Sunday, October 29, 2017

పాల వెన్నెలకు అద్దిన రంగులు

జంటల లీలలు ; జాబిలి కంటను పడినాయి ; 
మింటను, జాబిల్లి కంటను - పడనే పడినాయి ;   || 
;
రజనీనాధుని కంటను పడనే పడినాయి ;   
రేరాజు కిలకిలా  ; రాకా చంద్రుడేల నవ్వుచుండె ; 
జాబిల్లి కంట పడిన మధు దృశ్యం - అది ఏమై ఉండును!???  ; 
;
కాముని పున్నమి రంగుల హేలల ;
పాల వెన్నెలకు అద్దుతు అతివలు ;
రాసక్రీడల హంగుల మేళా ;   || 
వనితల వలువలు వన్నెల చందము ;
చంద్రుని తెల్లని వెన్నెల సైతం ;
వర్ణభరితము ఆయెనులే ; 
మేలిముసుగుల అన్ని రంగులకు - 
దోబూచాటలు చాలా చాలా ; 
;
"చాలంటే అది ఒప్పదులే!
చాలని తనమే మేలిమి కళయై ;
చంద్రకళలకు సోయగమద్ది ;
మది మది నెమ్మది - రంగవల్లియై ;   || 
;
=========================;
;
jamTala leelalu jaabili kamTanu paDinaayi ; 
mimTanu - jaabilli kamTanu paDanE paDinaayi ; ||
;
rajaneenaadhuni kamTanu paDanE paDinaayi ;   
rEraaju kilakilaa ; raakaa camdruDEla nawwucumDe ;  
jaabilli kamTa paDina madhu dRSyam - adi Emai umDunu????? ; 
;
kaamuni punnami ramgula hEla ;
paala wennelalaku addutu atiwalu ;
raasakreeDala hamgula mELA :  ||
wanitala waluwalu wannela camdamu ;
camdruni tellani wennela saitam ;
warNabharitamu aayenulE ; 
mElimusugula anni ramgulaku - 
dObUcATalu caalaa caalaa ; 
;
"caalamTE adi oppadulE!
caalani tanamE mElimi kaLayai ;
camdrakaLalaku sOyagamaddi ;
madi madi nemmadi - ramgawalliyai ; ||
;

పూస వెన్న కిటుకులు భలే భలే

నవనీత చోరుని పట్టుకుంటిమి ; 
ఒడుపుగాను, నేర్పుగాను పట్టేసాము  ;  ||
;
ఇంద్రనీల ఛాయ వాని దేహము పయి ;
చాల పాల తుంపరలు - 
వెన్న తుప్పరల ముత్యాల సిరులు ; 
దొంగ ఆనవాలు ఇట్టె ;
పట్టించి ఇచ్చేను గదా ;  ||
;
మౌక్తిక హారముల సొబగు భలే భలే ; 
పూస వెన్న కిటుకులు భలే భలే ;
తెలి ముత్యపు దండల - కోటి చంద్రికల ధవళిమ ;
ఇల కెపుడును పున్నమ ;
శీతలాహ్లాదముల నిత్య పున్నమ  ;  ||
;
======================;
;
indra neela CAya waani payi ;
caala paala tumparalu - 
wenna tupparala mutyaala sirulu ; 
domga aanawaalu iTTe ;
paTTimci iccEnu gadaa ;  ||
;
mauktika haaraముla sobagu BalE BalE ; 
puusa wenna kiTukulu BalE BalE ;
teli mutyapu damDala kOTi camdrikala dhawaLima ;
ila kepuDunu punnama ;
Siitalaahlaadamula nitya punnama  ;  ||
;

