Thursday, November 24, 2011

ఇందిరాగాంధీ సిగలో పూలచెండు


Indira Gandhi సిగలో పూల చెండు


;
ఇందిరాగాంధీ తలలో పూలదండను ముడిచి పెట్టుకున్నారు.
అరుదైన దృశ్యం యొక్క "కలిమి" ని కలిగి ఉన్నది ఈ ఫొటో.

"తల నిండ పూదండ దాల్చిన........"
ఘంటసాల గాన సుధ తొణికిసలాడిన
 గీతికా చషకము.
ఈ పాట  జ్ఞాపకము వస్తుంది కదూ!

Indira Gandhi సిగలో పూవుల దండ  ;

; (Link for many photos)

interestingnewsfromallover ;
(14 photo)

THURSDAY, JUNE 2, 2011

;
No comments:

Post a Comment