Monday, December 5, 2016

సిరి వెన్నెల మాలిక

గోపికలందరు వలయము తీరి ; 
కన్నుల విందుగ ఆడిరిలే! ; 
కన్నుల పండుగ చేసిరిలే! ;  ||

పాల కుండలు, నిండుగ వెన్నలు ; 
నడుమను కృష్ణుని కూర్చుండ బెట్టి ; 
గోపిక లందరు ఆడిరిలే!;  ||  

తెలి తెలి పాలను వాని ఛాయలు ; 
నీలపు వన్నెగ విరిసెనులే!; 
వంగుచు నాట్యా లాడుచు సొగసుగ ; 
కదలెడు భామలు మురిసిరిలే!;   || 

త్రేర్చిన 'వెన్నల దొంతులు ' ఒక పరి ; 
'తెల్లని కలువలు ' గా తోచె ; 
నడుమను కదిలే కృష్ణుని నీడలు ; 
నీలపు పుప్పొడి యౌనని ; 
నిండుగ తొణికెడు భ్రమ తోచె! ;  || 

తిరిగెడు కన్నెలు, వేయి రంగుల ; 
కోటి రేకుల పూవులు కాబోలనిపించె! ; 
ఇన్ని వింతల పూవులు ఔరా! నీటిని విడిచి, 
నేలను నేడిట్లు ఇట్టుల ; 
పూసిన వనుచును సంభ్రమించుచు ; 
'కలువల రేడు ' పరుగున వచ్చి ; 
వెన్నెల చూపుల ' వీక్షించె! :  ||  
;
==============================;

;    siri wennela maalika ;- 
;
gOpikalamdaru walayamu teeri ; 
kannula wimduga ADirilE! ; 
kannula pamDuga chEsirilE! ;  ||

paala kumDalu, nimDuga wennalu ; 
naDumanu kRshNuni kUrchumDa beTTi ; 
gOpika lamdaru ADirilE!;  ||  

teli teli paalanu waani CAyalu ; 
neelapu wannega wirisenulE!; 
wmguchu nATyA lADuchu sogasuga ; 
kadaleDu BAmalu murisirilE!;   ||  

trErchina 'wennala domtulu ' oka pari ; 
'tellani kaluwalu ' gaa tOche ; 
naDumanu kadilE kRshNuni nIDalu ; 
neelapu puppoDi yaunani ; 
nimDuga toNikeDu Brama tOche! ;  || 

tirigeDu kannelu, wEyi ramgula ; 
kOTi rEkula pUwulu kaabOlanipimche! ; 
inni wimtala puuwulu aurA! nITini wiDichi, 
nElanu nEDiTlu iTTula ; 
puusina wanuchunu sambhramimchuchu ; 
'kaluwala rEDu ' paruguna wachchi ; 
wennela chuupula ' weekshimche! :  || 
;
[ పాట 102 ; బుక్ పేజీ 107  , శ్రీకృష్ణగీతాలు ]

త్రుళ్ళి పడుచు రాధ

కన్నుదోయి నులమబోకురా ;
కంటిలోన నలకలేవొ పడిన వనుచు ; 
నీ కంట నున్న లోకములు ; 
చీకటిలో క్రుంగిపోవురా! :  || 
;
నీ కన్నులేమొ ఎర్రవారె ననుచును ; 
భామినులు, రాధమ్మ తల్లడిల్లుచున్నారు ; 
రాధా హృత్ గమక మాల ; 
తెగిన వీణ తంత్రి ఆయె!  || 
;
అశ్రు గోళమందున ; 
రేయి శయనించేను ;
       హాయి! హాయి! ; 
తొలి సంజె ఉద్భవించె ననుచు ; 
త్రుళ్ళి పడుచు రేయి లేచె ; 
త్రుళ్ళి పడుచు రాధ లేచె! :  || 
 { see ;-  కన్నులలో లోకములు ;- 
కనులు నలుపబోకురా ; 
కంటిలోన నలకలేవో పడిన  ......... ;
;
==========================;
;
               truLLi paDuchu lEche ;- 
;
kannudOyi nulamabOkuraa ;
kamTilOna nalakalEwo paDina wanuchu ; 
nii kamTa nunna lOkamulu ; 
cheekaTilO krumgipOwurA! :  || 
'
nee kannulEmo errawaare nanuchunu ; 
bhaaminulu, raadhamma tallaDilluchunnaaru ; 
raadhaa hRt gamaka maala ; 
tegina weeNa tamtri aaye!  || 
;
aSru gOLamamduna ; 
rEyi SayanimchEnu ;
       haayi! haayi! ; 
toli samje udbhawimche nanuchu ; 
truLLi paDuchu rEyi lEche ; 
truLLi paDuchu rAdha lEche! :  || 
;