జరుగుబాటు ఉంటే చలామణీ

పదే పదే అలుగుటలో ఆరితేరె రాధమ్మ ;
అలకనంద కోపమును తీర్చును గోవిందుడు ; 
;
పదే పదే అలుగుటలో ఆరితేరె రాధమ్మ ; 
జరుగుబాటు ఉంటే ఆజ్ఞలు, ఆదేశాలు ; 
ఛప్పన్నారు దేశాలలోన చలామణీ ఔతాయి ; 
అని తెలిసెను మనకు నేడు ;
అంతేలే, అది అంతేలే :  || 
;
చెలి చూపులలోన ; 
కాయును ఎర్రని పగడాలు ; ; 
ఎర్రెర్రని పగడాలు ; 
కోపాలు, కినుకలు, అలుకలును ;
ఇంతటి విలువైనవి ; 
|| అని తెలిసెను మనకు నేడు ;
అంతేలే, అది అంతేలే || 
;
తన నిరసనలు అమూల్యాలు ; 
క్రిష్ణయ్యకు తెలుసెపుడో ; 
అతివ రాధ అతిశయం - ఎంతో ముద్దు ; 
అనునయాల విద్యలలో 
నిపుణుడు, మన గోవిందుడు ;
||అని తెలిసెను మనకు నేడు ;
అంతేలే, అది అంతేలే! || 
;
అకారణం కోపం కోమలి రాధమ్మది ; 
ఆ అభినయము,  అనునయము ; 
ఈ అభినయము, ఈ అనునయము ; 
రసజ్ఞతా ప్రబంధము ;  ; 
కావ్య జగతికి  ఆలంబనము, ఆలవాలము ; 
|| అని తెలిసెను మనకు నేడు ;
అంతేలే, అది అంతేలే || 
;
======================;
;
padE padE aluguTalO aaritEre raadhamma ; 
alakanamda kOpam ; teercunu gOwimduDu ;  ||
;
padE padE aluguTalO aaritEre raadhamma ; 
jarugubATu umTE ;aaj~nalu, aadESAlu ; 
Cappannaaru dESAlalOna calAmaNI autAyi kadaa : 
ani telisenu manaku nEDu 
amtElE, adi amtElE :  ||

;
celi cuupulalOna ; kaayunu errani pagaDAlu ; ; 

errerrani pagaDAlu ; 
kOpaalu kinukalu, alukalunu ; + 

imtaTi  wiluwainawi ; 
||ani telisenu manaku nEDu ;
amtElE, adi amtElE ||
;
tana nirasanalu amuulyaalu ; 
krishNayyaku telusepuDO ; 
atiwa raadha atiSayam - emtO muddu ; 
anunayaala widyalalO 
nipuNuDu - mana gOwimduDu ;
|ani telisenu manaku nEDu ;
amtElE, adi amtElE || 
;
akaaraNam kOpam kOmali raadhammadi ; 
aa abhinayamu, aa anunayam ;
ee abhinayamu, ee anunayamu ; 
rasaj~nataa prabamdhamu ;
 ;
kaawya jagatiki  ;
aalambanamu, aalawaalamu ;
||ani telisenu manaku nEDu ;
amtElE, adi amtElE ||
;

