Monday, January 26, 2015

జనవరి 26 గణతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు

జనవరి 26 గణతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు; కుసుమాంబ1955

 January 2015 republic day 


అఖిలవనిత
Pageview chart 29583 pageviews - 760 posts, last published on Jan 24, 2015


Saturday, January 24, 2015

బుడుగుల గొడుగులు

 sea birds 


గొడుగులు, గొడుగులు,
బుడుగులు మెచ్చే
మంచి గొడుగులు
మహ మంచి గొడుగులు  ||

జడిపించే మెరుపుల,
ఉరుముల తర్జని, బెత్తం
వర్షధారలకు పారాహుషార్!
- గొడుగులు గొడుగులు
గుండ్రని గొడుగులు ||

గొడుగు నమూనాలవనిని చాలా!
కుక్కగొడుగులు, పుట్టకొక్కులు;
మోడలు, మోడర్న్
- వన్నెల, డిజైన్ల
గొడుగులు గొడుగులు ||

*****************************


అవనిలోని గొడుగులు :
umbrella (children song - 1)
౧ ౨ ౩ ౪ ౫ ౬ ౭ ౮ ౯ ౧౦  - ౨౦౧౫
© కుసుమాంబ(౧౯౫౫) 

స్థాలభంజికలు - పూవుల గొడుగులు

గొడుగులు గొడుగులు ; 
పూవుల గొడుగులు ;
ముడిచినప్పుడు బుల్లి మొగ్గలు; 
మూలన ఉంచిన స్థాలభంజికలు; 
||గొడుగులు గొడుగులు;
పూవుల గొడుగులు || 

విప్పారినచో బెలూను బొమ్మలు;;
పారాచ్యూటుల శిష్యగణమ్ములు;  
||గొడుగులు గొడుగులు;
పూవుల గొడుగులు || 

తాతల చంకన అలంకారములు;
వృద్ధుల  చేతుల ఊతం కర్రలు         
|| గొడుగులు గొడుగులు;
పూవుల గొడుగులు ||

౧ ౨ ౩ ౪ ౫ ౬ ౭ ౮ ౯ ౧౦  - ౨౦౧౫ 

 Tides dragon 
goDugulu goDugulu ; puuwula goDugulu ||
muDichinappuDu bulli moggalu; 
muulana umchina; sthaalabhamjikalu; 
||goDugulu goDugulu ;
puuwula goDugulu ||

wippaarinachO beluunu bommalu;;
paaraachyuuTula SishyagaNammulu;
||goDugulu goDugulu ;
puuwula goDugulu ||

taatala chamkana alamkaaramulu;
wRddhula chEtula uutam karralu ;
||goDugulu goDugulu ;
puuwula goDugulu ||

౧ ౨ ౩ ౪ ౫ ౬ ౭ ౮ ౯ ౧౦  - ౨౦౧౫  
అఖిలవనిత ; కోణమానిని తెలుగు ప్రపంచం; Telugu Ratna Malika; 
గొడుగులు  ( children's song - 2 ) ;;;;; © కుసుమాంబ(౧౯౫౫)

మయూర నర్తన లీలాకృష్ణ

ఆడవోయీ బాలకృష్ణ! ఆడవోయీ హేలగా, లీలగా  
మేలుగా ఆటలాడుమోయీ! ఆటలాడుమోయీ! || 

నీలి మొయిలు ఆగి చూచి కేకి వేషము కట్టెనోయీ! 
నీలమోహన - 
కృష్ణ గానము నాలకించేను! 
-                         మొయిలు ఆలకించేను || 

నీదు నాట్యాలాట కను 
ఆస్కారమిటుల దొరికెననుకుని, 
నీలినింగి  -
మబ్బుపురిని విప్పి ఆడేను 
-       మైమరిచి ఆడేను   ||

౧ ౨ ౩ ౪ ౫ ౬ ౭ ౮ ౯ ౧౦  - ౨౦౧౫  

feathers mini birds 

ADawOyii bAlakRshNa! 
aaDawOyI hElagaa, 
liilagaa ATalADumOyI! || 

niili moyilu aagi chuuchi kEki 
wEshamu kaTTenOyI! 
niilamOhana -
kRshNa gaanamu naalakimchEnu! 
-      moyilu aalakimchEnu       || 

niidu naaTyaalaaTa kanu, 
aaskaaramiTu dorikenanukuni, 
niilinimgi   -
mabbupurini wippi aaDunu 
-             maimarichi ADEnu   ||   

౧ ౨ ౩ ౪ ౫ ౬ ౭ ౮ ౯ ౧౦  - ౨౦౧౫  
29514  Total page views
అఖిలవనిత
Pageview chart 29515 pageviews - 758 posts, last published on Jan 23, 2015 
© కుసుమాంబ(౧౯౫౫)

Friday, January 23, 2015

క్రిష్ణుని బరువు ఎంత?

