Tuesday, March 31, 2009

చంద్ర హాస (1965)

నాకు నచ్చిన పాట :::::: 
'''''''''''''' 

1)ఓ వీణ చెలీ! నా ప్రియ సఖీ!  
ఈ ఒంటరి తనము ఏలనో?!
నా చక్కని రాజెట దాగెనో? //  

2)మలయ మారుతము మంటలు రేపె  
మల్లెలు,మొల్లలు ముళ్ళై కలచె  
చిలక పలికితే చికాకు కలిగె!
హృదయము తొందర-పడ సాగె //  

3)కన్నుల కదలెను ఆతని రూపు
మనసున మెరిసెను ఆతని వలపు
అంతట వినపడె ఆతని పిలుపే!
మరువను , ఎన్నడు ఆ తలపు //  
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

చంద్రహాస"(1965 లో విడుదల) అనే చలన చిత్రములోనిది ఈ మధుర గీతము.
కృష్ణకుమారి వీణ వాయిస్తూ పాడింది.దాశరధి రచన. 
సాహిత్యం కన్న మిన్నగా ఎస్.హనుమంత రావు సంగీత రచనమే
ఈ పాటను మళ్ళీ మననం చేసుకునేలాగా చేసిందనే ఒప్పుకోవాలి.
చంద్ర హాస"దర్శకుడు బి.ఎస్‌రంగా. హరనాధ్ హీరో.

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

ఇదే పేరుతో 1941లో వచ్చిన సినిమా దర్శకుడు ఎం.ఎల్.రంగయ్య.
పాత "చంద్రహాస"లో రావు బాల సరస్వతి,
టంగుటూరి సూర్యకుమారి మున్నగు వారు పాల్గొన్నారు.
 

''''''''

Tuesday, March 10, 2009

ఆణి ముత్యము

ఆణి ముత్యము
;;;;;;;;;;;;;;;
(పల్లె పిల్ల పాట)


1)సత్తెంగా ఆ ముత్తెం
మత్తెక్కించేను నిత్యం 
కోర సూపు సూసేను   
కోటి తూపు లిసిరేను  
"కోలు!కోలు! కోలంటూను
 కోలాటం ఆడేను //  


2)ఒయ్యారాలు బోయేను  
సయ్యాటలు ఆడేను 
 
"పట్టు,పట్టు పట్టంటూ"ను  
దొంగాటలు ఆడేను! // 

3)ఎఱ్ఱ బొట్టు దిద్దేను
గడప ముగ్గు దిద్దేను
 
రార!రార! "అంటూను      పూల దారి పరచేను //  


'''''''''''''''''''''''''''''

శ్రావణ మేఘములారా!

శ్రావణ మేఘములారా! 
'''''''''''''''''
వర్షించే మబ్బులారా!
శ్రావణ మేఘమ్ములార!
కుప్పతెప్పలౌ జలముల
మీ హృదయ కుహరముల 
దాచుకొనుడు!

నా కన్నులలో వానికి
ఉప్పతిల్లు అశ్రువులుగ  
'పునర్జన్మ 'నొసగెదను,
దిగులు వలదు, వలదింక!
..............................

శ్రావణ మేఘములారా!''''''''''''''''''''''
శ్రావణ మేఘమ్ములార!
వర్షించే మబ్బులారా
! కుప్పతెప్పలౌ జలముల మీ హృదయ కుహరముల
అశ్రువుlanu దాచుకొనుడు!
నా కన్నులలో వానికి ఉప్పతిల్లుగ 'పునర్జన్మ 'నొసగెదను,
దిగులు వలదు, వలదింక!

.....''''''''''''''''''''''''''''....

Saturday, March 7, 2009

వ్రత దీక్ష -(౪)


పవలు పవ్వళిమచ పవ్వలించ (ళిం) గోరు
పడతి పలు వరుసల కాంతి డోలలందు !
'రేయి' ఉత్స హించు
ఆమె నీలి కురులలోన
తానె తిశ్ఠ (తిష్త) వేసి
అనవరతము
తానె ఉయాలలూగు "వ్రత దీక్ష
నిర్వహించు కొరకు!

హరి విల్లులు (౩) • స్వప్న కెరటముల తేలి ఆడెడు

నురుగుల వెల్లువలు తరుణి తలపులు

నా చేతికి అవి దొరకవు!