రాధ మదిని గుబులు, గుంజాటన

అంబరాన తొలకరుల ;
మబ్బులు గుంపులు గుంపులు ;
రాధ మదిని గుంజాటన ;
గుబులు గుబులు గుంపులు ;  ||
;
పెరటి జామ దోర పళ్ళు ;
ఎత్తైన చెట్ల కొమ్మలందున్న సపోటాలు ;   
మేలి ముసుగులోన కుక్కి ; 
మూట కట్టి, బయలు దేరె రాధమ్మ ;  ||
;
పల్లవాధర క్రిష్ణుడు, వేణు గాన లోలుడు ; 
మురళీ వాదనలో క్రిష్ణ - ఆకలినే మరచును ; 
మొదలసలే తన ఆకలినే మరచును ; 
అనుచు - రాధ మదిని గుంజాటన ;  ||
;
పరుగులెత్తు గోవులతో  చికాకులు ;
దుష్టుల అజ్ఞాన పనులతోటి చిరాకులు ;
లోక రక్షణల వేగే క్రిష్ణమూర్తి ; 
ఆకలినే - మరచుననుచు - 
రాధ మదిని గుంజాటన ;  ||
;
ఏమరుపాటున మనము ;
ఉంటే ఎట్లాగమ్మా!?  
గుర్తు చేయాలి కదటమ్మా , 
రాధ మదిని గుంజాటన 
గుబులు గుబులు గుంపులు ;  ||
;
=======================;
;
;
ambaraana tolakarula ;
mabbulu gumpulu gumpulu ;
raadha madini gumjATana ;
gubulu gubulu gumpulu ;  ||  
peraTi jaama dOra paLLu ;
ettaina ceTla kommalamdunna sapOTAlu ;   
mEli musugulOna kukki ; 
muuTa kaTTi, bayalu dEre raadhamma ;  ||
;
pallawaadhara krishNuDu, wENu gaana lOluDu ; 
muraLI waadanalO krishNayya aakalinE maracunu ; 
modalasalE tana aakalinE maracunu ; ;
anucu - raadha madini gumjATana ; || 
;
parugulettu gOwulatO  cikaakulu ;
dushTula aj~naana panulatOTi ciraakulu ;
lOka rakshaNala wEgE krishNamuurti ; 
aakalinE maracunu - raadha madini gumjATana ;
;
EmarupATuna manamu ; 
umTE eTlAgammA!?  
gurtu cEyaali kadaTammaa , 
raadha madini gumjATana ;
gubulu gubulu gumpulu ;  ||
;

శీతవెన్నెలను జమ చేసినది రాధమ్మ

తళ తళ లాడే పింఛములు ; పింఛాలెన్నో : 
జమ చేసినది మా రాధమ్మ ; వన మయూరితో : ||
;
ధగ ధగ శీతల చంద్రికలతోటి - మేలమాడుతూ : 
శీతవెన్నెలను తన కన్నుల భరిణల ; 
జమ చేసినది మా రాధమ్మ
అతి నిపుణతతో  - 
జమ చేసినది మా రాధమ్మ ; ||
;
మిల మిల జాబిలి నొడిసి పట్టుకుని ; 
తన దోసిలిలో పదిల పరచినది నీ కోసం ;
;
'ఇదిగో, క్రిష్ణా! వెన్న ముద్ద ' అని 
నీకు చూపుతూ, పిలుస్తున్నది కద, 
భలే కదా - తన నైపుణ్యాలు ; 
చూడవోయి ఇటు, నవనీత చోరుడా! ; || 
;

