Friday, January 28, 2011

అవనిని అన్నిటి తత్వము మారెనునవనీత చోరా! నిన్ను గని
అవనిని అన్నిటి తత్వము మారెను,
ఏమని నుడువుదు?. ||

నీల మోహనము, నిత్య దివ్యము;
లాలనగా – నీ రూపము దోచీ ;
జలతారు ఱెప్పల దాచ్చుకున్న,
నా - లీలాల కన్నులు, తులిపి చోరులు ||

సుడి వడి - రాగ సుధా రస వాహినుల
తడుముకోక, తడబాటులు లేక
ఒడిసి పట్టినవి శ్రవణేంద్రియమ్ములు
గడుసు చోరులు వీనుల జంట ||

No comments:

Post a Comment