Tuesday, April 25, 2017

పాల సంద్రముకు సాటి

యమునా తీర సైకతము ; 
క్షీర సంద్రముకు సమము కదా ; ||
;
గోపీ వలయం ; రాసక్రీడల రమ్యం ; 
రమణీ మణుల చిత్ర విచిత్ర ఖేలనము ;
మణి హారం - యమునకు రమణీయం ; ||
;
నడుమను ఉన్నది ఎవరమ్మా!? ;;
ఆ నడుమను ఉన్నది ఎవరమ్మా!?
నీలి మరకతము తెగ మెరసేను ; !? ;
ఇంకెవరమ్మా, చెప్పు 
యశోద గారాల పట్టి ; 

పాము చుట్టల పవళింపు సేవల[ nu+am] ;
నందుకొనేటి మహరాజు ; నీరదశ్యాముడు ; 
నంద నందనుడు ; ముద్దుల క్రిష్ణుడు ; 
ఈయనె అమ్మా! జున్ను ప్రసాదము ఈయమ్మా! : ||

; ==================;

yamunaa teera saikatam ; 
ksheeraabdhiki samamu kadaa ;  ;
gOpee walayam ; raasakreeDala ramyam ; 
ramaNI maNula citra wicitra KElanamu ;
maNi haaram yamunaku ramaNIyam ;   ||
;
naDumanu unnadi ewarammA!? ;;
aa naDumanu unnadi ewarammA!?
neeli marakatamu tega merasEnu ; !? ; 

imkewarammaa, ceppu 
yaSOda gaaraala paTTi ; 
paamu cuTTala pawaLimpu sEwala ;
namdukonETi maharaaju ; neeradaSyAmuDu ; 
namda namdanuDu ;muddula krishNuDu ;
Iyane ammaa! junnu prasaadamu IyammA! :  ||   

ధగ ధగ శీతల చంద్రికలు

తళ తళ లాడే పింఛములు ; 
పింఛాలెన్నో,
జమ చేసినది మా రాధమ్మ ; 
వన మయూరితో :  ||
;
ధగ ధగ శీతల చంద్రికలతోటి ; 
           మేలమాడుతూ : 
శీతవెన్నెలను 
  తన కన్నుల భరిణల ; 
      నతి నిపుణతగా - 
        జమ చేసినది మా రాధమ్మ ;   ||
;
మిల మిల జాబిలి నొడిసి పట్టుకుని ;                              
          తన దోసిలిలో ; 
పదిల పరచినది నీ కోసం ;
'ఇదిగో, క్రిష్ణా! వెన్న ముద్ద ' అని 
నీకు చూపుతూ ; పిలుస్తున్నది కద,             
        భలే  కదా - తన నైపుణ్యాలు ; 
చూడవోయి ఇటు ; నవనీత చోరుడా! ;  || 
;
==========================;
;
taLa taLa lADE pimCamulu ; 
pimCAlennO : 
jama cEsinadi maa raadhamma ; 
wana mayuuritO :  ||
;
dhaga dhaga SItala camdrikalatOTi ; 
mElamADutuu : 
wenniyalanu tana kannula bhariNala ; 
nati nipuNatagaa - 
jama cEsinadi maa raadhamma ;   ||
;
mila mila jaabili noDisi paTTukuni ; 
tana dOsililO ; 
padila paracinadi nee kOsam ;
'idigO, krishNA! wenna mudda 
'ani neeku cuuputuu ; 
pilustunnadi kada, BalE kadaa - 

tana naipuNyaalu ; 
cuuDawOyi iTu ; 
nawaneeta cOruDA! ;  || 

గిల్లికజ్జాలు, వైరాలు

రాధ ;-
గిల్లికజ్జాలు, వైరాలు పెట్టుకుని, 
అల్లరిగా ఎక్కడనో దాగున్నాడు , 
గోవిందుడు , మన గోపాల కృష్ణుడు : ||

