Saturday, May 9, 2009


''''''''''''


జో రాం దశరధ్ కా బేటా;
వహీ రాం ఘట ఘట్ మే లేట;
వహీ రాం జగత్ పసేరా."


"లోకమంతా విరాజిల్లే దశరధ తనయుడు శ్రీరామ చంద్రుడు ,
తనితీరా తలుస్తూనే ఉంటాము కదా!"


'''''''''''

No comments:

Post a Comment