Tuesday, October 18, 2016

సిగ్గుల మొగ్గ

అరుణాధర మధుసూదను ; 
వచనోక్తుల మాధుర్యము ; 
మదిలోన రేపేను ; 
పులకరింతలు, గిలిగింతలు :  ||  
బంగరు తునుకవు, నిను జూసి ; 
ఆ జాబిలి తునక ; నీలి నింగిలో 
మబ్బుల తునకల మాటునందున ; 
మొగమును చాటు చేసిన దనెనే! 
                   కృష్ణ పలుకులా!? 
                      అవి, వెన్న ముద్దలా!? :  ||
;
సుగంధ కాంతివి, నిను జూసి ; 
ఆ మెరుపు తీగెలు ; 
చీకటి తెరల మాటున ;  
సిగ్గుల మొగ్గలు ఐనవనేటి ; 
                   కన్నని మాటలా!? - అవి, 
                      "వెన్నెల చక్కెర చిలకలా!?" ;   ||
;
=======================;

          siggula mogga ;-
aruNAdhara madhusuudanu ; 
wachanOktula maadhuryamu ; 
madilOna rEpEnu ; 
pulakarimtalu giligimtalu :  ||
;
bamgaru tunukawu, ninu juusi ; 
aa jaabili tunaka ; neeli nimgilO 
mabbula tunakala mATunamduna ; 
mogamunu chATu chEsina danenE! 
kRshNa palukulA!? 
awi, wenna muddalA!? :  || 
;
sugamdha kaamtiwi, ninu juusi ; 
aa merupu teegelu ; 
cheekaTi terala mATuna ;  
siggula moggalu ainawanETi ; 
kannani  mATalA!? 
awi, "wennela chakkera chilakalaa!?" ; 
wennuni chakkani pakapaka nawwulA!? :  ||
;
 [ pEjee 82 pATa 77]      [ పేజీ 82 పాట 77]  

Monday, October 17, 2016

చరిత్ర

బాలుడేమొ చెప్పొద్దూ! 
     "మురిపాలకు పుట్టినిల్లు" : 
తరియించే -
    తరుణము  వచ్చేసింది! || 
;
యమునమ్మా! 
     జోరు జోరు! తగ్గు! తగ్గు! :
       అలల జోరు తగ్గించుము! 
వసుదేవుడు గంపలోన ; 
        చిన్నారి కృష్ణమ్మను 
           మోసుకునీ వచ్చు వేళ ;
కించిత్తు ఇంగితముతొ 
         మెలగుమమ్మ! యమునమ్మా! ||
;
అలలెగసిన మేను తడిసి, 
      మా కన్నకు జలుబు చేయు; 
వంశీకృష్ణుని ఒడలు 
      చలితో జివజివ వణుకును ;
;
యమునమ్మా! జాగ్రత్త! 
      నీ తరగ చీర కుచ్చిళ్ళను; 
              గుత్తంగా పట్టుకుని, 
లీలామానసచోరునికి ; 
పదిలంగా దారినివ్వు! 
అతదే - గీతావాక్ నిర్మాత! 
"పదిలపరచు చరితను!" ; 
;
కంసాది రక్కసులను
     క్కడిచే ధీరుడు! ; 
            నీ నుండి 
  పయనించుచున్నాడని ; 
                  గొప్పగాను నీల్గేవు! 
          బహు గొప్పగాను నీల్గేవు!  
సరి!సరి! అది సహజమే! 
          అలా విర్రవీగడము! 
అదిగో! ఆ గాలి తరగ లిలా 
       మోసుకొనీ తెస్తున్నవి 
                         వేణురవము! : 
భద్రం! ఓ యమునమ్మా! 
            జాగ్రత్! జాగ్రత్!జాగ్రత్!   

;=========================

               charitra ;-

bAluDEmo cheppoddU! 

