెలతో, శతకోటి చిన్నెలతో : 
దివ్యసుందరమూర్తి దేదీప్తులవిగో! ||
;
కొలనులో కలువలకు కులుకులే హెచ్చేను : 
వనములో తీగెలకు పూవులే విరిసేను ; 
వే వేల వన్నెలతో, శతకోటి చిన్నెలతో : ||
;
హరిణముల నయనముల సొగసులే పెరిగేను : 
కేకి పింఛమ్ముల శోభలే ఎగసేను ; 
వే వేల వన్నెలతో, శతకోటి చిన్నెలతో : || 
;
========================= , 
;
         dEwEri pilichEnu :-   

kastuuri ramgani kaawETiramgani ; 
dEwEri pilichETi wELAyenE! ;  
wE wEla wannelatO, SatakOTi chinnelatO : 
diwyasumdaramuurti dEdIptulawigO! ||
;
kolanulO kaluwalaku kulukulE hechchEnu : 
wanamulO tiigelaku puuwulE wirisEnu ; 
wE wEla wannelatO, SatakOTi chinnelatO : ||
;
hariNamula nayanamula sogasulE perigEnu : 
kEki pimChammula SOBalE egasEnu ; 
wE wEla wannelatO, SatakOTi chinnelatO : || 
;
[ ; శ్రీకృష్ణగీతాలు ;  పాట 28 - బుక్ పేజీ 38 ]    

చిట్టి తోట

చిట్టి తోటలోన ; 
చిన్నారి నక్కి నక్కి వచ్చె , 
వంగి వంగి దేకె || 
;
చిన్ని పువ్వుల్లార! పట్టి ఇవ్వండి ; 
చిట్టి చిలకల్లార ! కూసి చెప్పండి || 
;
నెమలి కన్నుల్లార -  చూసి తెలపండి : 
 కొలను కలువల్లార ! తలలూపి చూపండి  ||    

===============================,                  
;
#     chiTTi tOTa  :-  

chiTTi tOTalOna ; 
chinnaari nakki nakki wachche , 
wamgi wamgi dEke ||
;
chinni puwwullaara! 
paTTi iwwamDi ; 
chiTTi chilakallAra ! 
kuusi cheppamDi || 
;
nemali kannullaara -  
chUsi telapamDi :  
kolanu kaluwallaara ! 
talaluupi chuupamDi  ||   

************************************,
 [ శీర్షిక; శ్రీకృష్ణగీతాలు ;    & రాధామనోహర  [ పాట 28 - బుక్ పేజీ 38 ]    

మైమరచిన తోట

చిన్నికృష్ణుడు ; 
ఈ పొన్నారి తోటకు ;  
ఆడుకోగా రాగ: 
రాగమైనది పిల్లగాలి;  
తోట మైమరచింది; 
పాట పులకించింది ||
;
కొండ కోనకు ఎంతటి  గీర ; 
పెచ్చు మీరి హెచ్చినదో : 
చూచినార! అమ్మలాల!
తన కొనగోటి పైన కృష్ణమ్మ - 
      తమను  ఎత్తి, నిలిపినాడని || 
;
మల్లె చెండుకు ఎంత ముదము హెచ్చినది ; 
      బాల కృష్ణుడు తమను మెడను ధరియించెనని! 
యమున కెంతటి పొంగు నేడు వచ్చింది;
     కన్నయ్య, తమ నీట జలక్రీడలాడెననుచు || 
;
*******************************************,
;
#chinnikRshNuDu ; 
ii ponnaari tOTaku ;  
aaDukOgA rAgaa: 
raagamainadi pillagaali; 
tOTa  maimarachimdi; 
paaTa pulakimchimdi ||
;
komDa kOnaku emtaTi  gIra ; 
pechchu miiri; hechchinadO : 
chuuchinaaraa! ammalaala! 
;
tana konagOTi paina ; 
girini etti, nilipi goDuguga nilipinaaDani; 
gOwardhanaala giridharuDu 
taanE ayyenamDI chitramuganu || 
;
malle chemDuku 
emta mudamu hechchi unnadi ; 
baala kRshNuDu 
tamanu meDanu dhariyimchuchumDenu, 
priititODan – ani;
Yamuna kemtaTi pomgu 
nEDu wachchimdi;
Kannayya, 
tama niiTa jalakrIDalaaDenanuchu ||
;
మైమరచిన తోట  :-   [ పాట 27 - బుక్ పేజీ 37 ; శ్రీకృష్ణగీతాలు ]   

నీల మేఘశ్యామా!

