Tuesday, September 30, 2014

మణి మకుట ధారిణీ!

మణి మకుట ధారిణీ! 
పావన కదంబ వన రాణి 
ధారుణి జననీ, శర్వాణి!  
ఓమ్ కారరూపిణీ; ఓమ్ బిందురూపిణీ ||  

కుందనపు బొమ్మా! అమ్మా!
మాకెల్లరకు తల్లివి నీవు
బొమ్మలకొలువున బొమ్మవై నిలిచి
మాకు బిడ్డవు నేడు నీవు ఐనావు||

నెలవంక సిగపైన దాల్చినావు మాత!    
నీదు -నవ్వు వెన్నెల డోలలందు తానూగును;
ఎలమి నెలవంక తూగాడును; 
జాబిల్లి మోదములు నీకు ఆమోదములు;  
సమ్మోహనము ఆయె నీ చిత్రరచనమ్ములు || 


Saturday, September 27, 2014

Bhuvanaikamata!

Saturday, September 27, 2014


Navarasabharitamu! ||   

Kadambini! Kamaksitayi! 
modammulu labhiyincu, 
mamu foster mother nivaina katamuna || 
nidu blessed grace; 
puvula works of art, the world of umbrellas; 
bondumallela virijallulu Tawi; 
viksanammulitu strew thy 
consort Sadashiva! 
bhaktula dunimi difficulties, 
many anandammulanu osagu 
trailokya Janani! Bhuvanaikamata! || !!!! 

l,  l, l ~, ~ l,  zha nha Hmmm mni  

#navarasabharitamu!||   
kaadambinii! kaamaakshitaayii! 
mOdammulu labhiyimchu, 
mamu kaapaaDu talliwi niiwaina katamuna || 
niidu Anugraha aaSIssulu; 
puwula goDugulu lOkamulaku ella; 
bomDumallela taawi wirijallulu; 
nii wiikshaNammuliTu wedajallu dEwEri sadaaSiwu! 
bhaktula ikkaTla dunimi, 
pekku aanamdammulanu 
osagu Jananii trailOkya! 
bhuwanaikamaataa! || !!!!

 l,  l, l ~, ~ l,  zha nha Hmmm mni 

************************************************,

భువనైకమాతా!

కాదంబినీ! కామాక్షితాయీ!
కోమలవల్లీ! కారుణ్యవర్షిణీ!   
మాకు -
సతత మోదములు లభియించు,
మము-
కాపాడు తల్లివి నీవైన కతమున ||
నీదు అనుగ్రహ ఆశీస్సులు;
పువుల గొడుగులు ఎల్ల లోకములకు;
బొండుమల్లెల తావి విరిజల్లులు;
నీ వీక్షణమ్ములిటు వెదజల్లు -
  ॥కాపాడు తల్లివి నీవైన కతమున
             సతత మోదములు మావేను!॥
సదాశివు దేవేరి! శ్రీగౌరి! 
భక్తుల- ఇక్కట్ల దునిమి,
పెక్కు ఆనందమ్ములను ఒసగు
త్రైలోక్య జననీ! భువనైకమాతా!
॥కాపాడు తల్లివి నీవైన కతమున
             సతత మోదములు మావేను!॥ 

*******************************
ఓమ్ కార బిందు వాసినీ; నవరసభరితము!
ఌ , ౡ,  ~ఌ  , ~ౡ , ళ  న్హ  మ్  మ్నీ 

#navarasabharitamu! ||
kaadambinii! kaamaakshitaayii!
mOdammulu labhiyimchu,
mamu- kaapaaDu talliwi niiwaina katamuna ||
niidu anugraha aaSIssulu;
puwula goDugulu ella lOkamulaku;
bomDumallela taawi wirijallulu;
nii wiikshaNammuliTu wedajallu
sadaaSiwu dEwEri!
bhaktula- ikkaTla dunimi,
pekku aanamdammulanu osagu
trailOkya jananii! bhuwanaikamaataa! || 
ఌ , ౡ,  ~ఌ  , ~ౡ , ళ  న్హ  మ్  మ్నీ 

Thursday, September 25, 2014

nawa dawana nawaraatri (నవ దవన నవరాత్రి)