కొమ్మల్లో నక్కాడు, చక్కనోడు; ఎవ్వరికీ అంతు చిక్కనోడు; 
అందరి దరినే ఉంటూ మాయలు చేసేటి వాడు; ||

పొన్నకాయ లాంటోడు; పొగడ కొమ్మలపైకెక్కాడు;
మూడు లోకాలను మూడడుగుల కొలిచినాడు;
వాని బరువు నీ కొమ్మలు మోయగలుగునా? ||

పైన తాను దాచినట్టి, కోకల మాటున నుండి;
తొంగి తొంగి చూస్తాడు; వంగి వంగి చూస్తాడు  
ఆ రంగు రంగు చీరలెనక; నల్లనోడు; నక్కి నక్కి చూస్తుంటే
హరివిల్లు వెనుక నల్లమబ్బు తునక వెలసె నేడు|| 

౧ ౨ ౩ ౪ ౫ ౬ ౭ ౮ ౯ ౧౦  - ౨౦౧౫ 

kommallO nakkADu chakkanODu; 
ewwarikii amtu chikkanODu; 
amdari darinE umTU maayalu chEsETi wADu; ||

ponnakaaya laamTODu; pogaDa kommalapaikekkaaDu;
muuDu lOkaalanu muuDaDugula kolichinaaDu;
waani baruwu nii kommalu mOyagalugunaa? ||

paina taanu daachinaTTi, kOkala maaTuna numDi;
tomgi tomgi chuustaau;
aa ramgu ramgu chiiralenaka; nallanODu;
hariwillu wenuka nallamabbu tunaka welase nEDu||  

౧ ౨ ౩ ౪ ౫ ౬ ౭ ౮ ౯ ౧౦  - ౨౦౧౫
 floor designs {మూడు లోకాలను మూడడుగుల కొలిచినాడు;
  వాని బరువు నీ కొమ్మలు మోయగలుగునా? ||}
© కుసుమాంబ(౧౯౫౫)

Thursday, January 22, 2015

పౌష్యలక్ష్మి రావమ్మా!

పౌష్యలక్ష్మీ వస్తున్నది;
హంసగామిని రాక; ప్రకృతికి వేడుక
మకరసంక్రాంతికి పలుకుదము స్వాగతము ||

ఈరేడు లోకములు మత్తు నిద్దుర వీడ;
దరహాసకోటి ప్రభలను ప్రసరించినీవమ్మ!
నీ మందహాసముల ఉదయకిరణాళితో
వసుధ వెలుగుల -
"నిండు అపరంజి కలశమ్ము"  ||

నిఖిల జగతికి జాగృతము సేయంగ;
నీ వీక్షణములను; ప్రసరించవమ్మా!
నీ చల్లనిచూపులవెన్నెలలు విప్పార;
నెమలి ఆయెను జగతి; నాట్యచైతన్యాల ప్రగతి ||

 flying colors

29284 - views 

అన్నమాచార్య కృతుల బ్లాగు సేవలు

మృదుకళా తేజము; వర్ణ కల్పనా వికసనము;; 
శ్రీరాగఛాయా సామ్రాజ్ఞీ! వాణీ! బ్రహ్మదేవేరీ!||  

నిరుపమ కోమల దరహాసమ్ముల;; 
ఇలపై ఇమ్ముగ ; వర్షింపజేయుమా!
నీదు -
నిరుపమ కోమల దరహాసమ్ముల;; 
ఇలపై ఇమ్ముగ ; వర్షింపజేయుమా!  ||

చేలాంచలముల విజ్ఞానమ్ముల ; 
ముడివేసీ; అనుగ్రహింతువు! 
నీదు - చేలాంచలముల విజ్ఞానమ్ముల ; 
ముడివేసీ; అనుగ్రహింతువు!   ||

********************************************

అన్నమాచార్య అద్భుత సాహితీకృషీవలుడు.
అన్నమయ్య భక్తిసామ్రాజ్య తరుశాఖలకు బ్లాగు పుష్ప పరిమళాలు ఇవి, 
చూడండి, చదవండి! 
    - (కుసుమాంబ1955) ; 