{ # see ;- 
25 జూన్, 2016 - కన్నులలో లోకములు. 
"కంటిలోన నలకలేవొ పడినవమ్మ! ; 
నా కంటిలోన నలకలేవొ పడినవమ్మ!”; అనుచు 
నలుపబోకురా, నల్లనయ్య! నలుపబోకురా || ; 
నీ చల్లని వీక్షణముల ; 
యుగములన్ని – క్షణములుగా ; 
కరిగిపోవురా! కృష్ణా! 
కరిగిపోవురా! || } & కన్ను దోయి నులమ బోకురా! కృష్ణయ్యా! - 
;
తెలుగు ...telugu.webdunia.com/.../కన్ను-దోయి-నులమ-బోకురా-కృష్ణయ్యా-10...
కన్ను దోయి నులమ బోకురా! కృష్ణయ్యా! 
2 "కంటిలోన నలకలేవొ పడినవ"నుచు బులిపిస్తూ,నటనలతో 
(అను పల్లవి): నీ కంటనున్న లోకమ్ములు చీకటులలొ కుంగి పోవు. 
"నీ కన్ను లెర్ర బడిన "వనుచు 
తల్లి యశోదా,దేవకి తల్లడిల్లుచున్నారు భామినుల ........ 

 ▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼ 
 [ పాట 101 ; బుక్ పేజీ 106  , శ్రీకృష్ణగీతాలు ]     
14 ఆగ, 2009 - కన్ను దోయి నులమ బోకురా
⇫⇭⇭Ҝ

 


▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼ 

కరుణ కలుగునా!?

రాగమయి రాధికా! 
నన్నేలగ జాగు ఏల? 
ఈలాటి జాగు ఏల? ; || 
;
'సందె కన్నె' చెక్కిళ్ళు 
   ఎర్రబారె రోషముతో ; 
మోము తిప్పె అటువైపుకు ; 
నీలి కురుల నిటు విసరెను ; || 
;
రజని కాంత వయ్యారి, 
   చంద్రవంక ముక్కెరను ; 
చుక్కల వడ్డాణమును 
   ధరియించీ వచ్చినది ; 
మొయిలు పూల చెండులను 
   అవల పారవేసె నావల ;  ||

కినుక కింక అంతూ దరి లేదాయని ; 
ఈ కృష్ణునిపై కరుణ ఏల కలుగదనుచు ; 
రవ్వంత అనుగ్రహము చూపదేల యనుచు ; 
         రజనికాంత కలత బారె!;  ||
;          
==================================;
;
            karuNa kalugunA!? 
;
raagamayi raadhikaa! 
nannElaga jAgu Ela? 
iilaaTi jAgu Ela? ; || 
;
'samde kanne ' chekkiLLu 
   errabAre rOshamutO ; 
mOmu tippe aTuwaipuku ; 
niili kurula niTu wisarenu ; || 
;
rajani kaamta wayyaari, 
   chamdrawamka mukkeranu ; 
chukkala waDDANamunu 
   dhariyimchii wachchinadi ; 
moyilu puula chemDulanu 
   awala paarawEse naawala ;  ||
;
kinuka kimka amtuu dari lEdaayani ; 
ii kRshNunipai karuNa Ela kalugadanuchu ; 
rawwamta anugrahamu chuupadEla yanuchu ; 
         rajanikaamta kalata bAre!;  ||

