Wednesday, April 22, 2009

గోకుల వని

గోకుల వని ;;;
''''''''

ఆడెను కృష్ణుడు "గోకుల వని"లో;
ఆడెను కృష్ణుడు నాట్య మాడెను //

కౌస్తుభ రాణ్మణి తళుకు లీనగా;
కేయూరములు బెళుకు లొత్తగా;
అంగుళీయకము మిలమిల లాడగా//

కంకణ నిక్వాణముల తూగగా; 
శృంఖలములు చిందులు వేయగా;
మంజీరములు తాళము లేయగ//

పింఛకాంతులు నింగి కెగయగా;
కంకణ రజములు సుద్దు లాడగా;
ముత్తెపు నఖములు ముద్దు లాడగా;//

మ్రోగెను వేణువు బృందావనిలో;
మురళీ గాన వీచికలలో ;
సాగెను యమునా వాహిని ;
మెల్ల మెల్లగా ;
మృదు మోహనముగా // 


'''''' 

No comments:

Post a Comment