Sunday, March 20, 2011

పాల కడలి సంగీత మధురిమ
;;;;;
పరికించి చూచితే - పూర్ణ జ్యోత్స్నామయము;
పరమాత్మ సీమలే బృందావనం
అతులితానుగ్రహ శ్రీ వేదిక ఈ తిరుపతి ||

స్వామి,ఉరమందున మెరిసేటి హారముల;
ఉరుకు కౌస్తుభ రత్న కాంతులలోన;
ఉదయారుణ ప్రభలు అవనతములై
మూల మూలలలోన స్వస్తికలుగా;
చిత్రించు బొమ్మల నూత్న కళల సీమ ||

చిరు -గాలి కొలుచును వేంకటేశుని ఇచట ;
ఊరేను పల్లవిగ ప్రతి వీచిక;
నిలువెల్ల తానౌను తీయని పాట;
మేలుకొలుపుల వేళ శృతి బాటగా
పాల కడలి నిండు సంగీత మధురిమ ||

No comments:

Post a Comment