Monday, May 11, 2009

ప్రతి నేత్రంలో ఆవిష్కృతంకాలమనే రేవు ;;;;;
'''''''''''

వెన్నెలల దారులంట
వెడతాం!వెళతాం!

ప్రకృతి కృతికి శ్రీమంతం
ప్రతి నేత్రంలో ఆవిష్కృతం
పరిఢవిల్లు రసాద్భుతం

మదను విల్లు
తన పంచ పుష్పముల కొఱకై చేయు
అన్వేషణమ్మునకు దొరికె నేడు పరిష్కారం.

శిశిర, గ్రీష్మముల వలువలు
కాలం_రేవులోన విడిచి పెట్టి
హర్ష వర్షముల కోకలు
ధరియించెను,ఋతు రాణి.


;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

No comments:

Post a Comment