Monday, August 29, 2016

దోసెడంత ఆకు

ఉంగ ఉంగా అంటు ; 
కాలి బొటనవ్రేలు ; 
నోటిలో నుంచుకుని ; 
చుక్ చుక్ మనుచు చీకుచున్నాడు || 
;
పెదవుల ఉరికేటి తెలి ఉమ్ము నురగల్లు ; 
పాల్కడలి తరగల మీగడల బుడగల్లు || 
;
ముల్లోకముల నల్లు సూత్రాలు కదలికలు ; 
ఆ - పదచలన సంగీత, నాట్యాల అల్లికల కలనేత ;
దోసెడంత ఆకు; కాదమ్మ కాదు! 
చిటికెడంత ఆకు ; డోలికగ చాలంట! 
నాల్గు వదనముల వేల్పు సృష్టించి ఇచ్చేను, 
పెను కడలి జలములందున; విడిచేను నవ్వుతూ || 
;
ఆ మర్రి ఆకు, ఇపుడు
ఆదిశేషుని కన్న తాను మిన్న - 
అనుచు పులకించేను;
శేషసాయికి పాన్పు వటపత్రమైన వేళలందు;
జగతికి కలుగును శాంతమ్ము రక్ష!
శ్రీరామరక్ష!;

================ ===============

# umga umgaa amTu ; kaali boTanawrElu ; 
nOTilO numchukuni ; chuk chuk manuchu chIkuchunnADu || 
;
pedawula urikETi teli ummu nuragallu ; 
paalkaDali taragala ; miigaDala buDagallu || 
mullOkamula nallu; 

suutraalu kadalikalu ; 
aa - padachalana samgiita, 
naaTyaala ; 
allikala kalanEta ;
;;
dOseDamta aaku; kaadamma kaadu! c
hiTikeDamta aaku ; 
DOlikaga chaalamTa! 
naalgu wadanamula wElpu ; 
;
sRshTimchi; ichchEnu, 
penu kaDali jalamulamduna; 
wiDichEnu nawwutU || 
;
aa marri aaku, ipuDu
aadiSEshuni kanna 
taanu minna - anuchu pulakimchEnu;
SEshasaayiki paan pu waTapatramaina wELalamdu;
jagatiki kalugunu SAmtammu raksha!
SrIraamaraksha! 

******************,
;
దోసెడంత ఆకు; కాదమ్మ కాదు! చిటికెడంత ఆకు :- fb ;- 

రమ్యముగా అష్టాచమ్మ

రాధా మాధవ దేవులు ; 
ఆడుచుండిరి బృందావనమున ; 
రమ్యముగా అతి రమ్యముగా;   ||రాధా||  
;
హరిణాక్షి చేతి పావులతో ; 
కంకణముల రవళి కూడ; 
శృతిని కలిపెను ; 
అను శృతిని కలిపెను;   ||రాధా|| 
;
వనములోని హరిణమ్ములు ; 
ఆట చూచి, మైమరిచి ; 
రెప్ప వేయ మరచినవి ; 
కనురెప్ప వేయ మరచినవి ;   ||రాధా|| 
;
హరి, పొంకము మీరగా ; 
వంగి వంగి , తానాడుచుండగా ; 
నింగిలోని హరివిల్లు ; వంగి చూసెను ; 
తాను వంగి చూసెను ;   ||రాధా|| 
;
ధరణిలోని గిరులు , 
ఝరులు తరులు అన్నీ ; 
పాట పాడాయి ; 
'వంత పాట 'పాడాయి  ;   ||రాధా||   

===============================,

                   ramyamugaa ashTAchamma  ;-

raadhaa maadhawa dEwulu ; 
ADuchumDiri bRmdAwanamuna ; 
ramyamugaa ati ramyamugaa;   ||raadhaa|| 
hariNAkshi chEti paawulatO ; 
kamkaNamula rawaLi kUDa; 
SRtini kalipenu ; 
anu SRtini kalipenu;;   ||raadhaa|| 
;
wanamulOni hariNammulu ; 
ATa chUchi, maimarichi 
; reppa wEya marachinawi ; 
kanureppa wEya marachinawi ;   ||raadhaa|| 
;
hari, pomkamu meeragaa ; 
wamgi wamgi , taanaaDuchumDagA ; 
nimgilOni hariwillu ; wamgi 
chuusenu ; taanu wamgi chuusenu ;;   ||raadhaa|| 
;
dharaNilOni girulu , 
jharulu tarulu annii ; 
pATa pADAyi ; 
'wamta pATa 'pADAyi  ;   ||raadhaa|| 
;
[ పాట 58 ; బుక్ పేజీ 63  , శ్రీకృష్ణగీతాలు ] 

