Saturday, January 29, 2011

రేగుచున్న శివ జటా జూటములు


కాళీయుడు పడగలు విప్పార్చి
కూళ నాట్యమును సేయుచుండెనే! ||

క్రిష్ణ విలాస నర్తన హేలలు
విష్ణుని విశ్వ స్వరూప లీలలను
మనకు చూపెను, మెచ్చండీ! ||

మధువులు చిప్పిలు మురళీ గానము ;
నాగుని బుసలు, ఎగసే పొగలు;
రేగుచున్న శివ జటా జూటములె!(/లు ) ||

No comments:

Post a Comment