Thursday, September 25, 2014

New davana Navratri


Caranamula andiyalu ghalu ghallumanaga 
natarajadeveri! Hansagamanammuna
vicceyavamma! Our home,
Nava Nava davanamu fun Diwali
Navratri life; Navarasabharitamu! || 
Kundulu brought,
brought, was unaccented,
and, veligincinaru devotion - people; ...........
;
kundulu brought, was unaccented,
the oil poured veligincinaru
people with devotion; Jyoti kalakalalata:
Nava Nava davanamu fun Diwali
Navratri life; Navarasabharitamu! ||   
Kundanapu toy Sri kanakadurgamma;
darahasamula light, one hundred thousand pramidalalona
santibimbammulu mummarammayenu,
Nava Nava davanamu fun Diwali
Navratri life; Navarasabharitamu! ||  
Anuragavalli / Bangalore! Anandadayini!
Mollie gallery; diplomats said light
rains thy jasmine - cold gaze
Nava Nava davanamu fun Diwali
Navratri life; Navarasabharitamu! ||   

***********************************,

Thursday, September 25, 2014

నవ దవన నవరాత్రి 

నవ దవన నవరాత్రి

చరణముల అందియలు ఘలు ఘల్లుమనగా
నటరాజదేవేరి! హంసగమనమ్మున
విచ్చేయవమ్మా! మా ఇంటికి,
నవ నవ దవనము సరదాల దసరా
నవరాత్రి పర్వము; నవరసభరితము!  || 
కుందులు తెచ్చారు,
తెచ్చి, ఒత్తులు వేసారు,
వేసి, వెలిగించినారు భక్తితో  - ప్రజలు;  ...........
;
కుందులు తెచ్చారు, ఒత్తులు వేసారు,
తైలమును పోసి, వెలిగించినారు
భక్తితో ప్రజలు; జ్యోతి కళకళలాట :
నవ నవ దవనము సరదాల దసరా
నవరాత్రి పర్వము; నవరసభరితము!||   
కుందనపు బొమ్మ శ్రీ కనకదుర్గమ్మ;
దరహాసముల కాంతి, లక్ష ప్రమిదలలోన
శాంతిబింబమ్ములు ముమ్మరమ్మాయెను,
నవ నవ దవనము సరదాల దసరా
నవరాత్రి పర్వము; నవరసభరితము!  ||  
అనురాగవల్లి/ ల్లీ! ఆనందదాయినీ!
మొల్లల మాలికలు;తెలి కాంతి దూతలు
మల్లెల వానలు నీ - చల్లని చూపులు
నవ నవ దవనము సరదాల దసరా
నవరాత్రి పర్వము; నవరసభరితము!  ||   

***********************************,
;
Table Cloth design - 1 


అఖిలవనిత
పేజీ వీక్షణ చార్ట్ 27794 పేజీవీక్షణలు - 722 పోస్ట్‌లు, చివరగా Sep 11, 2014న ప్రచురించబడింది
;
కోణమానిని తెలుగు ప్రపంచం
పేజీ వీక్షణ చార్ట్ 52883 పేజీవీక్షణలు - 995 పోస్ట్‌లు, చివరగా Sep 9, 2014న ప్రచురించబడింది
;
Telugu Ratna Malika
పేజీ వీక్షణ చార్ట్ 3708 పేజీవీక్షణలు - 116 పోస్ట్‌లు, చివరగా Apr 17, 2014న ప్రచురించబడింది 

Thursday, September 11, 2014

మాస్కుల యోధులు

ఎవ్వరు?వారెవ్వరు?
ఇపుడే నాకు; చెప్పమ్మా!  ||

ముసుగులవీరుడు ఎవ్వరమ్మా?
సూపర్  మ్యాన్, ఔనా?  ||

స్పైడర్ మాన్, ఔనా కాదా?
టార్జాన్ యోధుడు అవునా అమ్మా!   ||

కథాకళి డాన్సులు నేను నేర్పుతా,
ఆడుదురందరు నాతోటి అప్పుడు-

**************************************************

కాదంబరి కుసుమాంబ ;
Kusuma Piduri

;
మాస్ మాస్కు మజా మజా 

కాదంబరి కుసుమాంబ ;
Kusuma Piduri

Tuesday, September 9, 2014

యశోదమ్మ చేతి చలువ

నీ చేతి చలువను ఎల్లరు జనులు
మెచ్చుకుందురు ఓ అమ్మా!
తెగ మెచ్చుచున్నారు ఓ యశోదమాతా! ||

వాడల వనితలు; యమునాజలముల ;
గాగులలోన పోసారు;          
లాలలు పోయి, ఓ అమ్మా!
గోరువెచ్చనీ లాలలు పోయి ఓ అమ్మా!
లాలలు పోసి తిలకము దిద్దు, ఓ అమ్మా!!  
కస్తూరి తిలకము దిద్దు! ఓ జననీ! ||