[ పాట 100 ; బుక్ పేజీ 105  , శ్రీకృష్ణగీతాలు ] 
;
▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼ 

ఈ వేళ

వీణా తంత్రి మ్రోగనన్నది ; 
'తంతులమారి' రాని ఈ వేళ :  || 
;
హారశింజితము గుసగుస మన్నది చెవిలోన ; 
కౌస్తుభధారి అధరామృతమ్ము ఏదని? 
చేలాంచలము మర్మరము లాడినది ;
బింబాధరుని చుంబనమేదని?" ;  || 

గోపీ వస్త్రాపహారి దరి లేడే మనుచును : 
కంకణ నిక్వాణము వీనులలోన ఊదినది ; 
గళమున ఊగే వకుళ మాలిక లడిగెను 
పుండరీకుని జాడలు ఏవని? ;  || 
;
మంజీరములు ఘొల్లుమన్నవి ; 
వ్రజ విహారి వచ్చేదెపుడని? 
రాధా హృదయమ్మిపుడు చాల తల్లడిల్లేను ; 
గోపీలోలుడు రాలేదేమనుచును ;  
        డీలా పడుతున్నది ;:  ||  
;
==================================;
;
            ii wELa ;-   
;
weeNA tamtri mrOganannadi ; 
'tamtulamaari ' raani ii wELa :  || 
;
haaraSimjitamu gusa gusa mannadi chewilOna ; 
kaustuBadhAri adharaamRtammu Edani? 
chElaamchalamu marmaramu lADinadi ;
bimbaadharuni chumbanamEdani?" ;  || 

gOpI wastraapahaari dari lEDEmanuchunu : 
kamkaNa nikwANamu weenulalOna uudinadi ; 
gaLamuna uugE wakuLa maalika laDigenu 
pumDareekuni jADalu Ewani? ;  || 
;
mamjiiramulu ghollumannawi ; 
wraja wihaari wachchEdepuDani? 
raadhaa hRdayammipuDu chaala tallaDillEnu ; 
gOpiilOluDu raalEdEmanuchunu ;  
        DIlaa paDutunnadi ;:  ||  
;
[ పాట 99 ; బుక్ పేజీ 104  , శ్రీకృష్ణగీతాలు ]
;  
▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼ 

నటన సూత్రధారీ!

కుంజ విహారీ! 
మంజుల పద యుగళ 
   నటన సూత్రధారీ! శౌరీ! :  ||  
;
ఆలమందలను కాచీ కాచీ ; 
నీదు తనులత వాడి పోయెరా!! 
విరుల వీవన తోటి విసరనీయుమురా! :  || 
;
కాళీయునిపై ఆడీ ఆడీ ;
అలసితివేమో! సొలసితివేమో!? 
నీ పద పద్మములను ; 
వత్తనీయరా! నను వత్తనీయరా!:  || 
;
కువలయమును మర్దించి మర్దించి ; 
కరకమలములు నొచ్చినవేమో ; 
హరి చందనమును అలదనీయరా ; 
      కొంచెము అలదనీయరా! :  || 
ఈ రాధిక కోసం నడచీ నడచీ ; 
నీదు సుకుమార దేహము బడలిన దేమో! 
నాదు తనువునే శయ్యగ నీవు ; 
      కునుకు తీయరా కాసింత!; : ||

                 naTana suutradhaarI! ;-
;
kumja wihaarI! 
mamjula pada yugaLa 
   naTana suutradhaarii! SaurI! :  ||  
;
aalamamdalanu kaachii kaachii ; 
nii tanuulata wADi pOyerA!/ yEnurA! 
wirula weewana tOTi wisaraneeyumurA! :  || 
kALIyunipai ADI ADI ;
alasitiwEmO! nii pada padmamulanu ; 
wattaniiyarA! nanu wattaniiyarA!:  || 
;
kuwalayamunu mardimchi mardimchi ; 
karakamalamulu nochchinawEmO ; 
hari chamdanamunu aladaniiyaraa ; 
      komchemu aladaniiyaraa! :  || 
ii raadhika kOsam naDachI naDachI ; 
niidu sukumaara dEhamu baDalina dEmO! 
naadu tanuwunE Sayyaga neewu ; 
      kunuku teeyarA kAsimta!; : ||
;
 [ పాట 98  ; బుక్ పేజీ 103 , శ్రీకృష్ణగీతాలు ]   

