Friday, July 8, 2011

సప్తాద్రి దారి

ఇవియె సోపానములు - ఏడు కొండల దారి
ఎక్కుదాము రండి! ఏమరక అందరము ||

తిరు వేంకటేశుని -సత్వరానుగ్రహ సౌహార్ద్ర శత కోటి ;
నిలయము తిరుపతి - అనుచు కనుగొంటిమి
అందుకనె ఆ ఊసు అందుకుని బయలుదేరేము  ||

తరు లతాగ్రముల, ఫల పత్ర చలనములు
ఆతురతగా నింగి సంచలన హరివిలులు
సప్తాద్రిగా వెలిసె*1 సప్త వర్ణములు;

*1  వెలిసె/విరిసె

No comments:

Post a Comment