నీల మేఘశ్యామా!  
నా జీవన మధురిమా పరివేదనకే ; 
పలుకులు నేర్పిన 
వర వీణా సౌభాగ్య రగ గమకమా!!;  ||
వేయి రేకులను విచ్చి చూచెను : 
కొలను నీటిని కమలం ; 
వేయి కన్నులను విచ్చి చూచెను 
నెమలి పురిలోని పింఛము ;  ||
;  
రేయి వాకిలి తెరచి ఉంచెను ; 
పూర్ణ చంద్రమబింబము ; 
హాయి శయ్యను పరచి ఉంచెను, 
‘ప్రేమ పూర్ణ హృదయం ;
ఈ రమణి రాధికా హృదయం;  || 
;
==========================,

          niila mEGaSyAmA! 
;
niila mEGaSyAmA! 
naa jiiwana madhurimaa pariwEdanakE ; 
palukulu nErpina 
wara wINA sauBAgya raga gamakamA!!;  ||
wEyi rEkulanu wichchi chUchenu : 
kolanu nITini kamalam ; 
wEyi kannulanu wichchi chuuchenu 
nemali purilOni pimCamu ;  ||
;  
rEyi waakili terachi umchenu ; 
puurNa chamdramabimbamu ; 
haayi Sayyanu parachi umchenu, 
‘prEma puurNa hRdayam ;
ii ramaNi raadhikaa hRdayam;  || 
;
[ పాట 25 - 36  ;  శ్రీకృష్ణగీతాలు  ]  

శ్రీరామరక్ష

చుట్టు  చుట్టు తిరిగేవు, 
అమ్మ చుట్టు తిరిగేవు ; 
ఇట్టె మాయమయ్యేవు, 
                    అమ్మక చెల్లా! ||
;
గోరు చుట్టు మొలిచెనంటు ; 
దొంగ వేషాలు వేసి ; 
నోరు తెరచి విశ్వమంత - చూపు 
సంభ్రమాల లీల లేల? || 
;
 వింతలెన్ని చూపినా 
అమ్మ వద్ద, క్రిష్ణయ్యా! ; 
చిన్ని బాలుడివే లేరా!  
;     
అమ్మ చేతి గోరుముద్ద, 
నీదు – చిన్ని బొజ్జలోన ; 
“శ్రీరామరక్ష”యే లేరా! ||
;
==============================,                  
      
 #            Sriiraamaraksha ;-    
;
chuTTu ; chuTTu tirigEwu, 
amma chuTTu tirigEwu ; 
iTTe maayamayyEwu, 
ammaka chellaa! ||
gOru chuTTu molichenamTu ; 
dogma wEshaalu wEsi ; 
nOru terachi wiSwamamta - chuupu 
sambhramaala liila lEla? || 
wimtalenni chuupinaa 
amma wadda, krishNayyaa! ; 
chinni baaluDiwE lErA! 
amma chEti gOrumudda, 
niidu – chini bojjalOna ; 
“Sriiraamaraksha”yE, lEraa ||
;
 [ పాట 35 - బుక్ పేజీ 35 ]

చల్లని చూపులు

నోరు బుంగమూతి చుట్టి ; ; 
వేళ్ళు మడిచి, కాయ చుట్టి, 
‘పచ్చి' అంటు పలికేవు! అమ్మకచెల్లా!   ||
;
పాము చుట్టలందున పవ్వళించిన సొగసులా!? ; 
నీ మేనున  ఇవి కుబుస ముద్రలా!? ;
అనంతనాగుని కుబుస ముద్రలా!?   || 
;
అమ్మ లక్ష్మి వింజామర వీచుచుండగా ; 
మణి భూషణముల పొడులు ; 
నీ - దేహమునకు కవచములవ ;
అవి కుసుమ పరాగములా!? : -
అని అందరు విస్మయచకితులు అవగా || 
;
లోకాలను చుట్టిన, 
నీ చల్లని చూపులలోనే ; 
ఒడలెల్లా పొంగగా, నే పెడుదును ; 
దణ్ణాలు, వేల కోటి దండాలు!  
;
=================== ;
;
        challani chuupulu ; -   
;
nOru bumgamuuti chuTTi ; 
wELLu maDichi, kaaya chuTTi, 
‘pachchi' amTu palikEwu! ammakachellA!
;
; paamu chuTTalamduna pawwaLimcina sogasulaa!? ; 
nii mEnuna  iwi kubusa mudralaa!? ; 
anamtanaaguni     ||
;
amma lakshmi wimjaamara luupuchumDagaa ; 
maNi BUshaNamula poDulu ; 
nii dEhamuna kawachamulawa ; 
awi kusumaparaagamulaa!? : 
ani amdaru wismayachakitulu aguchumdagaa     ||
;
lOkaalanu chuTTina, 
nii callani cuupulalOnE ; 
oDalellA pomgagaa, 
nE peDudunu daNNAlu, 
wEla kOTi damDAlu! 
;
**************; 
[ పాట  33 - 34 - బుక్ పేజీ 34 ]:-     