గాన వినోది

కాముడు పగ బూనెను, నే నోప లేనమ్మా! ; 
జాలములను విసరు ఆగడాలకు సైచి ,
నే వేగలేనమ్మా, సైప జాల లేనమ్మా! ;  || 
;
అరవిందముల పస ఏమొ గాని ; 
అరవిందలోచనుని ; 
వలపు టున్మాద గాలమమ్ములందున ; 
చిక్కుకొంటినే ఓ యమ్మా! :  || 
;
అశోకములు ఎంత వాడి యైనవో, 
వేణు వినోదీ తాపపు టుచ్చున ; 
తగులుకొంటినే ఓ యమ్మా! :  || 
;
చూత పుష్పముల పదునెంతో మరి ; 
బల్ చిద్విలాసుని - మోహ రాగ జలధిలోన ; 
మునిగిపోతినే ఓ యమ్మా! :  || 
;
నవ మల్లికల, నీలోత్పలముల 
   దండుల దాడికి ; 
నవ మోహనాంగుడు కూడా 
ఓడి పోయేనే! ; ఓ యమ్మా! :  || 
;
రాధాక్రిష్ణ రాగ రాజ్యమే 
    వెలసినది ఓ యమ్మా! 
      ఇట నిలచినది ఓ యమ్మా!:  ||    
;
==========================;
;
                   gaana winOdi ;- 

kaamuDu paga buunenu, nE nOpa lEnammA! ; 
jaalamulanu wisaru aagaDaalaku saichi ,
nE wEgalEnammA, saipa jAla lEnammA! ;  || 
;
arawimdamula pasa Emo gaani ; 
arawimdalOchanuni ; 
walapu Tunmaada gaalamammulamduna ; 
chikkukomTinE O yammA! :  || 
;
aSOkamulu emta wADi yainawO, 
wENu winOdI taapapu Tuchchuna ; 
tagulukomTinE O yammA! :  || 
;
chuuta pushpamula padunemtO mari ; 
bal chidwilaasuni - mOha raaga jaladhilOna ; 
munigipOtinE O yammA! :  || 
;
nawa mallikala, niilOtpalamula 
   damDula dADiki ; 
nawa mOhanaamguDu kUDA 
ODi pOyEnE! ; O yammA! :  || 
;
raadhaakrishNa raaga raajyamE 
    welasinadi O yammA! 
      iTa nilachinadi O yammA!:  ||    
;   
[ పాట 97  ; బుక్ పేజీ 102  , శ్రీకృష్ణగీతాలు ]

చెలియా!

రాధ ;- రాకేందు లోచనుడెందు దాగేనే? ; 
చెలికత్తె ;- రాధా హృదిలో, తెలుసును లేవే!; 
;
రాధ ;- 
కృష్ణుని తలపులు 
నిండిన డెందపు తలుపులు 
తెరచి ఉంచితిని ; 
రానే లేదే రాసలోలుడు ; 
     ఇంకా రానే లేదే రాసలోలుడు ; || 
రాధ :- 
అల్లరి కృష్ణుడు అల్లన మొయిలులో ; 
దాగి ఉండేనేమొ!? 
పట్టున దెటులో తెలుపగ రాదే!? ;
చెలి ;- 
నల్లని వానిని, అల్లరి వానిని ; 
కారుమొయిలులో ; పట్టగ నగునా 
నుడువవె చటుకున, ఓ రాధా! 