"muripAlaku puTTinilli" : 
tariyimchE taruNamu  
wachchEsimdi! || 
;
yamunammA! 
 jOru jOru! taggu! taggu! :
    alala jOru taggimchumu! 
wasudEwuDu gampalOna ; 
  chinnaari kRshNammanu 
    mOsukunii wachchu wELa 
     kimchittu imgitamuto 
       melagumamma! yamunammA! ||
;
alalegasina mEnu taDisi, 
     maa kannaku jalubu chEyu; 
waSIkRshNuni oDalu chalitO 
     jiwajiwa waNukunu ;
yamunammA! jAgratta! 
nI taraga chIra kuchchiLLanu; 
guttamgaa paTTukuni, 
     liilaamaanasachOruniki ; 
padilamgaa daariniwwu! 
     atadE geetaawaak nirmaata! 
         "padilaparachu charitanu!" ; 
;
kamsaadi rakkasulanu
    ukkaDichE dhiiruDu! ; 
nii numDi payanimchuchunnADani ; 
goppagaanu neelgEwu! ; sari!sari! 
adi sahajamE! alaa wirrawIgaDamu! || 
;
adigO! A gAli taraga lilA 
mOsukonii testunnawi 
         wENurawamunu! : 
bhadram! O yamunammA! 
        jaagrat! jaagrat! jaagrat!
;
***************************************,
;
[ శ్రీ కృష్ణ గీతాలు ] [ పేజీ 50 ; పాట 44 ]  

Monday, October 10, 2016

శంఖం స్నేహం

సాగర స్వాగత గీతమ్ములను 
నిధి నిక్షేపమ్ములుగా  -  
తన హృదయంలో దాచుకున్నది  
ఈ శంఖమ్ము!

సావధానముగ మన చెవిలోనికి 
జలధి ఘోషమును వినిపిస్తూన్నది ;   || 

సముద్ర ఘోషను ; తన గుండెలలో
ఒడిసిపట్టిన ఆ నేర్పు శంఖముకు
ఎట్లా లభించినదో తెలుసా మీకు!? ;   || 

అల్లరిపిల్లలు చిచ్చర పిడుగులు
నత్త గుల్లలను , చిల్ల పెంకులను,
ఇసుకరేణువులను ఏరుకొనేరు 
అనుకోకుండా దొరికెను శంఖువు ;   || 

సంతోషముతో ఒదిగెను శంఖము 
సంబరమ్ముల బాలల దోసిట! 
బాల బాలికల స్పర్శ శక్తి అది! 
శంఖము ప్రజ్ఞ ఇనుమడించినది! ;   || 

==================;

                   Samkhammu ; - 

saawadhaanamuga mana chewilOniki ; 
jaladhighOshamunu winipistuunnadi ;;   || 
;
samudra ghOshanu ; 
tana gumDelalO ;
oDisipaTTina aa nErpu samkhamuku ; 
eTlaa labhimchinadamDI!? ;   || 
;
allaripillalu chichchara piDugulu ;
natta gullalanu , chilla pemkulanu
isukarENuwulanuu ErukonEru ; 
anukOkuMDA dorikenu Samkhuwu ;   || 
;
samtOshamutO odigenu Samkhumu ; 
sambarmmula baalala dOsiTa!
baala baalikala sparSa Sakti adi!
samkhamu praj~na inumaDimchinadi! ;   || 
;

