Monday, November 8, 2010

నాట్యములకు మారు పేరులు
ఆ బాల గోపాలము - అమితానందము ||
చిడి ముడి చిందులు, తప్పటడులు
నర్తనమ్ములే ఆయెనులే!
ఆ బాల గోపాలము - అమితానందము
అనితర సాధ్యము అవనిని అందము
అవనినిలోన ఆ అందము ||

తక ధిమి తక ధిమి
క్రిష్ణమ్మ - అలసట నెరుగని చిందులాటలు –
నాట్యమ్ముల కవి మారు పేరులు
ఆ బాల గోపాలము
అమితానందము ||

శారద వీణా రాగ శృతులు
క్రిష్ణుని మురళీ గానములందున
విడిది సేయగా వచ్చినవి
ఆ బాల గోపాలము
అమితానందము ||
తక ధిమి తక ధిమి చిందులాడగా
చరణ కింకిణీ రవములందున
హాయిగ ఊగగ వచ్చెనవే!
ఆ బాల గోపాలము
అమితానందము ||

No comments:

Post a Comment