రాధ ;- చల్లల నమ్మెడు గొల్లకాంతల ; 
కొంగులలోనా దాగెనొ, ఏమో? 
పట్టగ రాదే? ఓ చెలియా! ;; 
;
చెలి - 
చెంగు చెంగున ఆడే గోవిందుని - 
చెంగుల వెనుక, వెదుకగలమటే, ఓ రాధా! ''' 

అటు నిటు వెదుకగ నేలమ్మా! 
నింగిని నేలను అంతట తానై ; 
అగుపించెడు వాడు మేఘ శ్యాముడు ;
;
నీ మనసు డోలలలొ ఉండెను లేవే! 
  జగముల నేలే ఆ గోవిందుడు : 
     ఈ రాధా మాధవ రస స్వరూపమే 
            నిశ్చయముగా ఓ రాధా!   
;
=================================;
;
                 cheliyA! :- 
;
rAdha- raakEmdu lOchanuDemdu daagEnE? ; 
chelikatte ;- rAdhaa hRdilO, telusunu lEwE!; 
;
rAdha ;- 
kRshNuni talapulu 
nimDina Demdapu talupulu 
terachi umchitini ; 
rAnE lEdE rAsalOluDu ; 
     imkaa rAnE lEdE rAsalOluDu ; || 
rAdha :- 
allari kRshNuDu allana moyilulO ; 
daagi umDEnEmo!? 
paTTuna deTulO telupaga raadE!? ;
cheli ;- 
nallani waanini, allari waanini ; 
kaarumoyilulO ; paTTaga nagunA 
nuDuwawe chaTukuna, O rAdhaa! 

rAdha ;- challala nammeDu gollakaamtala ; 
komgulalOnaa daageno, EmO? 
paTTaga raadE? O cheliyA! ;; 
;
cheli - 
chemgu chemguna ADE gOwimduni - 
chemgula wenuka, wedukagalamaTE, O rAdhaa! ''' 

aTu niTu wedukaga nElammaa! 
nimgini nElanu amtaTa taanai ; 
agupimcheDu wADu mEgha SyAmuDu ;''''' 
;
nee manasu DOlalalo umDenu lEwE! 
jagamula nElE aa gOwimduDu : 
I rAdhaa maadhawa rasa swaruupamE 
        niSchayamugA O rAdhaa! #  
;
[ పాట 96 ; బుక్ పేజీ 101 , శ్రీకృష్ణగీతాలు ] ;

నీ తలపులు

విరిసిన పూవులలో ముసిరెను తావులు ; 
మురిసిన తావులలో కురిసెను వెన్నెలలు ; 
కొసరిన వెన్నెలలో తడిసెను భావములు ; 
తనిసిన భావమలో నీ రూపే, 
              కృష్ణా! నీ రూపే ;   || 
;
రాలిన పత్ర, పుష్పాలను ఓదార్చెను భూ పరాగం ; 
ఎగసిన సింధూరమా శిఖరములకు తెలిపెనురా ; 
"వగకాడు గోపాలుడు నేడు చూడు!; 
ఈ గోపిని విరహాగ్నిని వేచేనని! వేగించేనని!" ;  || 
;
రాలిన ఒక తారక 'నిల' దాచినది- తన ఒడిని ; 
వగచిన సాగరపు టలలు నీరదమ్ములకు తెలిపెను ; 
"వగలమారి మా మురారి కరగని శిలయే! 
ఈ గోపిని "కన్నీటి కడలి"ని ముంచేనని ;  || 

 ======================================;

                       nii talapulu ;-
;
wirisina puuwulalO musirenu taawulu ; 
murisina taawulalO kurisenu wennelalu ; 
kosarina wennelalO taDisenu BAwamulu ; 
tanisina BAwamalO nI ruupE, 
              kRshNA! nI ruupE ;   || 
;
raalina patra, pushpaalanu OdArchenu BU parAgam ; 
egasina simdhuuramaa SiKaramulaku telipenuraa ; 
"wagakADu gOpAluDu nEDu chUDu!; 
I gOpini wirahAgnini wEchEnani! wEgimchEnani!" ;  || 
;
raalina oka taaraka 'nila ' daachinadi- tana oDini ; 
wagachina saagarapu Talalu niiradammulaku telipenu ; 
"wagalamAri mA murAri karagani SilayE! 
I gOpini "kannITi kaDali"ni mumchEnani ;  || 

