Monday, October 12, 2015

"వజ్రబంధము"- song గణపతి సచ్చిదానందస్వామి

శ్రీమతి కుసుమా పిడూరి గారు వజ్రబంధమను గణపతి సచ్చిదానందమునివర్యుల కన్నడములోని ఒక పాటగుఱించి అడిగారు. 
కన్నడ మాతృక, అదే అమరికలో నా తెలుగు అనువాదమును అందిస్తున్నాను. ఈ పాటను కూడ అదే మెట్టులో పాడుకొనవచ్చును.
ఇందులో మొదటి తొమ్మిది పంక్తులలో ఒకటినుండి తొమ్మిది అక్షరములు ఉన్నాయి. తొమ్మిదినుండి పదిహేడవ పంక్తులలో తొమ్మిదినుండి ఒక అక్షరమువఱకు ఉన్నాయి. అనగా మొదటి అర్ధములో స్రోతోవాహయతి (నది ఎలా విశాలమవుతుందో ఆ విధముగా), తఱువాతి అక్షరాలు గోపుచ్ఛయతిలో (ఆవు తోకలా వెడల్పునుండి సన్నగా అవడము) ఉన్నాయి. ఇలాటివి దీక్షితులవారు రచించారు.:- 

శ్రీ
కృష్ణా 
గోపాలా 
ముకుందన
కాణబేకెంబ 
నన హంబలవు
కనసినలి కండె
కణమరెయాదనవ
కృష్ణనే సచ్చిదానందను
దీనవరకర నవ
ననగె నీనే గతి
భక్త వత్సలనే
నన్నస్వామి నీ
జయవెందె
నిన్నయ
లీలె
గె
శ్రీ
కృష్ణ 
గోపాలా 
ముకుందుని 
కాన నెంచంగ 
నగు కోరికను 
కల నడుమ గంటి 
కనుమఱు గయ్యె గద
కృష్ణుడే సచ్చిదానందుడు 
దీనవరదు డతడు
ఎపుడు నీవే గతి
భక్తవత్సలుడా 
నాదు స్వామి నీ
జయ మంటి 
నీదగు 
లీల 
కు
*********************************;

[ విధేయుడు - జెజ్జాల కృష్ణ మోహన రావు ] { F.B. Group - సాహిత్యం [ 8:30 AM 10/1/2015]}

"వజ్రబంధము"- song గణపతి సచ్చిదానందమునివర్యులు
*********************************;
  taramgamulu 

,

బాలకృష్ణుని దాగుడుమూతలు

ఆ కడ, ఈ కడ ఏ కడనున్నా; 
కనిపెట్టేస్తా మిమ్ము; 
మిత్రులార! అవశ్యం! 
సుదాముడా! 
నిను సైతం ఒడిసి పట్టుకుంటాను!!! ||
;
[మిత్రులు] ;-
కాళిందిలొ పెను నాగు బుసలు కొట్ట;
భీతితోటి యాస్ట పడి
పరుగుల ఉరికొచ్చి మరీ
నీకు పట్టుబడితిమింతేలే క్రిష్ణయ్యా!! ||   
;
ఆ కడ, ఈ కడ ఏ కడనున్నా; 
కనిపెట్టేస్తా నిన్ను చిటికెలోన, 
రాధమ్మా! ఓ రాధమ్మా!  ||  

[చెలులు ] ;-
కడవలలో నీళ్ళు గలగలలాడితె;                                                                                                           దొరికిపోతిమి క్రిష్ణయ్యా! 
;
కడు గడసరివి నీవులే క్రిష్ణయ్యా! 
ఆ మాత్రానికె, ఇంత గీరలు, 
చాలు చాలులే, క్రిష్ణయ్యా!!    
తగ్గు తగ్గుమోయీ! || 
;
 ఆ కడ, ఈ కడ ఏ కడనున్నా; 
కనిపెట్టేస్తా మిము భామినులారా!!  
;
[చెలులు ] ;- 
మా - సిగపూవుల తావులతో 
దొరికిపోయినాములే!
అది నీ గొప్ప కాదు లేవయ్యా!
చాలించు నీదు డాబులు, క్రిష్ణయ్యా!! ||  

***************************; 
 clouds come 

;         [రచన: కుసుమాంబ1955] 
                      [6:16 PM సెప్టెంబర్ 8/29/2015]
బాలకృష్ణ దాగుడుమాతలు ;- [f. b. :- భావుక ] 
------------------------------

Thursday, October 1, 2015

కోకిల కుహూ కుహూ పాట

తేనెలు నిండుగ నింపిన గళము;
ఆకులగుబురులు - తేనెపట్టులుగ; 
మారేనమ్మా! ఓ కోయిలమ్మా!   ||

వసంతఋతువుకు 
కళా కౌశలమునొసగిన
ఘనత నీదేనమ్మా! ||

ఇన్ని చిన్నెల రసగాంధర్వం;
సంగీతానికి అక్షయపాత్రవు
పంచమస్వరనిధి పొదిగిన
మకుటము నీవే, ఐనా .....
నీకు నీవుగా స్వంత గూడును 
కట్టుకొనడమే రాదేలనొ
చెపుమా! జిల్లాయీ! జిల్లాయి! 
 జిల్లాయీలు,  జిల్లాయీలు!