అంతు పొంతు లేని నీలుగు

అనీ అననట్లు - అన్నామా - 
వానికి అంతెరుగని నీలుగు ;
నీలుగుడు చాలంటే ; 
కస్సుమనును అది ఏమో!?
చెరుకు వింటి ఐదు పూలు : ||
;
అంతు పొంతు లేకున్నవి, ఐదు పూల ముచ్చటలు - 
గాలి పొడుగునా అంతు పొంతు లేకుండా అవేమిటి ముచ్చట్లు 1? - 
అన్నామా మేమంతా!? అనీ అనని విధాన ; అన్నామా మేమంతా!?
అంతెరుగని నీలుగు, వానికి ; అంతెరుగని నీలుగు ;;  ||
;
అనీ అననట్లు - అన్నానూ వానికి ; అంతెరుగని నీలుగు ;
నీలుగుడు చాలంటే ; కస్సుమనును అది ఏమో!? : ||
తక్కువేమి తినలేదు లెండి ; మేమున్నూ తక్కువేమి తినలేదు ;
ఆ ఊసులు ఏమిటో తెలుసుకొన్నాము లెండి ;
 - గాలిని బులిపిస్తూ, బుజ్జగిస్తు ; తెలుసుకొన్నాము లెండి
చిరుగాలి, చిలిపి గాలి, మా చెవిలో ఊదింది ఆ గుట్టు లోగుట్టు ;  ||
;
క్రిష్ణ లీల, రాసక్రీడ ; ప్రణయ వృత్తాంత గాధ ; 
పొద్దు కూడ తెలియకుండ ; చెప్పుకొనును తాము ;
తమలోన తాము ; మన్మధుని వ్రేళ్ళు మీటు - 
ఇక్షు ధనువు నారి నుండి వెలువడే పువ్వులవి ;
పంచ బాణ పుష్పములు ; ఆ కౌతుక, ఉత్సాహము ; 
సహజమైనదే వానికి ; ఔను కదా ముమ్మాటికి ; 
;
ఈ కబురులాటకు మేమూ - జత ఔతాము లెండి, 
ముదముతో పువులారా! ఒప్పుకుంటున్నారు కదా!  
ఔను కదా,సబబు కదా ; ఇది సదా, 
ఔనౌను కదా, సదా సదా! ;  ||
;
-   రూపక గీతం ;- 
=============================;
;
anee ananaTlu - annaamaa  ;
amterugani neelugu ;
waaniki, amterugani neelugu ;
neeluguDu caalamTE ; 
kassumanunu adi EmO!?
ceruku wimTi aidu puulu : ||
amtu pomtu lEkunnawi ;
aidu puula muccaTalu - 
gaali poDugunaa amtu pomtu 

lEkumDA awEmiTi muccaTlu? -  
annaamaa mEmamtaa!? anee anani widhaana ;
amterugani neelugu ; 
waaniki amterugani neelugu ;
;
anee ananaTlu - annaamaa ;waaniki, amterugani neelugu ;
neeluguDu caalamTE ; kassumanunu adi EmO!?

takkuwEmi tinalEdu lemDi ; mEmunnuu takkuwEmi tinalEdu ;
aa uusulu EmiTO - telusukunnaamu lemDi ;
gaalini bulipistuu, bujjagistu ;  telusukunnaamu lemDi ;
cirugaali, cilipi gaali, maa cewilO uudimdi aa guTTu lOguTTu ; 
;
krishNa leela, raasakreeDa ; praNaya wRttaamta gaadha 

; poddu kUDa teliyakumDa ; ceppukonunu taamu ;
- tamalOna taamu ; 
manmadhuni wrELLu meeTu - 
ikshu dhanuwu naari numDi weluwaDE puwwulawi ;
pamca baaNa pushpamulu ; aa kautuka, utsaahamu ; 
sahajamainadE waaniki ; aunu kadaa mummATiki ; 
;
ee kaburulATaku mEmuu - jata autaamu lemDi, 
mudamutO puwulaarA! oppukumTunnaaru kadaa! 
aunu kadaa,sababu kadaa ; idi sadaa, 
aunaunu kadaa, sadaa sadaa! ;  || 
;
-  ruupaka geetam ; 
;