ముత్యాల పలుకులు

తల్లి ఒడి లోపల ; 
తాను,  చల్లగా ఒదిగి ఒదిగి ; 
చిట్టి ముత్యాల పలుకుల పాటలల్లి ; 
అల్లిబిల్లి ఆటల ఈ గారాల పట్టి ||
;
గోరు ముద్దలు తనదు బుగ్గల పట్టి పెట్టి ; 
బూరెబుగ్గల భరిణలోన దాచిపెట్టి ; 
అమ్మనిటుల మాటి మాటికి బులిపించునట్టి ; 
తీరులెంతయు పసిడి రాసుల తేనె తుట్టె! ; 
;
చిట్టి వ్రేళుల , యశోదమ్మ చుబుకమును పుణికిపెడ్తూ ; 
చిట్టిబాలుడు ఇటుల మురిపించునట్టి తీరు ; 
భక్త కవులకు నుతుల కవితలకు ఉండునా కొదవ!?    
;
===========================================,
;               
#                        mutyaala palukulu 

talli oDi lOpala ; 
taanu,  
challagaa odigi odigi ; 
chiTTi mutyaala palukula pATalalli ; 
allibilli aaTala ii gaaraala paTTi ||
;
gOru muddalu tanadu buggala paTTi peTTi ; 
buurebuggala bhariNalOna daachipeTTi ; 
ammaniTula mATi maaTiki bulipimchunaTTi ; 
tiirulemtayu pasiDi rAsula tEne tuTTe! ; 
chiTTi wrELula , 
yaSOdamma chubukamunu puNikipeDtuu ; 
chiTTibaaluDu iTula muripimchunaTTi tiiru ; 
bhakta kawulaku nutula kawitalaku umDunaa kodawa!?                                                         
;
ముత్యాల పలుకులు  ;- [ పాట 22 & 23 - బుక్ పేజీ 33  శ్రీకృష్ణగీతాలు ]

జ్యోత్స్నామయం

వ్రజనాయకం  ;  కలభాషణం ; 
గోవర్ధనాద్రి సముద్ధితం ; 
మురళీరవం , కరకంకణం || 
;
మంజీరశింజిత మధు మోహనం : 
గోపీజనం , హేలా ఘనం ; 
లీలావిలాస  లసత్ ; 
యమునా తరంగ రంగిత ; 
జ్యోత్స్నామయం || 
 
 ======================================================;                                   
                  jyOtsnaamayam ;- :

wrajanaayakam  ;  kalabhaashaNam ; 
gOwardhanaadri samuddhitam ; 
muraLIrawam , karakamkaNam || 
;
mamjiiraSimjita madhu mOhanam : 
gOpIjanam , hElA Ganam ; 
liilaawilaasa  lasat ; 
yamunaa taramga ramgita ; 
jyOtsnaamayam || 
;
 [ పాట 22  - బుక్ పేజీ 33  శ్రీకృష్ణగీతాలు ]   

వన భోజనములు

బంతి భోజనముల వేళ మించిపోవురా! ; 
వన జనముల సందడులు; 
నోట నీరు ఊరుచుండు, 
ఒకటే ఉవ్విళ్ళు : 
రా రా! కృష్ణా! వేగమె రారా! కృష్ణా! ||
;
బంతులాటా లాడేవు; బంతులేసి; 
పరుగు లెత్తి, దోబూచులు ఆడెదవు ; 
వేళమించి పోవురా! వైళమె ఇటు రారా కృష్ణా! || 
;
పూబంతి, చేమంతి, కనకాంబర పూవులను ; 
వనితా కేశములందున ; ఇట్టే తురుముతావు ; 
“అందున్ సప్తమి “ అంటూ చిలిపిగాను నవ్వెదవు ||
;
తుంటరిగా – వెక్కిరింపు పేర్లు – ఎన్నొ పెడతావు ; 
కొంటెకోణంగికి ‘నామ - వాచకము ‘ లన్నియు ; 
తెలుసుననే సంగతి మాకెప్పుడో తెలుసునురా! ||:-
;
========================;

