Monday, December 19, 2011

భగవానునికి వందనాల వరములు!
మబ్బుల మెడలో 
చక్కని- మెరుపుల దండలు వేసిన వారు ఎవ్వరో? 

వానదేవుణ్ణి- డమడమ ఉరుముల
జడిపించేదది ఎవ్వరో?

జడి, వానధారల 
చిక్కని- మెలికల -
దారుల నేర్పరచిన వారు ఎవ్వరో? 

పుడమికి మేల్ కలనేత చీరలను 
                కట్టిన వారు ఎవ్వరో? 
ఆ వలువల మడుగుల
అద్దపు బిళ్ళలు  కుట్టిన 
ప్రజ్ఞా-వంతులు ఎవరో? 
     ఎవ్వరో? వారెవరో?   

నదీఝరులలో అలల కొసలలో; 
నురుగుల ముత్యాల్ చల్లినదెవరో?  
        ఎవ్వరో? వారెవరో? 

పైరు పంటలకు  
పచ్చని "పాటల వినిపించేది" ఎవ్వరో?

ఆ గాలిబాలలకు 
చక్కని ఈ పని 
అప్పగించినది ఎవ్వరో?  
             ఎవ్వరో? వారెవరో?   
ఇన్నీ ఇన్నీ ఇన్నిన్నీ; 
ఆ విధాతసృజనల కలిమి చిత్రముల  
నిశితముగా గమనించగలిగిన వాడే కద,
                       ఈ మానవుడు!!!!!!

ఈ మనిషి పెదవుల 
చక్కని చల్లని- 
నగవు వరముల నొసగినట్టి 
                   ఆ దైవమ్మునకు
మేమిస్తాము బులిపించేటి బుల్లి వరమ్ములు,
అవే అవే! 
ఈ "శత కోటి నమస్సులు"!
"మానవత"కివి మురిపాల ఉషస్సులు!!!!!!

**********************************;
భగవానునికి వందనాల వరములు!   
;
 

No comments:

Post a Comment