ఈ రాధకు చూపవమ్మ 
కాస్త కరుణ చూపి, శిఖి పింఛధారిని చూపవమ్మ ; 
వన మయూరి, ఓ కేకీ! నా జీవన కాంతీ! : || 
;
నెమలి జవాబు ;- 
కనుగొన్నాను, వానిని నే కలుసుకున్నాను ; 
వాని జాడలను నీకు చెప్పమంటావా!? 
ఇపుడే నను చెప్పమంటావా!? ; || 
;
రాధ ;- అవశ్యం . సత్వరం . 
;
నెమిలి ;- 
తుంటరి కన్నయ్య ఆనవాళ్ళను ఇవ్వాలంటే ; 
నీకు - ఇవ్వాలంటే - 
పరిదానం, లంచము - ముట్టజెప్పాలి , 
నాకు ముట్టజెప్పాలి , 
గొప్ప దక్షిణలను నాకు - 
నసగకుండ భక్తితోటి - ఇవ్వవలెను, సరేనా!?!
;
రాధ ;- ఏమి కాన్క లివ్వాలో చప్పున చెప్పు!
వన మయూరి ;- 
నా ఈకలు, పింఛాలను - 
పరికరించవలె [tools] నీవు ; 
నెమలీకల తూలికలతో - తిలకములు దిద్దాలి ; 
క్రిష్ణమ్మకి కస్తూరి తిలకములను దిద్దాలి ; 
దిష్ఠి చుక్క అద్దాలి - నా పింఛముతో!
వాని మేను పయిన ; వన్నె బొమ్మలను వేయాలి , 
మకర పత్ర చిత్రలేఖనములను వ్రాయాలి అగణితముగ ; ||
;
రాధ ;- నీ షరతులన్ని తప్పక ; 
నెరవేరుస్తానమ్మా ఓ వయ్యారీ శిఖండమా! 
వైళమె వాని గురుతులను విప్పి చెప్పవమ్మ : || 
;
మయూరి ;-
మిలమిలలాడే నా పింఛాలెన్నిటినో : దారంట వేసాను ; 
కొండ గురుతులు, అవి నీకు దిక్సూచినులు ; 
నెమలీకల శోభలతో - తళ తళ లాడేస్తున్నది , ఆ బాటంతా ; 
ఈ దారిని పట్టుకుని, చకచక నువు నడిస్తేను - 
నీల మేఘ శ్యాముని, మురళీ మోహనుని - 
చిటికెలోన ఇట్టె నువ్వు చేరుతావు బేల రాధికా! 
చేరువ ఔతావు మదన గోపాలుని దివ్య సన్నిధిని ; || 
;
;- గీత రూపకం ;  
===================================;
;
=====================;  
gillikajjaalu, wairaalu peTTukuni, 
allarigaa ekkaDanO dAgunnaaDu , 
gOwimduDu , mana gOpAla kRshNuDu :  ||

 + kaasta karuNa cuupi, cuupawamma ; 

SiKi pimCadhArini O wana kEkI! naa jeewana kaamtee! :  || 

nemali jawaabu ;- 

kanugonnaanu , waanini nE kalusukunnaanu ; 
waani jADalanu neeku ceppamamTAwA!? 
ipuDE nanu ceppamamTAwA!? ; ||
raadha ;- awaSyam . satwaram . 

nemili ;-  tumTari kannayya aanawaaLLanu neeku - 


iwwAlamTE - paridaanam, 

lamcamu - muTTajeppaali ,  
goppa dakshiNalanu naaku - 
nasagakumDa bhaktitOTi iwwawalenu, sarEnA!?! ;
raadha ;- Emi kaan ka liwwaalO cappuna ceppu!

wana mayuuri ;- 

naa iikalu, pimCAlanu - parikarimcawale neewu ; 

nemaliikala tuulikalatO - 

tilakamulu diddaali ; kastuuri tilakamulanu diddaali  ; 
dishThi cukka addaali - naa pimCamutO!
waani mEnu payina ; 
wanne bommalanu wEyaali , 
makara patra citralEKanamulanu 
wraayaali agaNitamuga ; || 

raadha ;- nee sharatulanni tappaka ; 

nerawErustaanammA O wayyaarii SiKamDamA! 
waiLame waani gurutulanu wippi ceppawamma :  ||  

milamilalaaDE nA pimCaalenniTinO : 

daaramTa wEsaanu ; komDa gurutulu ; 
awi neeku diksuucinulu ; 
nemaleekala SOBalatO - 
taLa taLa lADEstunnadi , 
aa baaTamtaa ; 
ii daarini paTTukuni, 
cakacaka nuwu naDistEnu - 
neela mEGa Syaamuni, 
muraLI mOhanuni - 
ciTikelOna iTTe nuwwu cErutaawu 
bEla raadha ; cEruwa autaawu 

