Thursday, April 23, 2009

గోవింద నామము!


గోవింద నామము!పరి పరి విధముల - పది దిక్కులలో 
పదే పదే పరివ్యాప్తిగ - ఉన్నది 
అదియే! అదియే! గోవింద నామము! 
ఆరాధనీయము! సంపూజ్య తేజము! 

1)కన్నులకు కట్టినట్లు - కానవచ్చు వైభవమై 
భవమునందు భావమై - తనరు భవ్య దవనము! 
నెనరు భువన భవనము ! - కవనమునకు ఆలంబనము 

గూడు కట్టుకున్నవి - గుండెలలో మోదములు 
ముదములన్ని మేదినిలో -ఆమోదమైన జ్యోత్స్నలు 
సాంద్ర పూర్ణ చంద్రికలు - మేని భక్తి పులకింతల వెలుగులు 

Views (115)

No comments:

Post a Comment