[ పాట 95 ; బుక్ పేజీ 100  , శ్రీకృష్ణగీతాలు ]

రాగవీణ

కరుణను చూపరె దిక్పాలకులార! 
దిక్కు తోచని ఈ రాధిక పైన ఇసుమంతైనా ;  ||  
;
రాగవీణ పయి మూర్ఛనలను ; 
పలికించిన రాధిక,
మూర్ఛన తానే ఐనది, 
ఆ పై,
గమకమయము అయి, 
         లయమై పోయెను;  || 
;
విభుని కోసమై ఎదురు చూచినది ;
ఎదురుతెన్నుల ఇసక తిన్నెల ; 
మూర్ఛిల్లెను రాధిక - సేదదీర్చరే!? 
పారిజాత సుమ గంధములార!
   సుమ సుగంధములార!;  || 
;
హృదయాలయమున జ్యోతులు ; 
వెలిగించెను రాధిక ; 
కృష్ణుని కొరకై ; 
అర్చన చేసి చేసి ; 
సొమ్మసిల్లినది రాధిక సేదదీర్చరే 
మలయ శీతల సమీరములార! :  ||
  ;
===========================;
;
                   raagawINa ;-
;
karuNanu chUpare dikpAlakulaara! 
dikku tOchani ii raadhika paina isumamtainaa ;  ||  
;
raagawINa payi muurCanalanu ; 
palikimchina raadhika,
muurCana taanE ainadi, 
aa pai,
gamakamayamu ayi, layamai pOyenu;  || 
;
wibhuni kOsamai eduru chuuchinadi ;
edurutennula isaka tinnela ; 
muurCillenu raadhika - sEdadiircharE!? 
paarijaata suma gamdhamulAra!
   suma sugamdhamulAra!;  || 
;
hRdayaalayamuna jyOtulu ; 
weligimchenu raadhika ; 
kRshNuni korakai ; 
archana chEsi chEsi ; 
sommasillinadi raadhika sEdadIrcharE 
malaya SItala samIramulAra! :  || ;
;
[ పాట 94; బుక్ పేజీ 99  , శ్రీకృష్ణగీతాలు ] 
 ]  
▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼

పదే పదే

చిత్తమనెడు పొత్తములో ;
వ్రాసితిని నామం ; 
వ్రాసితి 'నీ' నామం ; 
శత సహస్ర నామం ;  || 
;
యశోదను తరియించిన నామం ; 
ప్రణయ రాగముల మిళితమీ పేరు ; 
మమతలు వెల్లి విరిసిన నామం ; 
భక్తజనము ప్రణుతించిన నామం ;  || 
;
దేవకి మనమున మంగళ గీతం ; 
దేవేంద్రుని పాలిట శాఖారావం ; 
దేవతా జన మన మంత్రారావం ; 
పార్ధుడు తలచిన గీతా గానం ;   || 
;
పదే పదే నే తలచే నామం; 
గోపీ జన మన మందిరమందున ; 
ప్రతిధ్వనించిన సుందర నామం ; 
ప్రతి నిముషము బృందా వనిలో ; 
మదనుని పులకితు జేసిన నామం ; 
అదే అదే నే పిలిచే నామం ;  || 
;
===========================;
;
               padE padE ;- 
;
naa chittamaneDu pottamulO ;
wraasitini naamam ; 
wraasiti nii naamam 
Sata sahasra naamam ;  || 
;
yaSOdanu tariyimchina naamam ; 
praNaya raagamula miLitamee pEru ; 
mamatalu welli wirisina naamam ; 
bhaktajanamu praNutimchina naamam ;  || 
;
dEwaki manamuna mamgaLa gItam ; 
dEwEmdruni pAliTa SAKAraawam ; 
dEwatA jana mana mamtrAraawam ; 
paardhuDu talachina gItaa gaanam ;   || 
;
padE padE nE talachE naamam; 
gOpI jana mana mamdiramamduna ; 
pratidhwanimchina sumdara naamam ; 
prati nimushamu bRmdaa wanilO ; 
madanuni pulakitu jEsina naamam ; 
adE adE nE pilichE naamam ; AO ;  || 
▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼
[  పాట 93 ; బుక్ పేజీ 98  , శ్రీకృష్ణగీతాలు ] 