madana gOpaaluni diwya sannidhini ;  ||
;
రాధా మనోహర ;  यशोदा कृष्ण ;-

Wednesday, April 12, 2017

కారడవిని అడుగుల జాడలు

రఘు వంశమణి తేజులు 
ఆ మువ్వురివి నడకలు
మార్పులకు నాంది మువ్వల్లు ;  ||
;
ఆ అడుగుల జాడలు 
పరచిన ప్రతి చోట ;           
అడవి పచ్చందనాలు ; 
ఆ మువ్వురూ కలిసి ; అడుగడుగు పద్మాలు ; అడవి పచ్చందనాలు ;   || 
;
లక్ష్మణ సోదరుడు ; 
లభియించె రాములకు ; 
ఎనలేని ప్రేమ ఆ తమ్ముని పైన ; ||
;
సీతమ్మ సరి జోడు ; 
నడిచారు కారడవిలోన ;
వారి అడుగుల జాడలు 
పరచిన ప్రతి చోట ;           
అడవి పచ్చందనాలు ;  || 
;
దండకాణ్యాలు; 
     ప్రకృతీ మాతకు మురిపాల దండలు ;           
రామయ్య అడుగులకు మొక్కులు ముడుపులు ; 
చెప్పవలెనా ఏమి, వెయ్యొక్క అందాలు! :  ||  
;
;************************************;
; -   రామనిధి  ;
'
 అఖిలవనిత - posts 1010 ;

రాధామణి హైరానా

గోవింద మాధవునికి - స్వాగతాలు పలుకుదాము ; 
పదండి, ఆ నది కాళిందీ ఒడ్డు వైపు ; 
అని తొందరతో హైరానా పడుతున్నది పడతి రాధిక ;  || 
;
గిరిని మోసి అలిసినాడు గోవిందుడు ; 
గోవర్ధన గిరినెత్తి, కొన గోటను మోసి మోసి ; 
కడు బడలికతో డస్సినాడు 
మా ముకుంద మురళీధరుడు :  | | 
;
రేపల్లెను కాపాడెను ; 
అతను - లోక శ్రేయస్సుకు కవచము ;
అటూ ఇటూ పరుగులిడుతు ; 
పనులు బెత్తాయిస్తూ తిరుగును రాధామణి ;  ||
;
సన్నాయి మేళాలు, బాజా బజంత్రీలు , 
తాషామరప్పాలు - మిన్నంటే ఘోషలు ; 
శృతి సరిగా చూసుకొనండని ; 
పురమాయిస్తున్నది, 
విధులు పనులు అందరికీ , రమణి రాధిక ;  || 
;
వేణు గాన లోలుని సన్నిధిలోన ; 
వాద్యాలు, సంగీతం - 
లయ నెపుడూ తప్పవులే, 
తెలుసుకోవమ్మా, ఓ రాధమ్మా! || 

పాల చిందులకు సంగీతం

మధురానగరిలొ – 
నగరికి వెడలితి వనితామణులు ;
లలనల నడుముల పాలకుండలు ;  
పెరుగు, తక్రం, పాల చిందులు ; 
పాల తొణుకుల సవ్వడులన్నియు ; 
సరిగమ పదని – సప్త స్వరముల  
          సుభగత్వం వింతగ వింతలు ; 
            వంతులు వంతులు – భళీ భళీ! :  || 
;
క్షీరాంబుధిని కాపురముండి , 
వసుధకు విచ్చేసిన వాడు ; 
మునుపు విష్ణువు ఓయమ్మా! 
పాల కడలి వాసునికి ;
    పాలు అన్నచో ఎంతో ప్రీతి
        సహజమే  ఓయమ్మా! ;     ||   
;
పల్లె పడుచుల శిరసున మోసే –
దుత్తల పాలకు సంగీతమును నేర్పిస్తున్నది ; 
క్రిష్ణ మురళీ రవళి ; అందులకే కద ఓ యమ్మా! 
అది పూర్వ జన్మ స్నేహ బంధముల 
      కలబోతల  ఫలితం- తెలియగ, ఓ యమ్మా!  || 

అన్నానా, అనుకున్నానా !?