 • సరియ!సరియ!
 • ఐననేమి?!
 • ఆ బుద్బుదముల విరియు
 • కోటి వన్నియల (ను)
 • కోమలీ !
 • నా కంటి పాపలందున
 • ఇంద్ర ధనువు వోలె
 • పదిల పరచు కొంటిని నేడు
 • నిక్షేపముగా
 • ఆ నిక్షిప్తములన్నీ....... కుశలమ్ముగాను
 • నాకు.......
 • నాకే ............స్వంతము,లెమ్ము!

కాటుక కోటలు''''''''''''


చిమ్మ చీకటుల


పెట్టని కోటల;


కోటి జ్యోతులను వెలిగించే శక్తి సంపన్నవు,సుదతీ! !నీవట!?


వాస్తవమేనా? ఓ విశాల నేత్రీ!


"కామిని అక్షుల మిల మిల కాంతులు


కాటుక కోటల (లోన) వెలసిన వెనుక


నమ్మిక కలిగెను,ఇది నిజమే!"నని.

చిరు ప్రశంస - (౧)

పూవుల దొన్నెల (గిన్నెల ) లోన

చల్లని వెన్నెల గంధము లివిగో!

కలువ మిథారీ !

నీ కోసరమే మోసుకు వచ్చిన

ఆ గంధ వాహుని ; మలయ సమీరుని

మెండు (-దౌ ) శ్రమ దమములను

కించిత్తైనా గురుతించవుగా!!!

మంజుల వాణి!

నీ పెదవుల నుండి

చిరు ప్రశంసకు అయినా నోచ లేదు గద!?

పాపం!అతడు!

ఎంతటి మంద భాగ్యుడో ?!'నా వలెనె!!'

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

ఈ లీల వెన్నెల హేల(పల్లవి) ;;;;;;;;;


''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''


వేళ కాని వేళ ఇది


జాబిలి వెన్నెల హేల


ఈ లీలగ సిరి వెన్నెల


పగలు, రేల పండుగ?!


(అను పల్లవి) ;;;;;;;;;;;;;;;;


''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''


మేలమాడే 'వలపు తలపు'


బేరమాడే చిలిపి కులుకు//


౨) మలయ మారుత రాగం


వరి పైరుల తేలెనే!


ఏలనే??? ఏలనే??? మౌన రాగము?!//


""పగలు ,రేయి పండగ :


జాబిలి వెన్నెల హేల! ""


౨)మెరయు మంచు ముత్య మొకటి


మల్లె పెదవిపై నవ్వెను


ఏలనే? ఏలనే???మౌన రాగము?!//


""పగలు రేయి -పండుగ!


జాబిలి వెన్నెలల హేల ""


''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

ఆమని కులుకొక్కటి - 2

అవనికి దిగి వచ్చినది

ఆమని కులుకొక్కటి!

స-రి-గ-మ-అని పాడినది

విరి మాలిక సౌరభం !//

౧) చూడకు! చూడకు!

ఆ నింగి వైపునకు.

చూసినంత నీ చూపే ,

వెన్నెల నదిలోన

గూటి పడవగా మారీ

సాగి పోవునేమో!//

౨)బిగి కౌగిలి నీయవే!

బిగి కౌగిలి నీయవే!

నా మేను ఝల్లన -ఝలు ఝల్లన !

నీ కుంకుమ మేని తళుకు

పరిమళాలు విర బూసే

తోట అగును నా ఎడద //

ఒప్పుల కుప్పలు - 1


( పల్లవి) ;;;;;;;;మోదమో -తన మాటయో?

నాట్యమో-తన నడకయో?

ఏమి వయ్యారం!

ఏమి సింగారం!//౧)పుప్పొడి దొంగలు ఎవ్వరే? -ఎవ్వరే?

"ఒప్పుల కుప్పల దరహాసాలే!"౨) చుక్కల లోకం ఎక్కడే?

"మిల మిల లాడే నీ చూపులలో."౩)కొమ్మల చిగురులు మెసవిన దెవ్వరే ?

"కొమ్మల (=స్త్రీలు) వాలిన కోయిలలే!"౪)నింగిని పూసిన కుంకుమ లెక్కడ?

"జంకు లేక అవి- నీ చేక్కిలిలో

చేరినాయిలే!ఓ చెలియా!!//

''''''''''''''''''''''

Monday, March 2, 2009

పరిచయం

నా పేరు పవన్
నీ పేరు ఏంటి

పరిచయం

నా పేరు పవన్
నీ పేరు ఏంటి

పరిచయం

నా పేరు పవన్ .
నీ పేరు ఏంటి
ఇది నీను రాసిన తెలుగు పోస్ట్