మేఘాల తాయెత్తులు

"అక్కడ, ఏవో ఏమో 
       ఏమేమో అగుపిస్తూన్నవి!"- 
        అని అన్నాడు బాల కృష్ణుడు ;
ముద్దుల శ్రీ బాల కృష్ణునికి - 
     సత్వరమే కొంటెగ ఇచ్చెను 
ప్రత్యుత్తరమును ; 
       రమణి రాధిక!
;
"తళ తళ ,మిలమిల 
       మెరుపు దారములు ; 
వానికి కట్టిన - 
    మొయిలు తాయెత్తులు ;  
ఆకసమ్మునకు 
     అవి అన్నీ 
   రక్షరేకులు!" 
అని చెబుతూనే 
     తరుణి నవ్వినది ; 
;
=========================;
;
             mEGAla taayettulu ;-
;
"akkaDa, EwO emo
      EmEmO agupistuunnawi!"- 
         ani annADu bAla kRshNuDu ;
muddula SrI bAla kRshNuniki - 
  satwaramE komTega ichchenu 
     pratyuttaramunu ; 
         ramaNi raadhika!
;
"taLa taLa , milamila
     merupu daaramulu ; 
;
waaniki kaTTina - 
    moyilu taayettulu ;  
aakasammunaku 
     awi annii 
   raksharEkulu!" 
ani chebutuunE 
     taruNi nawwinadi ; 

Thursday, October 6, 2016

వేణు వినోది

వేణు వినోదీ! నీదు ; 
లీలా హేలలు ఎన్నెన్నో :  || 
;
నీ మురళీ రవళీ మాలలలోన ; 
నీలోత్పల కుసుమమాయెను ; 
లలన రాధిక ; 
నవమల్లికా సుమములాయిరి, గోపికలు ;  ||
అచ్చోటను ఇచ్చోటను ; 
ఎచ్చోటను నీవైతివి ; 
చూడ సహస్రాక్షుడైనా 
చాలడు - నిజమిది ముమ్మాటికీ :  || 
;
నవ్వుల వెన్నెల నాజూకు ; 
మలయ సమీరము, 
త్రెళ్ళు మెరుపుల ; 
తళుకులు ఎన్నో చిలికినవి :  || 
;
ప్రమదల హృదయ భాండముల ; 
సుధా ధారలు శత కోటి ; 
ఉప్పొంగెను, గనరే ఈ వింత!:  ||  
;
=======================,  
;
                   wENu winOdi ;- 
wENu winOdI! nIdu ; 
leelaa hElalu ennennO :  || 
nee muraLI rawaLI maalalalOna ; 
lalana raadhika ; 
neelOtpala kusumamaayenu ; 
nawamallikaa sumamulaayiri, gOpikalu ;  ||
achchOTanu ichchOTanu ; 
echchOTanu neewaitiwi ; 
chUDa sahasraakshuDainaa 
chaalaDu ; nijamidi mummATikI :  || 
;
nawwula wennela naajuuku ; 
malaya sameeramu, 
treLLu merupula ; 
taLukulu ennO chilikinawi :  || 
;
pramadala hRdaya BAmDamula ; 
sudhA dhAralu Sata kOTi ; 
uppomgenu, ganarE I wimta!:  || 
[ శ్రీ కృష్ణ గీతాలు ] [ పేజీ 81 ; పాట 76 ]  

పెన్నిధి

నీ చరణ స్పర్శల 
తృణ పుష్పమై
  నన్ను - సోలి పోనీ ; 
      నీదానరా మాధవా! 
             నీదాన, రా మాధవా! :   ||  
;
మణికంకణ నిక్వాణములను కోరను ; 
కనకమయ భూషణ ధారణము వలదు ; 
నీ మురళీరవళియే - 
     అనంతమైన సుధలూరు "గని"రా! ; 
      వీనులవిందుగ తరియింపజేయరా!:   || 
;
మౌక్తిక ద్యుతి శోభిత సోపానములేల!?; 
నవరత్న ఖచిత సింహాసనములేల!? 
నీ చరణసన్నిధియె నవనిధుల పెన్నిధిర! 
నెన్నుదుట నీ పాద రజమును దాల్చనీవోయీ! :   ||
;
====================================;
;
pennidhi ;- nee charaNa sparSala 
tRNa pushpamai ; 
  nannu - sOli pOnI ; 
     needaanaraa maadhawaa! 
         needaana, raa maadhawA! :   ||  
maNikamkaNa nikwANamulanu kOranu ; 
kanakamaya BUshaNa dhaaraNamu waladu ; 
nii muraLIrawaLiyE - 
anantamaina sudhaluuru"gani"raa! ; 
weenulawimduga tariyimpajEyarA!:   || 
mauktika dyuti SOBita sOpAnamulEla!?; 
nawaratna khachita sim haasanamulEla!? 
nee charaNasannidhiye nawanidhula pennidhira! 
nennuduTa nee paada rajamunu daalchaniiwOyI! :   || 
;
*********************************** ; 
[ శ్రీ కృష్ణ గీతాలు ] [ పేజీ 79 ; పాట 74 ] 