అన్నానా, అనుకున్నానా, 
రూపము లేని గాలికి - 
   చక్కని రాగ స్వరూపము 
         ఏర్పడుననుచూ ;  ||
;
తోపులొ ఎండిన పుల్ల దొరికెనట ; 
అది, మురళిగ ఆకృతి దాల్చెనట ;  
వెదురుకె అంతటి భాగ్యాలు ;
వేణుమాధవా! 
నీ పల్లవాంగుళుల -  పిల్లంగ్రోవిగ -
    నను చేయుదువనుకొన్నానా..... ;... ||
;
నీ పల్లవాంగుళుల పిల్లనగ్రోవిగ - 
నన్ను చేయుదువనుకొన్నానా, వేణు వినోదీ!
మరీ ఇంత కాపీనము నీకు ;
రాధిక పట్ల, భళి భళి, 
శీతకన్నును వేసినావులే!
;
పన్నగశయనా! మాయ నిద్దురను నటియిస్తావు ;
రాధ పట్టుదల నీవెరుగనిదా,
నీ వంశీ రాగము తానౌతుంది ;
తప్పదు, తప్పక - 
    ఇదియే ఎరుక!
       ఇది నీకెరుక!   ;  ||
;
;========================== =;
;
annaanaa, anukunnaanaa, 
ruupamu lEni gaaliki - 
cakkani raaga swaruupamu 
             ErpaDunanucuu ;  ||
;
tOpulo emDina pulla dorikenaTa ; 
adi, muraLiga aakRti daalcenaTa ;  ||  
;
weduruke amtaTi bhaagyaalu ;
wENumaadhawA! 
      nee pallawaamguLula
pillamgrOwiga - 
     nanu cEyuduwanukonnaanaa,
maree imta kaapiinamu niiku ;
raadhika paTla ; bhaLi bhaLi, 
SItakannu wEsinaawulE!
pannagaSayanA! 
       maaya nidduranu naTiyistaawu ;
raadha paTTudala neeweruganidaa,
nee wamSI raagamu taanautumdi ;
tappadu, tappaka - idiyE eruka!
idi neekeruka!   ;  ||
;

Tuesday, March 7, 2017

మేలైన బాట

చేమంతి, గులాబీ, మల్లిక ; 
వసుధ ఆయె నేడు 
  అందాలకు వేదిక. 

మోదమ్ములకు వసుంధర. 
వేసెను ఆమోద ముద్ర ; 
ప్రసూనముల వికాసములు. 
ప్రకృతి సంతోష ఘంటిక. 

గాలి స్వచ్ఛతకు బాసట. 
చిరుగాలి జీవులకు ఊరట ; 
పరిమళాల మేళాలతొ ;
జగమంతా కళ కళ

శాంతి,సంతోషములకు
తలమానికము తరువులు .
పచ్చ దనములు సదా
విలసిల్ల వలెను “ ఇల”పైన
సకల లోక శ్రేయస్సు బాట – కిదే
ఇదే మంచి మాట ;  
సదా ఇదే మేలు బాట  
&

జాబిల్లి బాల పత్రిక గీతాలు 
 April 6, 2010   2 Comments
రచన : కాదంబరి పిదూరి   చేమంతి, గులాబీ, మల్లిక 

ఇందుబింబ, సినీవాలి

చందమామ, చందమామ! 
ఎల్లరికీ మేనమామ ;

శశిధరుడు , తారాపతి ;
ఇందుబింబము,
ఇంకా ......... 
రాకేందుడు, సినీవాలి .... 
ఇన్ని పేర్లు నీకున్నవి ;    ||  
ఈశుని సిగలోన  
ఇంచక్కా- 
దూరినట్టి మేటివి!; 

ఐనా - 
ఇసుమంత గీర లేని వాడివిలే!! :  
;
రాత్రి అంటే భయం, fear ;
అమావాస్య కారు నలుపు ;
అందరికీ భీతి గొలుపు ;  ||
;
చిమ్మచీకటి ఐనా ; 
చల్లనైన వెన్నెలను ; 
వరముగా ఇస్తావు ;  ||                                                                              ;
కటిక చీకటి పైన ; 
అలుక పూనవు నీవు ;
నిశి రేయికి శీతలమౌ
జ్యోత్స్నలను ఒసగుతావు;  || 

=====================;

కవిత - 4 
camdamaama, camdamaama! 
ellarikee mEnamaama ;