రాధికా విజ్ఞాపన

కపిలధేనువిచట కంపించుచున్నది ; 
నెమలి కనుల నీరు నించుచుండె; 
బొండుమల్లె తోట బావురనియె ; 
యమున నీటి హొయలు సౌరు తగ్గె - 
              పచ్చి కొట్టి పండు లలక పూనె; 
                 గొల్ల చద్ది మూట విప్పబడదు ;
;
గోవులన్ని దిగులు పొగలు బార ; 
పాలు లేక కుండలన్నియు నిండుకొనియె ; 
కన్నె కంకణాలు మూగవోయె; 
వెన్న మీగడలపైన ఈగలు ముసురుకొనియె ;;; 
;
పాలు విరిగి నేల పాలు ఆయె!
చిన్నిమనసు అడవి పాలు ఆయె ;
నెలత రాధ లేత మనసు ఆరడి పాలు ఆయె! ;;; 
;
సోది చెప్పు భామ చేట నిండె ; 
రోజు తప్పక కనుల 
         నీటి ముత్యాల జాలు తప్పవాయె ; 
రాధ నొసటను వెతలు ఖేదములు నిండె ;
;
 =====================;

raadhikaa wij~nApana  :-  
;
kapiladhEnuwichaTa kampimchuchunnadi ; 
nemali kanula neeru nimchuchumDe; 
bomDumalle tOTa baawuraniye ; 
yamuna niiTi hoyalu sauru tagge - 
;
pachchi koTTi pamDu lalaka puune; 
golla chaddi mUTa wippabaDadu ;
;
gOwulanni digulu pogalu baara ; 
paalu lEka kumDalanniyu nimDukoniye ; 
kanne kamkaNAlu muugawOye; 
wenna mIgaDalapaina iigalu musurukoniye ;;; 
;
paalu wirigi nEla paalu aaye!
chinnimanasu aDawi paalu aaye ;
nelata raadha lEta manasu AraDi pAlu Aye! ;;; 

sOdi cheppu BAma chETa nimDe ; 
rOju tappaka kanula niiTi mutyaala jaalu taappawaaye ; 
raadha nosaTanu wetalu KEdamulu nimDe ;

; [  పాట 92 ; బుక్ పేజీ 97  , శ్రీకృష్ణగీతాలు ]  

Saturday, December 3, 2016

గుజ్జనగూళ్ళు

గుజ్జనగూడుల ఆటలకు వేళ ఆయెను,
ఇంకా రాడేలనొ క్రిష్ణయ్య!? ::
;
అమ్మ యశోదమ్మ ;
సిగముడిలో నెమలీకలు
       తురమ లేదేమని
  అంటూ అలిగాడో!?
    అలిగాడో!? తానలిగాడో!? ; ||
;
పిన్నమ్మ రోహిణీ దేవి ;
తిలకమునకు కస్తూరిని ;
సిద్ధ పరచ లేదేమని ;
మొండితనం చేసేనో!? :
అలిగాడో!? తానలిగాడో!? ;: ||
;
అన్నయ్య బలరాముడు
'తమ్ముడు మట్టి బెడ్డలను
మెసవుతూ ఉన్నాడని'
పెద్దలకు తెలిపేనని ;
బాగ మోడీలు చేస్తూనే
ఉన్నాడో ఏమోనే!?
అలిగాడో!? తానలిగాడో!? ;: ||
;
హృదయ బృందావనమే రాధా ........