శ్రీకృష్ణ మాయ అంటేను ఇదే కదా

ఆటలు ఆడేరు, పాటలు పాడేరు ; 
భాండీరంలో తోటలన్నియు చైతన్యం  అయ్యేను ; 
చైతన్య మయములయ్యేను : 
;
క్రిష్ణ మాయ అంటేను - ఇదే కదా చూస్తుంటే :  
శ్రీక్రిష్ణ మాయ అంటేను - ఇదియె కదుటె, ఓయమ్మా! :  || 
;
చద్ది బువ్వ మూటలను కొమ్మలకు కట్టారు ; 
చేతి కర్రలను పట్టి ; నడుములకు తుండ్లు కట్టి ; 
గిల్లి దండ, ఉప్పాటలు ; కబడి ఆటలెన్నెన్నో 
ఆడేరు క్రిష్ణ బృందము ; శ్రీక్రిష్ణ బృందము :
||క్రిష్ణ మాయ అంటేను - ఇదే కదా చూస్తుంటే :  
శ్రీక్రిష్ణ మాయ అంటేను - ఇదియె కదుటె, ఓయమ్మా!||  
మట్టి, దుమ్ము ధూళి దూసరములగుతూ ఒళ్ళంతా ; 
ఆడేరు క్రిష్ణ బృందము ; శ్రీక్రిష్ణ బృందము ;
నేల తల్లి పులకించును ; ఈ బిడ్డల స్పర్శతోటి  ;
||క్రిష్ణ మాయ అంటేను - ఇదే కదా చూస్తుంటే :  
శ్రీక్రిష్ణ మాయ అంటేను - ఇదియె కదుటె, ఓయమ్మా!||  
;
క్రిష్ణ మాయ అంటేను - అందమైన కదలిక ;
శ్రీక్రిష్ణ మాయ అంటేను - కదలికలకు కళ కళా ;
అందులకే క్రిష్ణ మాయ - అందరికీ ఆకర్షణ ;
అందుకునే సామర్ధ్యం స్వామి భక్తులందరిదీ ;
ఆ ఆదర్శం అనుసరణ ; విజయపథం దిశ నడక :
||క్రిష్ణ మాయ అంటేను - ఇదే కదా చూస్తుంటే :  
శ్రీక్రిష్ణ మాయ అంటేను - ఇదియె కదుటె, ఓయమ్మా!||   
;
===================================;
;
aaTalu ADEru ; paaTalu paaDEru ; 
bhaamDeeramlO tOTalanniyu caitanyam ayyEnu ; 
caitanyamayamulayyEnu ;    ||

;
krishNa maaya amTEnu - idE kadaa cuustumTE :  
SreekrishNa maaya amTEnu - 
idiye  kaduTe, Oyammaa! :  || 
;
caddi buwwa mUTalanu kommalaku kaTTAru ; 
cEti karralanu paTTi ; naDumulaku tumDlu kaTTi ; 
gilli damDa, uppATalu ; kabaDi ATalennennO ;
aaDEru krishNa bRmdam ; 
Sree krishNa bRmdamu ;
||krishNa maaya amTEnu - idE kadaa cuustumTE :  
SreekrishNa maaya amTEnu - idiye kaduTe, Oyammaa! || 
maTTi, dummu dhULi duusaramulagutuu oLLamtaa ; 
nEla talli pulakimcunu ; ee biDDala sparSatOTi ;  
krishNa maaya amTEnu - amdamaina kadalika ;
SreekrishNa maaya amTEnu - kadalikalaku kaLa kaLA ;
krishNa maaya amTEnu - amdamaina kadalika ;
శ్రీ SreekrishNa maaya amTEnu - kadalikalaku kaLa kaLA ;
amdulakE krishNa maaya - amdarikee aakarshaNa ;
amdukunE saamardhyam swaami bhaktulamdaridee ;
aa aadarSam anusaraNa ; wijayapatham diSa naDaka ;  
||krishNa maaya amTEnu - idE kadaa cuustumTE :  
SreekrishNa maaya amTEnu - idiye kaduTe, Oyammaa! ||  
;