*******************************************************;
;  రాధామనోహర ; ; raadhaamanOhara ; 

Friday, August 26, 2016

రాసకేళి

రాసవిహారీ కేళీ లోలా!
గోపీ జన మనోరంజనలీలా!   ||రాస||
;
నీదు నాసికాగ్రమున కులుకుచు నవ్వెడి ; 
స్వాతి ముత్యపు 'గరిమ ' ఎంతటిదో!! ;    ||రాస|| 
;
నీదు అంగుళీయకము నందున తళుకుల ; 
నీనెడు రాణ్మణి పుణ్యమెంతటిదో!  ||రాస|| 
;
నీదు పాణి పల్లవమ్ముల - డోలల నూగెడు ; 
వెదురు వేణువు సౌభాగ్య మెంతటిదో!  ||రాస|| 
;
నీదు పాదముల - ఒదుగు బాగ్యమును ; 
రాధిక కొసగిన నీ కారుణ్యమ్ము - 
                  ఎంత ఉన్నతమో!  ||రాస||  
;
============================================;

raasakELi :-
raasawihaarI kELii lOlA!
gOpii jana manOramjanalIlA!   ||raasa||
;
niidu naasikaagramuna kulukuchu nawweDi ; 
swaati mutyapu 'garima ' emtaTO! ||raasa|| 
;
niidu amguLIyakamu namduna taLukula ; 
niineDu rANmaNi puNyamemtaTidO!  
||raasa|| 
niidu paaNi pallawammula - DOlala nUgeDu ; 
weduru wENuwu sauBAgya memtaTidO!  ||raasa|| 
;
niidu paadamula - odugu baagyamunu ; 
raadhika kosagina nii kaaruNyammu - 
                             emta unnatamO!  ||raasa|| 

**************************************** 
 [ పాట 57 ; బుక్ పేజీ 62  , శ్రీకృష్ణగీతాలు ] 

{ పోలికలు :- వ్రజబాలుడు [ 12 పేజీ ] & రాగమయి [ పేజీ 54 ]:
=== { pOlikalu :- wrajabAluDu [ 12 pEjI ] & raagamayi [ pEjI 54 ]:

అప్సరసల కానుక

చిట్టి చుక్క పూలు 
కుట్టినట్టి జంపకాణను ; 
ఆ యమునకు కానుకగా 
కొనితెచ్చిరి అప్సరలు ||
;
ఓ యమునా! ఈ వేళ 
ఎంతెంతో సుదినమమ ; 
అల కోటలోన ఆ మూలన ; 
కంసుని చెఱసాలలోన ; 
మ్రగ్గుచున్న దేవకికి ; 
నొప్పులు వస్తూన్నవి, 
పురుటి నొప్పులు వస్తూన్నవి ||
;
అష్టమ గర్భమ్ములోన ; 
అలవోకగ చిందులేయు ; 
బాలకృష్ణునిక ఎవ్వరు ఆపగలరు!?
అందులకే - 
దివినున్న అచ్చరలు ; 
చిట్టి చుక్క పూలను 
కుట్టి, రత్నకంబళమును ; 
హర్షము ఉప్పొంగుచుండ - 
బహుమతిగా ఇచ్చినారు 
;
*************************************. 
;
[ పాట 43  పేజీ 49 ;శ్రీ కృష్ణగీతాలు ]

అప్సరసల కానుక [ अप्सरा ] = రాధా మనోహర 

మురళికి మ్రోగే వేళాయె!

మబ్బులలోన మెరుపుల్లు ;
వేణువులోన రాగాలు  ||
మురళికి మ్రోగే వేళాయె!
;        వంశీక్రిష్ణా! తామసమేల!?
           పిల్లనగ్రోవిని ఊదుము కన్నా!            ||
;

పిల్లనగ్రోవి జత చేరేనా!?
వాణీ వీణా నాదము వైలమె
జతులను తనకు జతకూర్చుకునేనా!?   ||
;        వంశీక్రిష్ణా! తామసమేల!?
           పిల్లనగ్రోవిని ఊదుము కన్నా!            ||
;
మురళీ రవళి జత చేరేనా!?
ఆదిదంపతుల పదముల కదలికలు
రజతాద్రిని చక్కని నాట్యమయేనా!?
;        వంశీక్రిష్ణా! తామసమేల!?
           పిల్లనగ్రోవిని ఊదుము కన్నా!            ||