ప్రకృతి

వంశీ కృష్ణ ప్రేమావృత బంధిత మానసమా! 
నీ వలెనే ఈ ప్రకృతి కూడ - 
ఎంతగ మతిమాలినదో చూడు ! :   || 
;
కుంజవిహారికై చూచి చూచి ; 
ఆ జాబిల్లి - అమవాస్య నిశిలోనికి జారి పోయెను :   || 
;
వేణువినోదికై వేచి వేచి :
ఆ మొయిలు తునక - వానలోన కరిగి పోయెను :   || 
;
రాసలోలునికై తావిని దాచి వేచిన ; 
ఆ పువుల కన్నెకలు - పుడమిలోన స్రుక్కి పోయెను :   ||  
;
======================================= ; 
;
prakRti ;- wamSI kRshNa prEmAwRta bamdhita maanasamA! 
nee walenE I prakRti kUDa - emtaga matimaalinadO chUDu ! :   || 
;
kumjawihaarikai chuuchi chuuchi ; 
aa jaabilli - amawaasya niSilOniki jAri pOyenu :   || 
;
wENuwinOdikai wEchi wEchi : 
A moyilitunaka - waanalnOna karigi pOyenu :   || 
;
raasalOlunikai taawini daachi wEchina ; 
aa puwula kannekalu - puDamilOna srukki pOyenu :   ||  
;
▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼
[పేజీ 78 ; పాట 73 ]  ;  శ్రీ కృష్ణ గీతాలు 

లయ రీతి

వేణుగానలోల! నీ మ్రోలను - ఈ రాధ ; 
అణువు అణువున అంకితమై వ్రాలెనురా!  :   ||  
;
గీతమే నీవైతే - రాగమై ఈ రాధ కరగిపోవాలిరా! :  
నాట్యమే నీవైతే "లయ గీతి" గ నీలోన కరిగిపోవాలిరా! :   || 
;
పూవువే నీవైతే - తావియై ఈ రాధ ; కరిగిపోవాలిరా!: 
ఉదయ రవి నీవైతే కాంతిరేఖగ నేను కరిగి పోవాలిరా!   || 
;
జాబిలి నీవైతె - తెలి వెన్నెలగ మారి, కరిగిపోవాలిరా! ; 
రూపమే నీవైతె ఆత్మయై, ఈ రాధ కరిగిపోవాలిరా! :   ||  
;
========================================;
            layareeti ;-

wENugAnalOla! nI mrOlanu - ii raadha ; 
aNuwu aNuwuna amkitamai wraalenurA! :   || 
;
geetamE neewaitE - raagamai 
ii raadha karagipOwAlirA! 
nATyamE niiwaitE "laya geeti" ga 
neelOna karigipOwaalirA! :   || 
;
puuwuwE nIwaitE - taawiyai 
ii raadha ; karigipOwaalirA!: 
udaya rawi niiwaitE 
kAmtirEKaga nEnu karigi pOwaalirA!   || 
;
jaabili niiwaite - 
teli wennelaga maari, 
       karigipOwaalirA! ; 
ruupamE neewaite Atmayai, 
I rAdha karigipOwaalirA! :   ||
;
▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼ ▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼  ▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼

[ పేజీ 77 ; పాట 72  శ్రీ కృష్ణ గీతాలు   ; లయ రీతి ;- ] 

ఇంద్రజాలములే కదా!

