Tuesday, July 28, 2009

కర్ణామృతము


సామెతలు ,పలుకు బడులు
సామెతలు ,పలుకు బడులు :::,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1) "ఈ చెవిని విని,ఆ చెవిలో(నుండి) వదిలేయాలి."2)"'కర్ణా కర్ణిగా వినీ ,ఆ విన్నది నీకు చెప్పాను." 3)చెవిని (=చెవిలో) ఇల్లు కట్టి ,పోరుట.(=చెప్పదలుచుకున్న విషయాన్ని ,ఎదుటి వారి మనసుకు ఎక్కే దాకా ,విడువకుండా చెప్పుట)4)'నువ్వు చెప్పినవన్నీ నమ్మడానికి నేనీమైనా "చెవిలో పువ్వు "పెట్టుకుని కనిపిస్తున్నానా?'5)చెవిలో గుస గుసలు (=రహస్యాలు)6)'చెవులు మూసి,చేతి కిస్తా!' (=బాగా తన్నుట)7)చెవిటి వాని ముందు శంకు (=శంఖము) ఊదినట్లు .8)చెవులు పట్టి ఆడించుట

1)చెవులు మెలి పెట్టుట.(=ధాష్ఠీకము)2) చెవుల పిల్లి=కుందేలు.3)"నీకు ప్రమోషన్ వచ్చిందనీ మాట నాకు"చెవుల పండుగ"గా ఉన్నది.(/"వీనుల విందు")4)"చెవులు కొరుక్కొంటున్నారు," ఏమిటో,ఆ రహస్యాలు?, కాస్త మా చెవిలో కూడా వేయొచ్చును కదా!."(/చెవులు కరచుట)5)చెవిలో సొంఠి కొమ్ము ఊదుట. (=పరుషంగా ,కటువుగా మాట్లాడుట)6)కర్ణేజవుడు=కొండెములను,చాడీలను చెప్పే వాడు.7)కర్ణా కర్ణిగా వినుట=పుకార్లు మున్నగునవి.8).వింటి నారిని పార్ధ సారధి "ఆ కర్ణాంతము" లాగి,సంధించెను.9)కర్ణ రసాయనము=చెవులకు ఇంపైనది.10)శ్రుత పాండిత్యము =కేవలము వినుట తోడనే ,పట్టు బడిన విద్య.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,1) శ్రోత =వినేవాడు.2) వినికిడి,("అతణ్ణే నాయకునిగా ఎన్నుకుంటున్నారని 'వినికిడీ .")3)"ఈ పురాణ గాధలను"విన్నా,కనినా' పుణ్యము లభిస్తుంది." /'విన్న వారూ ,కన్న వారూ తరిస్తారు.'.4)"ఇలాంటి వింతలూ,విడ్డూరాలనూ ఎన్నడైనా విన్నామా!కన్నామా!"5)"విన్నారా,కనుగొన్నారా?"6) "ఫ్లైయింగు సాసర్లూ అనేవి ఉంటాయని 'విన్న వాళ్ళే గాని ,చూసిన (/కన్న వాళ్ళు)లేరు."7)'విన్నది విన్నట్లుగా చెప్పూట.'8)"నా మాట విను!" (= ఆచరించు/పాటించు! )9)అధికారులకు 'విన్న వించుకొనుట.'10)వినతి, 'వినతి పత్రము 'ను సమర్పించుకొనుట

1)'శ్రీకారములాంటి చెవులు.2)చెవుల పోగులు ,చెవి కుండలాలు .3)కర్ణ భూషణాలు.

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
వీరిచే పోస్ట్ చెయ్యబడింది Kusuma Kumari లేబుళ్లు:
,
పద మంజరి
vaaDuka bhaa shalOni aMdamaina telugu maaTalanu , parikiMchEMdukai , maa I chiru prayatnamu .

౧) పూల బాట ::: "బ్రతుకు పూల బాట అయ్యింది .

౨) వడ్డించిన విస్తరి ::: " నీకేం, నీ జీవితము వడ్డించిన విస్తరి ,అన్నీ అమరి ఉన్నా భాగ్య శాలినీవు .

"౩) కల గూర గంప ::: అన్నీ విషయాలూ ఉన్న పుస్తకం ఇది ,కల గూర గంప లాంటిది ."

౪) అనేక ఆశయాల , ఆలోచనల 'కల బోత '.

౫)ఆ పిల్లలు ,అందరితో 'కలివిడి 'గా ఉంటున్నారు .

౬)" అడుగులో అడుగు వేసి ,కలిసి నడుద్దాము ,మనము అందరమూ !"౭) కలిసి వచ్చిన కాలములో నడిచి వ చ్చే బిడ్డలు వస్తారు .

౮) aame గొంతు కలిపి ,పాడి ,అందరినీ మెప్పించినది .

౯) కలిసి ఉంటే కలదు సుఖము

.................................................................................................................

కొన్ని పదములు :::

:::::::::::::::::::::::::::

1)కలము ,పెన్ను . ౨) కల కలము ::: జనములో కల కలము రేగినది .

౩) మదిలో కల వరము ఆయెను .౩)కల యో ? వైష్ణవ మాయయో ???

4) కల్ల (= అబద్ధము ) ,నిజము౫) కలిగిన వారు = ధన వంతులు

౬) కలికి , కలికి 'చిలకల కొలికి ' . ౭)" కలవారి అలివేణి ' రావే!!!!!!"

౮) "కల గంటి నో యమ్మ ! కల గంటిని !.

"౯) కల ,కలలు , స్వప్నములు

౧౦)" కల కాలము ఎల్లరు వర్ధిల్లు దురు గాక !

.......................................................................................................

No comments:

Post a Comment