అనుకుంటే ఒక మాట - అదే జపం పూట పూట

అనుకుంటే ఒక మాట ; 
అదే జపం పూట పూట ; 
క్రిష్ణ నామమే! శ్రీ క్రిష్ణ నామమే :  ||
;  
పలికినపుడు తేనె ఊట ;
పులకించిన మది చైత్ర తోట ;
క్రిష్ణ నామమే! శ్రీ క్రిష్ణ నామమే :  ||
;
ప్రతి ఊహ మదివీట ; పసిడి రజను ఎత్తు మేట ; 
జిహ్వకు పుణ్యాల పంట ; ఎన్నికైన నోము పంట ;
క్రిష్ణ నామమే! శ్రీ క్రిష్ణ నామమే :  ||   
;
పేర్మి క్రిష్ణుని పేరుకు ; సరి రాదు, రాలేదు ; 
ఆ స్వర్గ నేత మహేంద్రుని ; మధు చషకం - సుధల కొలత ;
క్రిష్ణ నామమే! శ్రీ క్రిష్ణ నామమే :  ||
;
=================================;
;
anukumTE oka maaTa ; adE japam pUTa pUTa ; 
krishNa naamamE! SrI krishNa naamamE :  ||
;
palikinapuDu tEne uuTa ; 
pulakimcina madi caitra tOTa ;
krishNa naamamE! SrI krishNa naamamE :  || 
;  
prati uuha madiweeTa ; pasiDi rajanu ettu mETa ; 
jihwaku puNyaala pamTa ; ennikaina nOmu pamTa ; 
krishNa naamamE! SrI krishNa naamamE :  ||
;
pErmi krishNuni pEruku ; sari raadu, raalEdu ; 
swarga cashaka mahEmdruni ; madhu cashakam sudhala kolata ; 
krishNa naamamE! SrI krishNa naamamE :  ||
;

సత్య భామామణి దీపావళి - 1

దీపావళి ; క్రిష్ణ దీపావళి ;
భామామణి వచ్చినది ;
సత్య భామామణి వచ్చినది ;  ||
;
కాకర పువ్వొత్తులు ;
రుక్మిణిది తొలి బోణీ ; ||
;
చిచ్చుబుడ్లు మీకన్నది ;
వెన్నముద్ద, పాము పొగలు నాగ్నజితీ!
నీ కొరకు, అంటూ ఇచ్చెను సత్య ;  ||
;
భూ చక్రం, అగరొత్తులు ;
 లక్ష్మణకు చాలన్నది ;
కాళిందీ తడబడకు,
తాటాకు అగ్గి, కాగడాలు -
- మేలంటూ, చాలన్నది ;  || 
;
విష్ణుచక్రములు నావి ;
అనెను క్రిష్ణ దేవేరి ;
పటాసుల పట పటలు ; నింగి నిండ ;
క్రిష్ణ ప్రేమ సాగర హేలయే సత్య గీర ;
;
వాలుజడను విసిరేస్తూ;
భామామణి వచ్చినది ;
సత్య భామామణి వచ్చినది ;  || =
=
] deepaawaLi, krishNa deepaawaLi ;
BAmaamaNi waccinadi ;
satya BAmaamaNi waccinadi ; ||
;
] kaakarapuwwottulu ;
rukmiNidi toli bONI ;
;
] ciccubuDlu meekannadi ;
paamu pogalu naagnajitii!
nee koraku ; amTU iccenu satya ; 
;
] bhuu cakram, agarottulu ;
lakshmaNaku caalannadi ;
kALimdii taDabaDaku,
taaTAku aggi, kAgaDAlu
 - mElamTU, caalannadi ; 
;
wihNucakramulu naawi ;
anenu krishNa dEwEri ;
paTaasula paTa paTalu ; nimgi nimDa ;
క్రిష్ణ prEma saagara hElayE satya geera ;
;
waalujaDanu wisirEstuu  ;
BAmaamaNi waccinadi ;
satya BAmaamaNi waccinadi ; ||

నౌకలోన వ్యాహ్యాళి

నౌకలోన వ్యాహ్యాళి,  క్రిష్ణ రాధ నిరాళి ; 
లహరి లహరి లాహిరి సయ్యాటలు ; ||
;
పడవ నడక తీరు ; 
సోయగముల జోరు;
వాహినికి హెచ్చినది 
వినూత్నమౌ  సౌరు ; || 
;
ఇన్ని నవ్య సొగసులను ;
అందుకొనెను నది వాహిని ;
అందుకు మా నీలి యమును -
అందుకొనుము జోహారు ; || 
=
* ] Virali means Priceless, Valuable, Rare, Precious.  ;;
]  Nirali means Unique and different ;
======================================;
;
krishNa raadha nirALi ; naukalOna wyaahyALi ;
lahari lahari laahirula sayyaaTalu ;  ||
;
paDawa naDakaku teeru ; 
sOyagamula jOru ; 
waahiniki heccinadi 
winuutnamau  sauru ; ||
;
inni nawya sogasulanu ;
amdukonenu nadi waahini ; 
amduku maa neeli yamuna ;
amdukonumu jOhaaru ; || 
;