Web Resuources on Annamacharya kirtanas :- 

http://srinivasamsujata.blogspot.com/
http://kasstuuritilakam.blogspot.com/
http://atributetoannamayya.blogspot.com/
http://krsnadasakaviraju.rediffblogs.com/
http://flowersathisfame.blogspot.com/
Article : Dr.V.Sinnamma
Kriti Meanings by IV Sitapatirao , Telugubhakti.com
annamayyapetika - Kamisetti Srinivasulu
Vamsi Karthik's blog on Annamacharya kirtanalu
Karthikeya _ blog on Annamayyakritis, with explanation
Annamayya Lyrics WIKI
Annamacharya Vaibhavam-ORKUT Community
TTD Annamacharya Kritis Page
Prasanth's Annamacharya Kritis Blog
Prasanth's eSnips Audio Folder
My eSnips - Kritis Audio Folder
Kritis Index - కీర్తనల సూచిక
[information - from - sujaatablog] 

 kites crazy 

తాయిలాలు పెట్టమ్మా!

ఆటలు ఆడీ పాటలు పాడీ అలసీ వచ్చానే!- :
తియ్యతియ్యని తాయిలమేదో తెచ్చీ పెట్టమ్మా!||

కుక్కపిల్లా -తోకాడిస్తూ: గుమ్మామెక్కిందీ; 
పిల్లీ పిల్లా కళ్ళూ మూసీ పీటా ఎక్కిందీ ||

కడుపూలోనీ కాకీపిల్లా గంతూలేస్తోందీ
తియ్యతియ్యని తాయిలమేదో తెచ్చీ పెట్టమ్మా!||

గూటీలోనీ బెల్లం ముక్కా; కొంచెం తియ్యమ్మా!
చేటాలోనీ కొబ్బరి కోరూ: చేరెడు తియ్యమ్మా! 

అటకా మీది అటుకుల కుండా: అమ్మా! దింపమ్మా!
తియ్యతియ్యని తాయిలమేదో తెచ్చీ పెట్టమ్మా!

||ఆటలు ఆడీ పాటలు పాడీ అలసీ వచ్చానే! 

తియ్యతియ్యని తాయిలమేదో తెచ్చీ పెట్టమ్మా||

******************

రజని రాసిన పాట ఇది, 
"తాయిలం" అనే ఈ బాలగీతం 
"బాలవినోదం" పిల్లల కార్యక్రమములో ప్రసారం ఔతూండేది. 
మా చిన్నప్పుడు రేడియోకి అంటిపెట్టుకుని 
వింటూనే ఉండే వాళ్ళం, 

**************************************

ATalu aaDI pATalu pADI I alasii wachchAnE!
tiyyatiyyani taayilamEdO techchI peTTammA!|| 

kukkapillaa -tOkADistU: gummAmekkimdii; 
pillii pillaa kaLLU muusI pITA ekkimdii || 

kaDupUlOnI kAkIpillA gamtuulEstOmdI
tiyyatiyyani taayilamEdO techchI peTTammA!||  
ATalu aaDI pATalu pADI I alasii wachchAnE!||

          - [ taayilaalu peTTammaa! ]

******************

rajani raasina paaTa idi, 
"tAyilam" anE I baalagiitam 
"baalawinOdam" pillala kaaryakramamulO 
prasaaram autuumDEdi.
maa chinnappuDu rEDiyOki amTipeTTukuni 
wimTuunE umDE waaLLam, 

**************************************

 colors kites - designs 
అఖిలవనిత  :- 29447 Toatal page views
Pageview chart 29445 pageviews - 756 posts, last published on Jan 16, 2015
Telugu Ratna Malika
Pageview chart 3953 pageviews - 126 posts, last published on Jan 14, 2015
కోణమానిని తెలుగు ప్రపంచం
Pageview chart 55825 pageviews - 1005 posts, last published on Jan 13, 2015 - 

Friday, January 16, 2015

కొమ్మ విరుగుతుందేమోనని?