బృందావనమ్ముల , 
   భాండీర తోటల ; 
     చందన కాననం ;  
  నందన వనమ్ముల తిరిగేటి; 
ఆ ముద్దు చరణారవిందములు 
      ఎవ్వారివో! అవి ఎవరివో! :   ||
;
చందనోద్యానముల, కుంద, 
మదయంతి పొదలందు ; 
నడయాడు పాదములు - 
      ఎవ్వారివో! అవి ఎవరివో! :   || 
పొగడ, పున్నాగల 
         మాలికలు గళమందు; 
నిరతమూ సవరించు 
       కరకమలద్వయము 
      ఎవ్వారివో! అవి ఎవరివో! :   ||
;
ఇంకెవరివో! కావు ;
లాస తాండవమూర్తి ;
పద పద్మముల 
  జాలములు అవి కదా!                 
నటనా వసంతుని  
      హస్త కమలమ్ముల 
          జాలమ్ములే కదా!
       ఇంద్రజాలమ్ములే కదా!;  ||
;
========================;  
;
              imdrajaalamulE kadA! ;-
;
bRmdaawanammula , 
BAmDIra tOTala ; 
chamdana kaananam ; 
namdana wanammula tirigETi; 
aa muddu charaNArawimdamulu 
   ewwaariwO! awi ewariwO!:   ||
;
chamdanOdyaanamula, kumda, 
madayamti podalamdu ; 
naDayaaDu paadamulu - 
   ewwaariwO! awi ewariwO!:   ||
;
pogaDa, punnaagala 
maalikalu gaLamamdu ; 
niratamuu sawarimchu 
kara kamala dwayamu ;
   ewwaariwO! awi ewariwO!:   ||  
;
imkewariwO! kaawu ;
naTanaa wasamtuni  hasta kamalammula 
jaalammulu awi kadA!
imdrajaalammulE kadA!;  ||
;
[ కొత్త సాంగు ]

చివురు వ్రేళ్ళు

చివురు వ్రేళుల నొదుగు 
చిరు మురళినైన కాలేదు నేను ; 
నీ ముంగురులందు ఒదిగి 
ఉన్న పింఛమైనా కాలేను నేను :    || 
;
కాను, హరి మేనున అంటి ఉన్న 
'హరిచందనమ్మైన' నేను ; 
హరిమధ్యమును చుట్టి ఉన్న 
శృంఖలమ్మైనా కాను నేను :    || 

పీతాంబరధారి 
చేల చెరగైనా కాకపోతి ; 
పద పద్మముల వాలు ; 
మణి నూపురమ్మైన కాలేదు నేను  :    || 
;
మెడను చుట్టి ఉన్న 
పూల దండనైన కాలేదు నేను ; 
కాను కైదండను కౌగిలించి 
యున్న కేయూరమైన ; 
మదన గోపాలుని కొసగెడు 
తోమాలనైన కాను నేను   :    ||  
;
సందె గోపాలుని కాలిగోటి పైన ; 
తలవాల్చ నోచిన ; 
గడ్డి పూవునైన కాలేక పోతిని ;  || 

==================;
;
         chiwuru wrELLu
;
chiwuru wrELula nodugu 
chiru muraLinaina kAlEdu nEnu ; 
nii mumgurulamdu odigi unna 
pimCamainaa kaalEnu nEnu :    || 
;
kaanu, hari mEnuna amTi unna 
'harichamdanammaina ' nEnu ; 
harimadhyamunu chuTTi unna 
SRKalammainaa kAnu nEnu :    || 
;
piitaambaradhaari 
chEla cheragainaa kaakapOti ; 
padapadmamula waalu ; 
maNi nUpurammaina kAlEdu nEnu  :    || 
;
meDanu chuTTi unna 
pUla damDanaina kaalEdu nEnu 
kaanu kaidamDanu 
kaugilimchi yunna kEyuuramaina ; 
madana gOpAluni kosageDu 
tOmAlanaina kAnu nEnu :  
;
samde gOpaaluni kaaligOTi paina ;
talawaalcha nOchina ; 
gaDDi pUwunaina kaalEka pOtini ;  ||  