********************************************,
;
కొత్త నెమలి పింఛాలు , జడివాన ;- kotta nemali pimCAlu ;

వాని వార్తలు

నోరైన మెదపకుండా కూర్చుంటి! 
ఊసైన చెప్పకుండా దాచేస్తి! 
చెవిని పోరైతే తప్పలేదు  ||నోరైన||  
చెలులు వెన్నంటి వార్తలు అడిగినపుడు; 
ఆ వెన్నుని వార్తలు – నన్నడిగినపుడు ;   ||నోరైన||
నీ చీర జలాతారంచు చెరగులందది ఏల? 
పాల తెలి మరకలయ్యే ననుచు ; 
చెలులు వైన వైనాలుగా అడిగినారు ||నోరైన||
;
పాలకడలికి నేను - పాల్కడలివాసుని : 
సేవింప వెడలిన సంగతిని వీరికి : 
చెప్పనే చెప్పను బుద్ధి!  బుద్ధి!!!  ||నోరైన||  
;
నెన్నుదుట కొంగ్రొత్త పద్మముల బొమ్మలు, 
శ్రీశంఖ చిహ్నలు ; ఎట్లొచ్చెననుచును – 
చెలులు, క్రిందు మీదెట్టుచూ అడిగినారు||నోరైన|| 
;
పద్మనాభుని చరణపద్మముల 
తల యొగి మ్రొక్కి వచ్చిన ; 
నాదు సౌభాగ్యములను 
తెలుపనే తెలుపను ; 
           సద్దు మరి చేయను 
              నోరైన మెదుపనంతే!  
;
► ▼ ▼ ▼  ► ▼  ► ▼ ▼  ► ▼ ▼ ▼  ► ▼  ► ▼ ▼   ► ▼ ▼ ▼  ► ▼  ► ▼ ▼
;
waani waartalu [ pEjii 47 ;- SreekRshNa gItAlu ];-

nOraina medapakumDA kUrchumTi! 
Usaina cheppakumDA dAchEsti! 
chewini pOraitE tappalEdu  ||nOraina||  
chelulu wennamTi waartalu aDiginapuDu; 
aa wennuni waartalu – nannaDiginapuDu ;   ||nOraina||
nee cheera jalaataaramchu cheragulamdadi Ela? 
pAla teli marakalayyE nanuchu ; 
chelulu waina wainaalugaa aDiginAru ||nOraina||
;
paalakaDaliki nEnu - pAlkaDaliwAsuni :
sEwimpa weDalina samgatini wIriki : 
cheppanE cheppanu buddhi!  buddhi!!!  ||nOraina||  
;
nennuduTa komgrotta padmamula bommalu, 
SreeSamkha chihnalu ; eTlochchenanuchunu – 
chelulu, krimdu mIdeTTuchU aDiginAru||nOraina|| 
;
padmanaabhuni charaNapadmamula 
tala yoggi mrokki wachchina ; 
naadu sauBAgyamulanu 
telupanE telupanu ; 
              saddu mari chEyanu 
                    nOraina medupanamtE!    ||
;
[పేజీ 47 ; పాట 41 ]   [pEjii 47 ; paaTa 41 ] 

► ▼ ▼ ▼  ► ▼  ► ▼ ▼  ► ▼ ▼ ▼  ► ▼  ► ▼ ▼
వాని వార్తలు ;  శ్రీకృష్ణగీతాలు    - LINK

 ► ▼ ▼ ▼  ► ▼  ► ▼ ▼

Tuesday, August 23, 2016

పల్లెసీమలు

పాలపుంతల సాగుచుండెడి ; 
అప్సరసలు ; 
దారి తప్పి వచ్చినారా!?
“కాదు! దారి తెలిసే వచ్చినారు ;      ||
;
పాడి ఆవుల అంటి తిరిగెడు ; 
లేగ దూడలు ఇవిగో!
మెరుపు దారములందు కట్టిన ; 
చిన్నిముద్దు మబ్బుల ;  
సొగసు పూవులు అవిగో! ;      ||
;
 “సొగసు సుందర లేమ! ;
ఇది వ్రేపల్లె సీమ!” 
పల్లెసీమను చూచు కొరకు ; 
అప్సరసలు వచ్చినారు, 
                  దిగివచ్చినారు!  ;      ||
;
నోము, వ్రతముల సందండించే ; 
ముద్దరాండ్ర తేట ఎడదల ;
           కృష్ణ భావ – సరసులందున – 
                   ఈదులాడే భాగ్యమ్ము 
నొక్క క్షణమైనా ఇమ్మని ; 
గోముగా అడిగేరు కన్నని ; 
వియత్తలముల నుండి 
వచ్చిన వనితలు - మరి  
యక్ష, కిన్నెర భామినులు || 
 