పొన్నచెట్టు, పొగడచెట్టు; ఆకు పువ్వులు, 
పిందెలు, ఫలములు నిండుగా; 
ఆ - కొమ్మలలోన కొమ్మ కొక్క గూడు; 
గూటి గూటిలోన కిలకిలల పక్షుల్లు;
బారు కొమ్మలందున ఇంద్రధనుసులు 
ఎట్లు వెలసెనమా? అవి ఎట్టులమ్మా!?-

గోపెమ్మల వలువలన్ని, 
పిల్లంగ్రోవి రవళి - పసి కట్టితిమమ్మా! ఓ అమ్మలార! 
అడుగడుగో గోపాలుడు, ఆ నవ్వుల సవ్వడి!
గోపెమ్మల వలువలన్ని తెచ్చిపెట్టినాడే, 
తన నగవులనన్నిటినీ ఆరబోస్తున్నాడే!

ఆ చేతిలోన ఉన్నదిలే మువ్వల మురళి! 
క్రిష్ణు చివురుచరణాల; 
రవధూళి, గోధూళి, సందె ధూళులు, 
తలను దాల్చి, మీరైనా చెప్పండమ్మా కొంచెం
'కొమ్మ విరుగుతుందేమోనని? చెప్పండీ వానికి; 
  శాఖల చిలకల్లారా! 
     కొమ్మల కోయిలలారా! 
         మైనా, గొరువంకలార!
అల్లరులను మానమనీ, వంకరపనులొద్దనీ, 
మిడిసిపాటు తగదనీ, కొమ్మ విరుగునేమో - అని
సుద్దులను చెప్పండి కాస్త!

*******************************
 carpet designsనా బ్లాగులు :-
ponnacheTTu, pogaDacheTTu; 
aaku puwwulu, 
pimdelu, phalamulu nimDugaa; 
aa - kommalalOna komma kokka gUDu; 
gUTi gUTilOna kilakilala pakshullu;
gOpemmala waluwalanni, 
imdradhanusulu welase, 
adi eTTulammA!?-
pillamgrOwi rawaLi - 
pasi kaTTitimammaa! 
        - O ammalaara! 

aDugaDugO gOpaaluDu, 
A nawwula sawwaDi!
aa chEtilOna unnadilE 
muwwala muraLi! 
krishNu chiwuru charaNAla; 
rawadhuuLi, gOdhuuLi, samde dhuuLi, 

talanu daalchi, cheppamDammaa waaniki; 
 -SAKala chilakallaaraa! 
  -kommala kOyilalaaraa! 
   -mainaa goruwamkalaara!
allarulanu maanamanii, 
wamkarapanuloddanii, 
miDisipaaTu tagadanii, 
komma wirugunEmO - ani
suddulanu cheppamDi kaasta,

 Total Pageviews; Sparkline 29,380 
అఖిలవనిత
Pageview chart 29380 pageviews - 755 posts, last published on Jan 15, 2015
Telugu Ratna Malika
Pageview chart 3937 pageviews - 126 posts, last published on Jan 14, 2015 
కోణమానిని తెలుగు ప్రపంచం
Pageview chart 55727 pageviews - 1005 posts, last published on Jan 13, 2015 - 4 followers

Thursday, January 15, 2015

కొంగుబంగారములు

సంక్రాంతిపర్వముల కలిసిమెలసీచేయు ;
పొంగళ్ళ వేడుకల ఉత్సాహముప్పొంగె - ధరణిలో నేడు|| 

పాలకడలిశయనుపత్ని సిరిపొంగులను;  
సతతమిచ్చును మనకు అనుచు సంకురుమయ్య;   
కుశలములు నుడువుచూ  విచ్చేసెను ధరకు; || 

హేమంత పౌష్యమీ కొంగుబంగారములు; 
పాడిపంటలు, కళలు సమ్మోదములు ||  
ముగ్గులలొ తిరిగేరు గొబ్బిదేవతలు; 
ఇంటింట తీర్చేరు బొమ్మలకొలువులు || 

***********************************

అన్నమయ్య కీర్తనల కొలువులు ఈ బ్లాగులు:- 
annamayya kiirtanala koluwulu ii blaagulu:-     

Web Resuources on Annamacharya kirtanas

అన్నమయ్య కీర్తనల నెలవులు ఈ బ్లాగులు:- 

http://srinivasamsujata.blogspot.com/
http://kasstuuritilakam.blogspot.com/
http://atributetoannamayya.blogspot.com/
http://krsnadasakaviraju.rediffblogs.com/
http://flowersathisfame.blogspot.com/
Article : Dr.V.Sinnamma
Kriti Meanings by IV Sitapatirao , Telugubhakti.com
annamayyapetika - Kamisetti Srinivasulu
Vamsi Karthik's blog on Annamacharya kirtanalu
Karthikeya _ blog on Annamayyakritis, with explanation
Annamayya Lyrics WIKI
Annamacharya Vaibhavam-ORKUT Community
TTD Annamacharya Kritis Page
Prasanth's Annamacharya Kritis Blog
Prasanth's eSnips Audio Folder
My eSnips - Kritis Audio Folder