****************************
[  పేజీ - 73 ; శ్రీక్రృష్ణ గీతాలు 68  ]

గానసుధలు

వేయి నోళ్ళ కొనియాడుదును ; 
నాదు - డెందమునే నిండియున్న వాని రూపమును! :   || 
;
నుదుటను మెరయును కస్తూరి తిలకము ; 
నీలి కురులలో మయూర పింఛము ; 
మృగ, మయూరములు మున్ను తామెంత ; 
తపమున కన్నయ సన్నిధి పొందినవో! :   || 
;
మోవి చివురున అల్లదె వేణువు ; 
వేణువు పయిన చివురు వేళ్ళు ; 
ముందు జన్మమున 'మురళి ' తానెంత ; 
పుణ్య భాగ్యమును పొంది యుండెనో :   || 
;
గళమున ఆడెడు పూవులదండలు ; 
ముద్దిడు తనువున అలదిన గంధము ; 
నందనందనుని కమ్మని తావుల ; 
కౌగిళులొసగిన పూర్వ సుకృత మెంతటిదో!:   || : 
;
====================================;
;
              gaana sudhalu ;-
;
wEyi nOLLa koniyaaDudunu ; 
naadu - DemdamunE nimDiyunna wAni rUpamunu! :   || 
;
nuduTanu merayunu kastuuri tilakamu ; 
niili kurulalO mayuura pimCamu ; 
mRga, mayUramulu munnu taamemta ; 
tapamuna kannaya sannidhi pomdinawO! :   || 
;
mOwi chiwuruna allade wENuwu ; 
wENuwu payina chiwuru wELLu ; 
mumdu janmamuna 'muraLi 
' taanemta ; puNya BAgyamunu pomdi yumDenO :   || 
;
gaLamuna aaDeDu puuwuladmDalu 
muddiDu tanuwuna aladina gamdhamu ; 
namdanamdanuni kammani taawula ; 
kaugiLulosagina puurwa sukRta memtaTidO!:   ||
;
[ SriikrRshNa geetaalu  67 pEjii 72 ] ; [ శ్రీక్రృష్ణ గీతాలు 67 పేజీ 72 ]

సోగ కన్నులు

నీ గానములో రాగమునై  ; 
నాట్యములో లయ ధృతినై ; 
లీనమౌదురా, రాసవిహారీ! రమణీయమూర్తీ! :     || 
;
 అధరముపై నగవునై ; 
చిరు నగవులోని చలువనై ; 
నీదు మందహాములకు ; 
"మందహాసమునై"* వెలసి యుందురా! :     || 
;
వేణువుపై వ్రేలునై : 
చివురు వ్రేలులోని చెలువమై : 
నీదు సోగ కన్నుదోయి : 
కాటుక కోటగ మారి నిలిచిపోదురా! :     ||   
;
@@@@@@@ 
*"మందహాసము"  = 
పూజ గదిలో భగవంతుని ఆసనము / 
సింహాసనము ; 
;
============================,
;
                  sOga kannulu ;- 
;
nee gaanamulO raagamunai ;
nATyamulO laya dhRtinai ; 
leenamauduraa, 
raasawihaaree! ramaNIyamuurtI! :     || 
;
adharamupai nagawunai ; 
chiru nagawulOni chaluwanai ; 
needu mamdahaamulaku ; 
"mamdahAsamunai"* welasi yumduraa! :     || 
;
wENuwupai wrElunai : 
chiwuru wrElulOni cheluwamai : 
nIdu sOga kannudOyi : 
kATuka kOTaga mAri nilichipOdurA! :     || 
;
  [ పాట  69 ; బుక్ పేజీ 74  , శ్రీకృష్ణగీతాలు ]