# ; wana bhOjanamulu ;-

bamti bhOjanamula wELa mimchipOwuraa! ; 
wana janamula samdaDulu; 
nOTa niiru uuruchumDu, okaTE uwwiLLu : 
raa raa! kRshNA! wEgame raaraa! kRshNA! || 
;
bamtulaaTA laaDEwu; bamtulEsi; 
parugu letti, dObuuchulu ADedawu ; 
wELamimchi pOwuraa! waiLame iTu raaraa kRshNaa! || 
;
; puubamti, chEmamti, kanakAmbara puuwulanu ; 
wanitA kESamulamduna ; iTTE turumutaawu ; 
“ amdun saptami “ amTU chilipigaanu nawwedawu ||
;
tumTarigaa – wekkirimpu pErlu pErlu – enno peDataawu ; 
komTekONamgiki ‘naama - waachakamu ‘ lanniyu ;
telusunanE samgati maakeppuDO telusunurA! ||
;
వన భోజనములు ;-   [ పాట 21 ; బుక్ పేజీ 32  , శ్రీకృష్ణగీతాలు ] 
& రాధామనోహర 

Saturday, August 20, 2016

నీరజనాభా!

నీరజనాభా! భక్తవల్లభా! శ్రీనాధా!  
లీలామానుష సూత్రధారీ! 
ఏ రీతిని నే చేరుదు  నీ దరి? 
నీవే చూపవ దారి!  ||లీలా||
;
నీరాజనముల జలకమాడుదువ? 
నీరజనాభా! 'బాష్ప నీరాజనముల ' స్వీకరింతువా!?          
తోమాలలను ధరియింతువ మెడలో! వనమాలీ!  
వలపు తోమాలలను ధరియించుదువా?                  ||లీలా|| 
;
శ్రీ చందనములను అలదమందువా! 
రాస విహారీ!హరి చందనములను అలదమందువా!
క్షీరాన్నములను భుజియించుదువా!? 
క్షీరాంబుధిశయనా! ; 
కేళీ క్షీరాన్నములను భుజియించుదువా!?   ;||లీలా||
;
పత్ర పుష్పములు గైకొనెద ననుదువా!? ; 
కమలలోచనా! ; ఫల తోయములే చాలునందువా!?;  
ధూప దీప ఆరాధనలకే సంతసింతువా? నంద కిశోరా! ; 
ఈ రాధా హృదయ తల్పమున శయనింతు నందువా!?    ||లీలా|| ;
;
 =================================,
;
neerajanaabhaa! bhaktawallabhaa! SrInaadhaa! 
leelaamaanusha suutradhaarI! 
E rItini nE chErudu  
nI dari? neewE chuupawa dAri!  ||leelaa||
;
neeraajanamula jalakamADuduwa? 
neerajanaabhA! 'baashpa neeraajanamula' 
sweekarimtuwA!? ;;; 
tOmaalalanu dhariyimtuwa meDalO! 
wanamAlI! walapu tOmaalalanu dhariyimchuduwaa?    ||leelaa||
;
SrI chamdanamulanu aladamamduwA! 
rAsa wihaarI!;hari chamdanamulanu aladamamduwA!
ksheeraannamulanu bhujiyimchuduwA!? 
kshiiraambudhiSayanA! ; 
kELI ksheeraannamulanu bhujiyimchuduwA!?   ;||leelaa||
;
patra pushpamulu gaikoneda nanuduwA!? ; 
kamalalOchanA! ; phala tOyamulE chAlunamduwaa!?;
dhuupa deepa aaraadhanalakE samtasimtuwA? namda kiSOrA! ; 
ii raadhaa hRdaya talpamuna Sayanimtu namduwA!?   ;||leelaa|| ; 
;
 ;  ] [పాట  56 ;  బుక్ పేజీ 61  , శ్రీకృష్ణగీతాలు ]

Thursday, August 4, 2016

ఏనుగు !ఏనుగు!ఎటు పోతున్నవ్?

ఏనుగు !ఏనుగు!ఎటు పోతున్నవ్?
(answer):::
ఘీంకరిస్తూ అడవికి పోతా!
(ప్రశ్న) :::
అడవికి పోయి అటేమి చేస్తావ్?
( answer ):::
పద్మావతినీ భయ పెడతాను
అయ్యవారిని చేరును అమ్మ! 
శ్రీనివాసులుతొ దోస్తీ కట్టి
సాష్టాంగం!దండ ప్రణామం!