►  ►   ►   ►   ►   ►   ►  ► 
   ;     palleseemalu  ;- 
;
paalapumtala saaguchumDeDi ; 
apsarasalu ; 
daari tappi wachchinaaraa!?
“kaadu! daari telisE wachchinAru ;      ||
pADi Awula amTi tirigeDu ; 
lEga dUDalu iwigO!
; merupu daaramulamdu kaTTina ; 
chinnimuddu mabbula ; 
sogasu puuwulu awigO! ;      ||
 “sogasu sumdara lEma! 
Idi wrEpalle seema!” 
palleseemanu chuuchu koraku ; 
apsarasalu wachchinaaru, 
           digiwachchinaaru!  ;      ||
;
nOmu, wratamula samdamDimchE ; 
muddaraamDra tETa eDadala ; 
kRshNa BAwa – sarasulamduna – 
iidulADE BAgyammu 
nokka kshaNamainaa immani ; 
gOmugA aDigEru kannani ; 
wiyattalamula numDi wachchina
wanitalu, mari -
yaksha, kinnera BAminulu || 
 
►  ►   ►   ►   ►   ►   ►  ►   ►   ►   ►   ►  
;
పల్లెసీమలు  ;-  [ పాట 31 - బుక్ పేజీ  41 శ్రీకృష్ణగీతాలు ]   

పరివ్యాప్తి

దిశాంత రేఖల వరకు ; 
నాదు భక్తి, శ్రద్ధాసక్తి 
విశ్వాసముల కాంతి రేఖలు ; 
స్నిగ్ధ కాంచన వర్షధారలుగ ; 
పరివ్యాప్తిని గాంచగవలయును ;
దిగంతరేఖలు తేజరిల్లగ! ; 
;
“నాదు పింఛపు కాంతి పుంజము తోడ ;
సాటి రావులే మరి ఏదీ!” 
అనుచును, చిన్నికృష్ణా! 
మమ్ముల గేలి సేయకుమా!   
;
 ==============================,     
;
diSAmta rEKala waraku ; 
naadu bhakti, Sraddhaasakti 
wiSwaasamula kaamti rEkhalu ; 
snigdha kaamchana warshadhaaraluga ; 
pariwyaaptini gaamchagawalayunu ;
digamtarEKalu tEjarillaga! ; 
;
“naadu pimCapu kaamti pumjamu tODa ;
saaTi rAwulE mari Edii!” 
anuchunu, chinnikRshNA! 
mammula gEli sEyakumA!   

******************************,      
;
పరివ్యాప్తి ;- [ పాట 26, 27 - బుక్ పేజీ 36 ]  

దేవేరి పిలిచేను

కస్తూరి రంగని కావేటిరంగని ; 
దేవేరి పిలిచేటి వేళాయెనే! ;  
వే వేల వన్నెలతో, శతకోటి చిన్నెలతో : 
దివ్యసుందరమూర్తి దేదీప్తులవిగో! ||
;
కొలనులో కలువలకు కులుకులే హెచ్చేను : 
వనములో తీగెలకు పూవులే విరిసేను ; 
వే వేల వన్నెలతో, శతకోటి చిన్నెలతో : ||
;
హరిణముల నయనముల సొగసులే పెరిగేను : 
కేకి పింఛమ్ముల శోభలే ఎగసేను ; 
వే వేల వన్నెలతో, శతకోటి చిన్నెలతో : || 
;
========================= , 
;
         dEwEri pilichEnu :-   

kastuuri ramgani kaawETiramgani ; 
dEwEri pilichETi wELAyenE! ;  
wE wEla wannelatO, SatakOTi chinnelatO : 
diwyasumdaramuurti dEdIptulawigO! ||
;
kolanulO kaluwalaku kulukulE hechchEnu : 
wanamulO tiigelaku puuwulE wirisEnu ; 
wE wEla wannelatO, SatakOTi chinnelatO : ||
;
hariNamula nayanamula sogasulE perigEnu : 
kEki pimChammula SOBalE egasEnu ; 
wE wEla wannelatO, SatakOTi chinnelatO : || 
;
[ ; శ్రీకృష్ణగీతాలు ;  పాట 28 - బుక్ పేజీ 38 ]    