నులి వెచ్చని పుప్పొడులు

మంచు మంచు - తెలి మంచు ; హేమంతం గడుగ్గాయి ;
మంచు మంచు - తెలి మంచు ; హేమంతం ఆకతాయి  :  || 
;
హిమం మయం ఇల సర్వం మంచు మయం ; 
హిమ ఋతువు దిగి వచ్చి - పుడమిని ప్రశ్నించింది ; 
;
"కుశలమా, క్షేమమా, ఏమంచు" అడుగుతూ -
తెగ ఆరా తీస్తుంటే - పృధ్వి తెల్ల బోయింది ;
మంచు తెరలలోన దాగి ; గాలి నవ్వుకున్నాది :  || 
;
ఘోష వలదు వసుంధరా! 
ఘోష వలదు ప్రకృతీ!;  ;
రాధ నవ్వు పువులు విరిసేను ;
నులి వెచ్చని పుప్పొడుల ;
వన్నెలెన్నొ పూసేను ;
నిశ్చింతగ ఉండమ్మా, ఓ ధరణీ! :  ||
;
=========================;
;
mancu mancu teli mamcu ; hEmatam gaDuggaayi ;
mancu mancu teli mamcu ; hEmatam aakataayi ;
;
himam mayam ila sarwam mancu mayam ;
hima Rtuwu digi wacci - puDamini praSnimcimdi ; 
;
"kuSalamaa, kshEmamaa, Emancu"
aDugutuu ,tega aaraa - teestumTE - pRdhwi tella bOyimdi;
mancu teralalOna daagi ; gaali nawwukunnaadi ; ||
;
GOsha waladu wasumdharA!
GOsha waladu prakRtI!;  ;
రాధ నవ్వుల పువులు - విరిsEnu ;
nuli weccani puppoDula ;
wannelenno puusEnu ;
niScimtaga umDammA, O dharaNI!! :  ||
;

తుహిన కణములు

సృష్టి యావత్తూ రాధమ్మకు సింగారమే ;
బంగారు బొమ్మ , మా రాధమ్మకు ;  ||
;
తుహిన కణములు తూలి ;
రాధ పాపిట వాలి, మణులె ఐనాయి ;  || 
;
రాణివాసము మోటు -
అనుకొంటు నవ్వినవి ;
ఆ మంచు బిందువులు  ;  || 
;
పూల పుప్పొడి తేలి ;  
రాధ నిశ్వాసముల - చేరి ;
అదనపు తావులే పొందినవి ;  ||
;
ప్రకృతియె రాధమ్మ ఐనప్పుడు ;
ఈ రీతి వాడుకకు ;
అచ్చెరువులెందులకు,
అది సహజమే కదా!   అతి సహజమే కదా! ;  || 
;
================================.
pATa  ;-
;
sRshTi yaawattuu raadhammaku simgaaramE ;
bamgaaru bomma ; maa raadhammaku ;  ||
;
tuhina kaNamulu tuuli ; maNule ainaayi ;
raadha pApiTa waali; maNule ainaayi ;  ||
;
puula puppoDi tEli ; taawu lainaayi ;
raadha niSwaasamula - taawu lainaayi ;  ||
;
waana mabbulu karigi ; dhaara saramulainaayi ;
raadha mEnuna - dhaara saramulainaayi ;  ||
;
prakRtiye raadhamma ainappuDu ;
ee reeti waaDukaku ;
acceruwulemdulaku,
adi sahajamE kadaa!  ||
;