{కోకిల  కుహూ కుహూ పాట/  జిల్లాయీలు  జిల్లాయి! }
                      Songs about birds 

=========================

 kuhuu kuhuu pATa  #Songs about birds #
kommalu maarenu wiiNalugaa;
tEnelu nimDuga nimpina gaLamu;
aakulaguburulu;
tEnepaTTuluga; maarEnammaa! O kOyilammA!
wasamtaRtuwuku kaLAkauSalamunosagina
Ganata niidEnammA!

inni chinnela rasagaamdharwam;
samgiitaaniki akshayapaatrawu
pamchamaswaranidhi podigina
makuTamu niiwE, ainaa .....
niiku niiwugaa
swamta gUDubu kaTTukonaDamE raadElano
chepumaa! jillaayii! jillaayi! 

సీతమ్మ వారి చూడామణి !

మన దేశంలో కోకిల వలెనే 
యూరోప్ కంట్రీల విహంగం 'మాగ్పీ' గురించి ప్రాచీన గాధాలహరి, జానపదపాటలు ఉన్నవి.    
మాగ్పీ పక్షుల గురించి, బాలబాలికల ఆటలకై రూపొందించిన Rhyme - 

Magpie :-               

One for Saree; 
Two for joy; Three for a girl ; 
Four for a boy ; 
Five for silwer; 
Six for GOLD: 
Seven for a secreat; 
Never to be told ; 

మరి మన తెలుగులో దీనిని అనుసరిస్తూ, 
రూపొందించగల చిట్టి కవిత :- 

ఒకటి - పట్టీ! కడియాలు ; 
రెండు - వడ్డాణం - మొలనూలు ; 

మూడు - గాజుల్లు;వంకీలు ;
నాలుగు - వాచీ, కంకణమ్ములు 

ఐదు - ఉంగరం; బ్రేస్ లెట్టు ;  
ఆరు - లోలాకు, జుంకీలు; 

ఏడు - నత్తు, పుడక; 
ఎనిమిది - బొట్టు కాటుకలు ; 

తొమ్మిది - రిబ్బను, పాపిటబిళ్ళ; 
పది - జడకుచ్చులు, చంద్రవంకలు  

సీతమ్మ వారి చూడామణి భద్రాద్రిలోన బహు భద్రం;
శ్రీకృష్ణసత్య కౌస్తుభ ధగధగ ;చతుర్ధి పర్వం 
విఘ్ననాయకా! నమో నమో!  
 
*************************  

"సీతమ్మ వారి చూడామణి భద్రాద్రిలోన బహు భద్రం!"

===========================

Magpie# :-             

#One for Saree; Two for joy; Three for a girl ; Four for a boy ; 
Five for silwer; Six for GOLD: Seven for a secreat; Never to be told ; #

mari mana telugulO diinini anusaristuu, ruupomdimchagala chiTTi kawita :- 

okaTi paTTI! remDu - kaDiyaalu ; muuDu - molanuulu ; 
naalugu - wamkiilu; aidu - gaajulu; aaru - umgaram; EDu - kai nagalu; aaru - 
lOlaaku, jumkiilu; EDu - nattu, puDaka; enimidi ;- boTTu; tommidi - kaaTika; 
padi - sigabiLLallu;

siitamma waari chUDAmaNi; bhadraadrilOna bahu bhadram;
krishNuni satya kaustuBamaNi dhagadhaga wighnanaayakuni chawitipamDuga 

********** 

maagpii pakshula gurimchi, baalabaalikala aaTalakai ruupomdimchina 
#Rhyme - Magpie# :-

#One for Saree; Two for joy; Three for a girl ; Four for a boy ; Five for 

silwer; Six for GOLD: Seven for a secreat; Never to be told ; #
mari mana telugulO diinini anusaristuu, ruupomdimchagala chiTTi  kawita :-

okaTi paTTI! 
remDu - kaDiyaalu ; 
muuDu - molanuulu ; 
naalugu - wamkiilu; 
aidu - gaajulu; 
aaru - umgaram; 
EDu - kai nagalu;  lOlaaku, jumkiilu; 
 - nattu, puDaka; 
enimidi ;- boTTu; 
tommidi - kaaTika; 
padi - sigabiLLallu;

siitamma waari chUDAmaNi; bhadraadrilOna bahu bhadram;
krishNuni satya kaustuBamaNi dhagadhaga 
wighnanaayakuni chaturdhi pamDuga 

***************************************, 
  
 
# Whistling Thrush/ కస్తూరీ పక్షి (Whistling Thrush of Malabar ;
Myophonus horsfieldii,10/3  Butterfly & birds
      Hummingbird Day  

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||