SaSidharuDu , taaraapati ;
indubimbami,
inkaa ... rakendudu, sineewaali ;
inni perlu neekunnawi ;  ||
;
ISuni sigalO imcakkaa
duurinaTTi mETiwi!;
ainaa isumamta geera lEni wADiwi! :  ||

raatri amTE Bayam, #fear #;
amaawaasya kaaru nalupu ;
amdarikii bheeti golupu ;  ||
cimmaceekaTi ainaa ; 
callanaina wennelanu ; 
waramugaa istaawu ;  ||

kaTika ceekaTi paina ; 
aluka puunawu neewu ;
niSi rEyiki SItalamau

jyOtsnalanu osagutaawu;  || 
;
 జాబిల్లి బాల పత్రిక గీతాలు ;-  
పిల్లల పాటలు - writers ; LINK ;-

జాబిల్లి భరోసా

నెలవంకా! నీ వెన్నెల నవ్వులను ;
భరోసాగ ఇస్తూనే ఉన్నావు ; 
అందుకే జాబిల్లీ!
ఎల్లపుడూ నీకు మా ఎనలేని ప్రశంసలు ;
ఆబాలగోపాలం కీర్తించును నిను సదా!
చల్లనీ వేళలకు నీవేగా భరోసా ;  ||
;
-  కవిత - 3 
====================;

kawita - 3 ;-

nelawamkaa! nee wennela nawwulanu ;
bharOsaaga istuunE unnaawu ; 
amdukE jaabillI!
ellapuDU neeku maa enalEni praSamsalu ;
aabaalagOpaalam keertimcunu ninu sadA!
callanee wELalaku neewEgaa bharOsaa ;  ||

*********************;
బతుకమ్మ దీవెనలు ;-  
     actober 29, 2010   3 Comments ;- రచన; Anil Piduri 
ఇంతులూ, పిల్లలూ, ముద్దరాళ్ళు బంగారు కలశాల – 
భమిడి పళ్ళాలలో బతుకమ్మ పూ మేడలను కట్టి తెచ్చేరు 
దసరాకు సంబరం పిలుపు పేరంటం
;
మేలైన బాట ;-  April 6, 2010   2 Comments ;- 
రచన : కాదంబరి పిదూరి ;-
చేమంతి, గులాబీ, మల్లిక 
వసుధ ఆయె నేడు 
అందాలకు వేదిక 
మోదమ్ములకు వసుంధర 
వేసెను ఆమోద ముద్ర;
&
Labels: జాబిల్లి, బాల కవితా గీతములు, మా రచనల పట్టిక ;-
 జాబిల్లి బాల పత్రిక గీతాలు ;-  

రత్నమణి crescent

పున్నమి జాబిల్లీ! 
పదహారు కళలతోటి ;
నీ తీరు, ఆశ్చర్య సంభ్రమమే!  ||
నటరాజు సిగపాయల ;
మెరయు రత్న మణివి నీవు ;  ||
నెలవంక దివ్వెవై ; 
బహు ముచ్చట గొలుపుతావు ;  ||

========================; 
కవిత -  2
punnami jaabillii! 
padahaaru kaLalatOTi ;
nee teeru, aaScarya sambhramamE!  ||
naTaraaju sigapaayala ;
merayu / rustuunna ratna maNiwi neewu ;  ||
nelawamka diwwewai ; 
bahu muccaTa goluputaawu ;  ||
;
************************************:
]] చిటికెల పందిరి
 September 25, 2009 ;- రచన ; కుసుమ కుమారి 
చిటి చిటి జాబిలి చిటికెలు వేసెను 
చుక్కలు వచ్చి,నింగిని చేరెను 
నీలాంబరము తారల కొలువయె! 
జాబిలి వెన్నెల చప్పట్లు చరిచెను నక్షత్రాలు
&
]] బుర్రు బురు పిట్ట
 September 12, 2009  ; రచన: అనిల్ కుమార్ పిదురి ;
బుర్రు బురు పిట్ట తుర్రు తుర్రు పిట్ట ;
“నీ-ముక్కు సొత్త”అంటే గుర్రు గుర్రు కోపం. 
చర్రు చరున వ్రాలి గింజ,విత్తులేరి రివ్వు ;
] జారు! జారు!జల పాతాలు !
 September 13, 2009   4 Comments
రచన;కాదంబరి జారు! జారు!జల పాతాలు ! 
ఎత్తిపోతల జల పాతాలు : 
వంశ ధార నది, పంచ ధారల, 
కుంతల వాటర్ ఫాల్సు, ఓహో! 
జారే జారే జల పాతాలలొ
;
చిటికెల పందిరి : LINK ;- లింక్ :-
జాబిల్లి బాల పత్రిక గీతాలు ;- 2, 3 ;
;