అమ్మకు,అయ్యకు కళ్యాణం
అంగ రంగ వైభోగంగా జరిపించేస్తా!
నా వీపు పైన అంబారి కట్టి
వధూ వరులను కూర్చుండ బెట్టి
ఊరేగిస్తా ముల్లోకములు. 
;
*************************;
; konamanini.blog 12, మే 2009, మంగళవారం ;- = "పెళ్ళిపెద్ద"

Wednesday, August 3, 2016

శ్రీరామ నామ దీపము

నవద్వీపం నడిబొడ్డున ; 
నవనవలాడే దీపము
శ్రీరామ నామ దీపము ; ||
;
కారడవిని దారి తప్పి ; 
చరియించే వేళలందు ; 
ఆలంబన దీపము ;
కారు చీకట్లు ముసిరినపుడు ; 
ఆధారం దీపము ; || 
;
రాయిరప్పలందున 
దారితెన్ను తెలియ రాక ; 
బాట వేసుకొనుటకు ; 
క్రొమ్మించు దీపము ;  ||
;
మునుముందుకు
తొట్రుపడక నడచుటకు ; 
దారి చూపు దీపము; 
;
[ రామనిధి ]

***********************************,

[ శ్రీరామ సుధ, శ్రీరామ గీతములు ]

Tuesday, August 2, 2016

వనమాలీ! సరిసాటి!

వనమాలీ! ఈ అవనీతలము ; 
నీ పావన పదముల ముద్దాడెనురా!  
శౌరి! మురారీ! మదన కదనమున ; 
సరిసాటి! నీకు నీవేరా సరి సాటి! 
సరి సరి! ; సరే! సరి!    ||వనమాలీ!||  
;
గోవర్ధన గిరిధారీ! శౌరీ! ; 
సౌదామినులల తోరణమ్ములను కట్టెనురా! ; 
అల శరత్ జ్యోత్స్నలు ; 
నీదు శిరసుపై ; 
"సిరి ఛత్రములై వెలసెనురా ; 
బర్హి పింఛధారీ! మురారీ!  ||వనమాలీ!|| 
;
నీ దరహాస తుహినములు వెల్లివిరిసెనురా! 
తుహిన మాలలను తాము ముడువగా ; 
ముచ్చట మల్లిక లానకట్టలను వేసెనురా! ;   ||వనమాలీ!||
;
గీతం ;- 
======================================,

geetam ;- 

wanamaalii! ii awaneetalamu ; 
nee paawana padamula muddADenuraa!  
Sauri! muraarI! madana kadanamuna ; 
sarisATi! neeku neewErA sari sATi! 
sari sari! ; sarE! sari!    ||wanamaalii!||  ;
;
gOwardhana giridhaarI! SaurI! ; 
saudaaminulala tOraNammulanu kaTTenurA! ; 
ala Sarat jyOtsnalu ; 
needu Sirasupai ; 
"siri Catramulai welasenurA ; barhi 
pimCadhArI! murArI!  ||wanamaalii!|| 
;
nee darahaasa tuhinamulu welliwirisenuraa! 
tuhina maalalanu taamu muDuwagA ; 
muchchaTa mallika laanakaTTalanu wEsenurA! ;   ||wanamaalii!||
;
******************************************,
 another SONG :- 
         వనమాలి రాకకై నాదు ;  కనులు కాయలు కాచెనమ్మా ; 
                    wanamaali ;[పాట 50 ; బుక్ పేజీ 56]  ;
 [పాట 55 ; బుక్ పేజీ 60] , శ్రీకృష్ణగీతాలు ] [పాట 55  ;  బుక్ పేజీ  60 ] , శ్రీకృష్ణగీతాలు ] 