Kritis Index - కీర్తనల సూచిక

Wednesday, January 14, 2015

పౌష్య దేవీ సిరికలశాలు

శ్రీవిష్ణుపత్ని - 
'పైరు పచ్చల సిరుల'   
సంక్రాంతి కలశమున తెచ్చెనండీ మనకు! 
||
శ్రీమహాలక్ష్మీదేవి 
సంక్రాంతి కలశమును తెచ్చెనండీ మనకు! ||  
  
ధాన్యలక్ష్మీ జనని  
భృకుటి ద్వయ ప్రభలందు ధనురాశి పొదుగగా; 
మకర రాశికి కొత్త అడుగుజాడలలోన పద్మములు విలసిల్లె   
||శ్రీమహాలక్ష్మీదేవి 
సంక్రాంతి కలశమును తెచ్చెనండీ మనకు! ||  

పుష్యమాసము మెచ్చు; 
హేమంత ఋతు సొగసు పీఠికాసనమందు; 
ఆసీన ఐనదీ అష్టలక్ష్మీదేవి; సంపదలను మన కిచ్చు
|| శ్రీమహాలక్ష్మీదేవి 
సంక్రాంతి కలశమును తెచ్చెనండీ మనకు! ||  
*************************
[పౌష్య దేవీ సిరి కలశాలు]  
 pongal  wishes 

Saturday, January 10, 2015

విహంగము - వేణువు

తపమెంతొ చేసెనో గాని
ఆ వెదురు మ్రోసె మధు రవళుల
తీపి తీపి రాగాల పల్లకియే వాని మురళి  ||

హంసవాహిని శారదాంబ
పనుపున వచ్చె శ్వేత రాయంచ;
విధాత లోకమునుండి ధరణికి -
బిరబిరా వచ్చినట్టి కతమేమొ గాని?
ఆ కత ఏదొ తెలుసుకోవాలి!
||తీపి తీపి రాగాల పల్లకియే వాని మురళి||

మువ్వల్ల మురళి దరిని నిలిచేను కలహంస;
కొంగ్రొత్త బాణీలు; నేర్చుకుని తాను;
బ్రహ్మలోకమున కేగి శ్రీవాణీదేవికి
వీనులకు విందుగా వినిపించుతానంది
||తీపి తీపి రాగాల పల్లకియే వాని మురళి||

 {by:- © కుసుమాంబ 1955  ;  సాహితీ మిత్ర
======================
 feathers steps 
tapamemto chEsenO gaani
aa weduru mrOse madhu rawaLula
tiipi tiipi raagaala pallakiyE wAni muraLi ||  

hamsawaahini SAradaamba
panupuna wachche SwEta raayamcha;
widhaata lOkamunumDi
dharaNiki birabiraa wachchinaTTi
katamEmo gAni? aa kata Edo telusukOwAli!
|| tiipi tiipi raagaala pallakiyE wAni muraLi ||  

muwwalla muraLi darini;
 nilichEnu kalahamsa;
komgrotta baaNIlu;
nErchukuni taanu; brahmalOkamukEgi;
SreewaaNidEwiki
wiinulaku wimdugaa winipimchutaanamdi
|| tiipi tiipi raagaala pallakiyE wAni muraLi ||  

వ్యూస్:- 57985 కోణమానిని ;
అఖిలవనిత
Pageview chart 29244 pageviews - 751 posts, last published on Jan 10, 2015
Create new postGo to post listView blog
కోణమానిని తెలుగు ప్రపంచం
Pageview chart 55524 pageviews - 1004 posts, last published on Dec 25, 2014 - 3 followers
Telugu Ratna Malika

Pageview chart 3924 pageviews - 125 posts, last published on Nov 30, 2014

అల్లరిని మళ్ళని కన్నడు

ఇల్లిల్లు తిరిగే వాడెవ్వడమ్మా?;
ఆడేటి పాటల కన్నడమ్మా! ||

ఊపి ఊపి ఉట్ల పయిని;
చట్టిలందుకుంటాడమ్మ!
దోపి దోపి వెన్నలన్ని నోటిలోన;
బూరె బుగ్గలైన వింత చూడరే!
బుగ్గబూరెలందుకొనవె, ఓ రాధమ్మ! ||