కమ్మ కమ్మని విందు

చిలకమ్మ చిర్రు బుర్రు లాడింది
సితా కోక చిలకమ్మ రుస రుసలు
కస్సు బుస్సు మంటోంది గొరవంక
విస విసా వచ్చింది వన మయూరం

నేస్తాల చిట పటలు మాన్పి వేయంగా
యోచనలు చేసాయి గబ్బిలాయి, గుడ్ల గూబ;

“ అడవిలోని దోస్తులను అన్నిటినీ
విందుకు రమ్మని” పిలిచాయి.

“వివాహ భోజనంబు – వింతైన వంటకంబు “
ప్రిపరేషనులలోన తలమునకలు అయ్యాయి.

ఇది చూస్తూ గుర్రు గుర్రు మన్నది గుంట నక్క ,
అది బహు జిత్తుల మారి.
గుట్టు చప్పుడవకుండా 
నక్కి నక్కి వచ్చింది నక్కమ్మ,
అంతేనా!?
గుప్పెడు ఉప్పు క్షీరంలో 
గభాలున గుమ్మరించి
ఉప్పు చప్పుడవకుండా 
జారుకుంది చల్లగా!

పాలు కాస్త విరిగిపోయె!
చెవుల పిల్లి కుందేలు
“బెంబేలు పడకండ”న్నది;
క్షీరాన్ని వడ కట్టింది,
ఉడుత సాయమవ్వగా
పన్నీరు, రసగుల్లాలను
చిటికెలోన రెడీ ఆయె !
వన భోజనమ్ములొహో!
వన జంతు, పక్షి, కీటకమ్ములు
ఖుషి ఖుషిగా కానుకలిచ్చి
షడ్రుచుల విందు నారగించి
“బ్రేవ్!”మంటూ త్రేన్‌చాయి;

గుడ్ల గూబ, గబ్బిలములు
అందుకొనెను అందరి మన్ననలు, అభినందనలు.
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$;

ద్రావిడ భాషా వర్గానికి చెందినది “ఆంధ్ర భాష”. 
శబ్దాలను, సవ్వడులను రెండు సార్లు ( ద్విరుక్తి ) పలకడము 
తెలుగు మాటలకు ఒక అందము చేకూరుతున్నది.
గుస గుసలాడుట, కిల కిలా నవ్వుట, 
మిస మిస కాంతులు ……. 
ఇలాంటివి అన్న మాట.
బాల బాలికలారా! 
ఇలాంటి మరిన్ని సరదా సరదా పదాలను – 
సరదాగా ప్రయత్నించి సాధించండి , చూద్దాం!!!!!!
  
( writer : P. kadambari ) ;

*******************************************:

]] కమ్మ కమ్మని విందు ;-  March 27, 2010   
రచన : కాందబరి పిదూరి ;-
చిలకమ్మ చిర్రు బుర్రు లాడింది 
సితా కోక చిలకమ్మ రుస రుసలు 
కస్సు బుస్సు మంటోంది 
గొరవంక విస విసా వచ్చింది
]] పండు లాంటి పండుగ దీపావళి ;-   March 11, 2010   ;-
రచన : అనిల్ కుమార్ పిదూరి 
దివ్య దివ్య దీపావళి 
ప్రతి సారీ ఈ పండుగ “హుషార్ పండు” నవ్యమే! 
నవ నవీన పర్వమే! || – 
]] పక్షుల పలుకులు ;-           October 12, 2009 ;- 
“మాటలు అంటే   
మానవులకు మాత్రమె సొంతం”అంటే ఎట్లాగ? 
మైనా పిట్టల ఈల 
పాటలను, రామ చిలుకల ;
[ మా రచనల పట్టిక, జాబిల్లి, బాల కవితా గీతములు, గీత రూపకము ] 
&
jabilli 

జాబిల్లి బాల పత్రిక గీతాలు - 1