చిట్టి తోట

చిట్టి తోటలోన ; 
చిన్నారి నక్కి నక్కి వచ్చె , 
వంగి వంగి దేకె || 
;
చిన్ని పువ్వుల్లార! పట్టి ఇవ్వండి ; 
చిట్టి చిలకల్లార ! కూసి చెప్పండి || 
;
నెమలి కన్నుల్లార -  చూసి తెలపండి : 
 కొలను కలువల్లార ! తలలూపి చూపండి  ||    

===============================,                  
;
#     chiTTi tOTa  :-  

chiTTi tOTalOna ; 
chinnaari nakki nakki wachche , 
wamgi wamgi dEke ||
;
chinni puwwullaara! 
paTTi iwwamDi ; 
chiTTi chilakallAra ! 
kuusi cheppamDi || 
;
nemali kannullaara -  
chUsi telapamDi :  
kolanu kaluwallaara ! 
talaluupi chuupamDi  ||   

************************************,
 [ శీర్షిక; శ్రీకృష్ణగీతాలు ;    & రాధామనోహర  [ పాట 28 - బుక్ పేజీ 38 ]    

మైమరచిన తోట

చిన్నికృష్ణుడు ; 
ఈ పొన్నారి తోటకు ;  
ఆడుకోగా రాగ: 
రాగమైనది పిల్లగాలి;  
తోట మైమరచింది; 
పాట పులకించింది ||
;
కొండ కోనకు ఎంతటి  గీర ; 
పెచ్చు మీరి హెచ్చినదో : 
చూచినార! అమ్మలాల!
తన కొనగోటి పైన కృష్ణమ్మ - 
      తమను  ఎత్తి, నిలిపినాడని || 
;
మల్లె చెండుకు ఎంత ముదము హెచ్చినది ; 
      బాల కృష్ణుడు తమను మెడను ధరియించెనని! 
యమున కెంతటి పొంగు నేడు వచ్చింది;
     కన్నయ్య, తమ నీట జలక్రీడలాడెననుచు || 
;
*******************************************,
;
#chinnikRshNuDu ; 
ii ponnaari tOTaku ;  
aaDukOgA rAgaa: 
raagamainadi pillagaali; 
tOTa  maimarachimdi; 
paaTa pulakimchimdi ||
;
komDa kOnaku emtaTi  gIra ; 
pechchu miiri; hechchinadO : 
chuuchinaaraa! ammalaala! 
;
tana konagOTi paina ; 
girini etti, nilipi goDuguga nilipinaaDani; 
gOwardhanaala giridharuDu 
taanE ayyenamDI chitramuganu || 
;
malle chemDuku 
emta mudamu hechchi unnadi ; 
baala kRshNuDu 
tamanu meDanu dhariyimchuchumDenu, 
priititODan – ani;
Yamuna kemtaTi pomgu 
nEDu wachchimdi;
Kannayya, 
tama niiTa jalakrIDalaaDenanuchu ||
;
మైమరచిన తోట  :-   [ పాట 27 - బుక్ పేజీ 37 ; శ్రీకృష్ణగీతాలు ]   

నీల మేఘశ్యామా!

నీల మేఘశ్యామా!  
నా జీవన మధురిమా పరివేదనకే ; 
పలుకులు నేర్పిన 
వర వీణా సౌభాగ్య రగ గమకమా!!;  ||
వేయి రేకులను విచ్చి చూచెను : 
కొలను నీటిని కమలం ; 
వేయి కన్నులను విచ్చి చూచెను 
నెమలి పురిలోని పింఛము ;  ||
;  
రేయి వాకిలి తెరచి ఉంచెను ; 
పూర్ణ చంద్రమబింబము ; 
హాయి శయ్యను పరచి ఉంచెను, 
‘ప్రేమ పూర్ణ హృదయం ;
ఈ రమణి రాధికా హృదయం;  || 
;
==========================,

          niila mEGaSyAmA! 
;
niila mEGaSyAmA! 
naa jiiwana madhurimaa pariwEdanakE ; 
palukulu nErpina 
wara wINA sauBAgya raga gamakamA!!;  ||
wEyi rEkulanu wichchi chUchenu : 
kolanu nITini kamalam ; 
wEyi kannulanu wichchi chuuchenu 
nemali purilOni pimCamu ;  ||
;  
rEyi waakili terachi umchenu ; 
puurNa chamdramabimbamu ; 
haayi Sayyanu parachi umchenu, 
‘prEma puurNa hRdayam ;
ii ramaNi raadhikaa hRdayam;  || 
;
[ పాట 25 - 36  ;  శ్రీకృష్ణగీతాలు  ]