పల్లెవాసులు వచ్చి అదిలించబోతేను;
తర్జనిని చూపించి బెదిరించబోతేను; 
దాగి దాగీ అమ్మ కొంగు చాటునందు,
తొంగి తొంగి చూచునమ్మా!  ॥

=========================

illillu tirigETi wADewwaDammaa?;
aaDETi paaTala kannaDammaa! ||
 
uupi uupi uTla chaTTilamdukumTADammaa!:
dOpi dOpi wennalanni nOTilOna;
buure buggalaina wimta chuuDarE!
buggabuurelamdukonawe, O raadhammA! ||

pallewaasulu wachchi; adilimchabOtEanu;
tarjanini chuupinchi bedirinchabotenu
daagi daagii amma komgu chaaTunamdu,
tomgi tomgi chuuchunammaa!॥
{allarini maLLani kannaDu}

( సాహితీ మిత్ర  )
 12 flowers  


అఖిలవనిత :- Pageview chart 29242 pageviews - 749 posts, last published on Jan 7, 2015
కోణమానిని తెలుగు ప్రపంచం :- Pageview chart 55522 pageviews - 1004 posts, last published on Dec 25, 2014 - 
Telugu Ratna Malika:- Pageview chart 3924 pageviews - 125 posts, last published on Nov 30, 2014
;

Wednesday, January 7, 2015

వీరాభిమన్యు" (1965)

అదిగో నవ లోకం! 
వెలిసే మన కోసం!
వెలసె మన కోసం ॥
అదిగో నవ లోకం! 
వెలిసే మన కోసం! ||

నీలినీలి మేఘాల లీనమై;
ప్రియా! నీవు నేను తొలి ప్రేమకు ప్రాణమై;
దూర దూరతీరాలకు సాగుదాం;
సాగి దోర వలపు సీమలో ఆగుదాం!
ఎచట సుఖముందో: 
ఎచట సుధ కలదో: 
అచటె మనముందామా ..... 
ఆ....... ఆ. ఆ ...... ఆ ,,, !? ||

పారిజాత సుమదళాల పానుపు; 
మనకు పరచినాడు చెరకు వింటి వేలుపు:
ఫలించె కోటి మురిపాలూ ముద్దులూ; 
మన ప్రణయాలు లేవు సుమా హద్దులు!
ఎచట హృదయాలూ; 
ఎపుడూ విడిపోవో: 
అచటె మనముందామా .....

{తెలుగుపాటల సాహిత్య లహరి} 

****************;
చెరకు వింటి వేలుపు = మన్మధుడు 
 oka amdamaina paaTa idi. 
wiiraabhimanyu" (1965) sinimaalOnidi.

"adigO nawa lOkam! 
welisE mana kOsam! ||
niiliniili mEGAla
"adigO nawa lOkam! 
welisE mana kOsam! ||

niiliniili mEGAla 
saagudaam; priyaa! 
niiwu nEnu 
toli prEmaku praaNamai;
duura duuratiiraalaku saagudaam; 
saagi dOrawalapu siimalO AgudAm!
echaTa sukhamumdO: echaTa sudha kaladO: 
achaTe manamumdaamaa ..... AAAA !? ||

paarijaata sumadaLAla paanupu; 
manaku parachinaaDu cheraku wimTi wElupu:
phalimche kOTi muripaaluu mudduluu; 
mana praNayAlu lEwu sumA haddulu!
echaTa hRdayaaluu; epuDU wiDipOwO: 
achaTe manamumdaamaa .....   ॥

***************
ఆణిముత్యాలు  (Link ; aaNimutyaalu) వీరాభిమన్యు (1965)
పాత పాటలు (Link)
కొన్ని పాత తెలుగుపాటల సాహిత్యాన్ని ఈ బ్లాగులో తిలకించండి.:-
ఆపాతమధురాలు :- మనసును ఆహ్లాదపరిచే 
పాతపాటల సంగీతప్రపంచం...

కోణమానిని తెలుగు ప్రపంచం
Pageview chart 55483 pageviews - 1004 posts, last published on Dec 25, 2014 - 3 followers
Create new postGo to post listView blog
అఖిలవనిత
Pageview chart 29213 pageviews - 748 posts, last published on Dec 19, 2014
Create new postGo to post listView blog
Telugu Ratna Malika
Pageview chart 3924 pageviews - 125 posts, last published on Nov 30, 2014 

(కోణమానిని వ్యూస్: 57671 - 57975 )