రాధిక వలపులు

వలసినదేమో తెలుపవిదేల? ; 
కావలసినదేమో తెలుపవిదేల?
రాధిక వలపుల దోచిన రేడా!;   ||వలసిన||
;
చందన మలిదేదా? శ్యామా!; 
గంధము పూసేదా? 
కుందమాలలను కూర్చితి లేరా ; 
నీకై ముకుంద, మాధవ, గోవిందా! ||వలసిన||
;
ద్రాక్షా పాకము త్రాగుదువా? 
మదన కదన కౌతూహల శౌరీ! ; 
కదళీ ఫలముల గ్రోలుదువా?  ;   ||వలసిన||
;
నారికేళాములు కావలెనా? 
"నారీ జన మన" సరసీ హంసా! 
మరి, ఇక్షు రసములను గ్రోలుదువా?  ;   ||వలసిన|| 
;
తృణ రాడ్రసములు వరియించెదవా? ; 
ఆర్త త్రాణ పరాయణ దేవా! ; 
సురలోకపు సుధకై ; 
గోముగ మారాము సేయుదువా? ;   ||వలసిన||  

మోహన మురళిని వలచుదువా! ; 
యదు వంశీకృష్ణా! 
మరి, రాధిక , 
అధరామృతమును వాంఛించెదవా?;   ||వలసిన|| 
;
=======================;

         raadhika walapulu ;- 

walasinadEmO telupawidEla? ; 
kaawalasinadEmO telupawidEla?
raadhika walapula dOchina rEDA!;   ||walasina||
;
chamdana malidEdA? SyAmA!; 
gamdhamu pUsEdA? 
kumdamaalalanu kuurchiti lErA ; 
neekai mukumda, maadhawa, gOwimdA! ||walasina||
;
draakshaa paakamu traaguduwA? 
madana kadana kautuuhala SaurI! ; 
kadaLI phalamula grOluduwA?  ;   ||walasina||
;
naarikELAmulu kaawalenA?
"naarI jana mana" sarasI hamsA! 
mari, ikshu rasamulanu grOluduwaa?  ;   ||walasina|| 
;
tRNa rADrasamulu wariyimchedawaa? ; 
aarta trANa parAyaNa dEwA! ; 
suralOkapu sudhakai; 
gOmuga maaraamu sEyuduwA? ;   ||walasina||  
;
mOhana muraLini walachuduwaa! ; 
yadu wamSIkRshNA! mari, raadhika , 
adharaamRtamunu waamCimchedawaa?;   ||walasina||
;
పాట ;  బుక్ పేజీ  , శ్రీకృష్ణగీతాలు  పాట ;  బుక్ పేజీ  , శ్రీకృష్ణగీతాలు   పాట ;  బుక్ పేజీ  , శ్రీకృష్ణగీతాలు ;- 

   రాధిక వలపులు ;- [పాట 54 ;  బుక్ పేజీ 59  , శ్రీకృష్ణగీతాలు ]

Monday, August 1, 2016

వేణు గాన వినోది

పల్లవాధరముల నొక పరి ; 
పలికించవా, వేణు గానామృతమును ||
;
పగడాల పెదవిపై నొక పరి ; 
ఒలికించవా దరహాస రసములను ; 
నీలాల కన్నుల నొక పరి ; 
తిలకించవా దీనారవిందయౌ రాధను, 
                                    నీ రాధను ;
;
===========================;
;
                  wENu gAna winOdi ;-

pallawaadharamula noka pari ; 
palikimchawaa, wENu gAnaamRtamunu ||
;
pagaDAla pedawipai noka pari ; 
olikimchawaa darahaasa rasamulanu ; 
neelaala kannula noka pari ; 
tilakimchawaa deenaarawimdayau raadhanu, 
                                         nee raadhanu ; 

[వేణు గాన వినోది ; [ [పాట 53 బుక్ పేజీ 59] ]

రాధామోహన రూపము

రాధా మోహన రూపము ; 
తన్మయమందిన ప్రేమ భావము ;
వర్ణింపగ చాలదు ఎట్టి పదమును ;   ||
;
"మదనుని విల్లై" వంగెను రాధ: 
అరవిందలోచనుని ఆనంద ; 
రసార్ణవ ప్రమదావనమున ;   ||
శరదిందు జ్యోత్స్నయై విరిసెను రాధ ; 
కుంజవిహారీ చుంబన సరసున ;   ||
;
================================,
;
                     raadhaa mOhana ruupamu ; -
 
raadhaamOhana ruupamu
tanmayamamdina prEma BAwamu ;
warNimpaga chAladu eTTi padamunu ;   ||
;
"madanuni willai" wamgenu rAdha: 
arawimdalOchanuni aanamda ; 
rasaarNawa pramadaawanamuna ;   || 
;
Saradimdu jyOtsnayai wirisenu raadha ; 
kumjawihaaree chumbana sarasuna ;   ||

;
రాధామోహన రూపము :-       [పాట 52 ; బుక్ పేజీ 54 ]