బంగరు అన్న మా బలరాముడు;
కొలనుతామరలు తెచ్చెను అన్న;  
నెమలిపింఛమును ఇచ్చెను రాధ!      
దబ్బున సిగముడి వేయమ్మా!      
తామర, కలువలు, ఈకలన్నిటినీ;    
నా కురులందున ముడువమ్మా! ||
               
&&&&&&&&&&&&&&&&

 __/|\__  __/|\__  __/|\__  __/|\__  __/|\__  __/|\__ 

కోణమానిని వ్యూస్:- 56721 ( 9 సెప్టెంబర్ 2014 మంగళవారం) 
56876 గురువారం, 11 సెప్టెంబర్ 2014)

__/|\__  __/|\__  __/|\__  __/|\__  __/|\__  __/|\__ 


ఇద్దరు శ్రీకృష్ణులు
;

ఒరిపిడి రాయి

అరక పట్టిన అన్న ; కెంగేలు పట్టుకుని; 
గునగునా నడిచాడు చిన్ని కృష్ణుడు : |
పరకాయించి చూడండీ అమ్మలాల!||
;
సాందీపని గురుకులాన; బుద్ధిగాను-
అక్కరములు, బరులు దిద్దు; ముద్దు కృష్ణుడు:
అమ్మకచెల్లా! అట, కాళిందీ కెరటాల;
పాముపడగపై గొప్ప మణిగ వెలిసెనే||
;
బుద్ధిగా ఒద్దికగా కనబడుచుండు; 
యశోదమ్మ లాల పోయు వేళలందున  
నవ్వులను రంగరించి; తుంటరిగా నీరు చిమ్ము; 
జలములు పన్నీరు ఆయెనే , ఓ అమ్మలాల!
పరిమళ పన్నీరులాయెనే!  ||
;
తొక్కుపలుకుల తీపిని పంచుచుండును;
ఒక్కొక్క పలుకు గీతార్ధమౌను;వింతను గనరే!?
చక్కదనములకు వీడే ఒరిపిడి రాయంట!ఓ అమ్మలాల  
మున్నూరు లోకమ్ముల ఏలిక ఇతగాడే; 

రచన – కుసుమ :-  రచన – కాదంబరి:- రచన – కాదంబరికుసుమాంబ ;

ఇద్దరు కృష్ణులు వీళ్ళు అమ్మలాల!araka paTTina anna ; kemgElu paTTukuni; 
gunagunaa naDichaaDu chinni kRishNuDu : || 
parakaayimchi chuuDamDI ammalaala!||
;
saamdiipani gurukulaana; buddhigaanu-
akkaramulu, barulu diddu; muddu kRshNuDu:
ammakachellaa! aTa, kaaLimdii keraTAla;
paamupaDagapai goppa maNiga welisenE||
;
buddhigaa kanabaDunu; amma laala pOyu wWLa;
tumTarigaa niiru chimmu; nawwulanu ramgarimchi;
jalamulu pannIru aayenE ||: 
;
chakkadanamulaku wiiDE oripiDi raayamTa!
munnuuru lOkammula Elika itagaaDE; saakshaattu-
aadinaaraayaNamuurti, ammalaala!|| 

$$$$$$$$$$$$  

కోణమానిని తెలుగు ప్రపంచం
పేజీ వీక్షణ చార్ట్ 52417 పేజీవీక్షణలు - 991 పోస్ట్‌లు, చివరగా Sep 1, 2014న ప్రచురించబడింది
క్రొత్త పోస్ట్‌ను సృష్టించుపోస్ట్ జాబితాకు వెళ్ళుబ్లాగ్‌ని వీక్షించండి
అఖిలవనిత
పేజీ వీక్షణ చార్ట్ 27607 పేజీవీక్షణలు - 719 పోస్ట్‌లు, చివరగా Aug 14, 2014న ప్రచురించబడింది
క్రొత్త పోస్ట్‌ను సృష్టించుపోస్ట్ జాబితాకు వెళ్ళుబ్లాగ్‌ని వీక్షించండి
Telugu Ratna Malika
పేజీ వీక్షణ చార్ట్ 3689 పేజీవీక్షణలు - 116 పోస్ట్‌లు, చివరగా Apr 17, 2014న ప్రచురించబడింది


 2014 స్వాతంత్ర్య శుభాకాంక్షలు! (song)
తెలుగు పాటల తోట బృందావనమ్మిది
మది పులకరించగా
తెలుగు పాటల తోటలో తిరిగి వద్దామా
చక్కని తెలుగు -
మాటల పూల ఘుమఘుమల తేలి వద్దామా ||
(Thursday, August 14, 2014)
&&&&&&&&&&&&&&&
ప్రశ్నశాస్త్రము ; (ఒక బ్లాగులో English లో) : చదవండి (link )